Logowanie

Monitor Polski Nr 55, poz. 746 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-20
Data wydania:2002-11-08
Data wejscia w życie:2002-11-08
Data obowiązywania:2002-11-20

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 55, poz. 746 z 2002


746

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Dynamika wzrostu liczby zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce należy do najwyższych w Europie. Choroby nowotworowe są obecnie przyczyną około 20% zgonów, w tym około 40% zgonów kobiet i 30% zgonów mężczyzn w wieku 45—65 lat. Pomimo że obecny stan wiedzy medycznej umożliwia rozpoznanie 70% nowotworów w okresie, kiedy nie doszło jeszcze do przerzutów odległych, wyleczenie lub pięcioletnie przeżycie uzyskuje się tylko u 30% chorych. W opinii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sytuacja ta jest głęboko niepokojąca i powinna spowodować zintensyfikowanie wieloresortowych działań zmierzających do znacznego ograniczenia liczby zachorowań

Monitor Polski Nr 55                — 2174 —                Poz. 746


i zgonów na choroby nowotworowe w latach 2002—2012. W okresie najbliższych dziesięciu lat odsetek chorych, u których uzyskuje się wyleczenie lub pięcioletni okres przeżycia, powinien zwiększyć się do około 40%, co odpowiada obecnym standardom europejskim. Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do publicznych i komercyjnych środków masowego przekazu z apelem o zwiększenie aktywności w popularyzowaniu w naszym społeczeństwie zdrowego stylu życia sprzyjającego zmniejszeniu liczby zachorowań na choroby nowotworowe. Zwracamy się do Ministra Ârodowiska o skuteczniejsze eliminowanie czynników rakotwórczych związanych ze skażeniem środowiska naturalnego. Zwracamy się do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o zwiększenie aktywności nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych w upowszechnianiu wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem skutków palenia tytoniu i lekceważenia zasad zdrowego żywienia. Zwracamy się do organizacji pozarządowych oraz samorządów gmin, powiatów i województw, a także instytucji ubezpieczeniowych z apelem o wspieranie wieloresortowych działań na rzecz zwiększenia skuteczności profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w zakresie chorób nowotworowych w naszym kraju. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje do wiadomości opinie przedstawicieli Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Polskiej Unii Onkologii, wyrażone na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 28 maja 2002 r. Stoimy na stanowisku, że w Polsce jest zbyt niski odsetek wczesnych rozpoznań nowotworów złośliwych wskutek m.in. niedostatecznego przygotowania lekarzy rodzinnych i głównych specjalności oraz niewystarczającego upowszechniania metod wczesnego rozpoznawania. Pomimo poprawy, która nastąpiła po zakupach interwencyjnych w latach 1996, 1997 i 2002 — ośrodki onkologiczne nie dysponują wystarczającą ilością urządzeń do nowoczesnej radioterapii, a w większości regionów kraju dostępność do tej metody leczenia jest

nadal ograniczona. Długie oczekiwanie na podjęcie leczenia napromieniowaniem często krytycznie obniża jego skuteczność. Konieczne są uzupełnienia oraz wymiana wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii oraz uporządkowanie procedur leczenia napromieniowaniem. Leczenie skojarzone, które prowadzi do bardzo znacznej poprawy wyników u około 30% chorych, stosowane jest w Polsce zaledwie u 50% z tych, u których istnieją wskazania do takiego leczenia, nie tylko z powodu braku środków na zakup aparatury i leków, lecz także ze względu na brak, uzgodnionych w skali kraju, uaktualnianych standardów i nie zawsze prawidłową gospodarkę lekami. W okresie realizacji Rządowego Programu Badawczo-Rozwojowego w latach 1976—1990 powstało wiele kompetentnych zespołów badawczych, przygotowanych do prowadzenia wyselekcjonowanych badań, sprzyjających zwalczaniu chorób nowotworowych w naszym kraju. Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje potrzebę opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, uwzględniającego zalecenia Âwiatowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem oraz doświadczenia krajowe. Zwracamy się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie prac nad tym programem. Program powinien zapewnić znaczną poprawę dostępności metod wczesnego rozpoznawania, optymalną alokację środków na modernizację diagnostyki i terapii nowotworowej, znaczne zwiększenie odsetka chorych leczonych metodami skojarzonymi i napromieniowaniem — głównie w sieci wojewódzkich centrów onkologicznych, w Centrum Onkologii i w akademiach medycznych. Program powinien być finansowany z budżetu państwa i wspierany przez samorządy oraz organizacje pozarządowe. Zwracamy się do Ministra Finansów o zapewnienie środków na jego realizację. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wicemarszałek Senatu: K. Kutz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 55, poz. 746 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 756 z 20022002-11-20

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 755 z 20022002-11-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126 p lub FSO 1500 na I kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 754 z 20022002-11-20

  Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 753 z 20022002-11-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 752 z 20022002-11-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 751 z 20022002-11-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 750 z 20022002-11-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 749 z 20022002-11-20

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Lecha Kaczyńskiego.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 748 z 20022002-11-20

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tadeusza Ferenca.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 747 z 20022002-11-20

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Brzostowskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2007-08-15 nr 213 poz. 32

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-02 poz. 1607

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie chorób zakaźnych zwierząt, dla których opracowuje się programy zwalczania

 • Legislacja UE z 2009-07-04 nr 175 poz. 20

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/425/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiającej standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa (...)

 • Legislacja UE z 2010-04-14 nr 93 poz. 3

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę (...)

 • Komunikat UE z 2006-12-30 nr 324 poz. 28

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej wspólnotowe kryteria zwalczania oraz (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.