Logowanie

Monitor Polski Nr 22, poz. 396 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie terminu przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-24
Data wydania:2004-05-07
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-05-24

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 22, poz. 396 z 2004


396

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie terminu przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej Na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicz-

Monitor Polski Nr 22                — 900 —                Poz. 396


nej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z 2001 r. Nr 12, poz. 99 oraz z 2003 r. Nr 221, poz. 2195) w związku z wprowadzeniem rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289) nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności ogłasza się, co następuje:

1. W okresie od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 30 września 2005 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem podmiotów”.

2. Aktualizacją objęte zostaną wpisane do rejestru podmiotów:

1) osoby prawne,

2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych.

3. Główny Urząd Statystyczny będzie sukcesywnie przekazywał ankietę aktualizacyjną (formularz RG-1) odpowiednio:

1) w okresie od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 30 września 2005 r. podmiotom uczestniczącym w badaniach statystycznych statystyki publicznej, łącznie z wzorami formularzy sprawozdawczych;

2) w okresie od dnia 1 maja 2005 r. do dnia 31 lipca 2005 r. podmiotom, nieobjętym w latach 2004— 2005 badaniami statystycznymi statystyki publicznej, których zgłoszona do rejestru podmiotów działalność uległa zmianie, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, po otrzymaniu ankiety aktualizacyjnej, zobowiązane są do skorygowania zgłoszonych do rejestru podmiotów danych i po wypełnieniu ankiety — do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania urzędowi statystycznemu w województwie, na obszarze którego podmiot ma siedzibę.

5. Po dokonaniu aktualizacji rejestru podmiotów, urzędy statystyczne wyślą do podmiotów objętych aktualizacją nowe zaświadczenia wyłącznie w przypadku zmian wpisu cech objętych treścią zaświadczenia, którego wzór został ustalony powołanym na wstępie rozporządzeniem.

6. Ankieta jest również dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem www.stat.gov.pl w formacie pdf. Może ona w dowolnym czasie zostać pobrana, wydrukowana, wypełniona i wysłana pocztą do właściwego urzędu statystycznego.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 22, poz. 396 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 395 z 20042004-05-24

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 394 z 20042004-05-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 393 z 20042004-05-24

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 392 z 20042004-05-24

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 par. 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 391 z 20042004-05-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 390 z 20042004-05-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 389 z 20042004-05-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez nie zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 388 z 20042004-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. nr 113-20-04 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 387 z 20042004-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2004 r. nr 111-17-04 o mianowaniu na stopień generała

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 386 z 20042004-05-24

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 385 z 20042004-05-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wacława Martyniuka

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 384 z 20042004-05-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Nałęcza

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 43 poz. 670

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

 • Monitor Polski 2008 nr 78 poz. 694

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-14 poz. 489

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1406

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1885


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.