Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 171 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Nota o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik, podpisana w Warszawie dnia 31 maja 2005 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-02-23
Data wydania:2005-05-31
Data wejscia w życie:2005-09-16
Data obowiązywania:2006-02-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 171 z 2006


Strona 1 z 6

Monitor Polski Nr 13                — 837 —                Poz. 171


171

NOTA o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik, podpisana w Warszawie dnia 31 maja 2005 r. NOTA o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik Sygnatariusz niniejszej noty: PRZYJMUJĄC do wiadomości udane wdrożenie Satelitarnego Systemu Poszukiwania i Ratownictwa COSPAS-SARSAT utworzonego i działającego w ramach Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT między Kanadą, Republiką Francji, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, która została podpisana dnia 1 lipca 1988 r. i weszła w życie dnia 30 sierpnia 1988 r.; PRZYJMUJĄC do wiadomości, że Federacja Rosyjska formalnie zawiadomiła w dniu 6 stycznia 1992 r. jednego z Depozytariuszy Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT o przejęciu wszystkich praw i zobowiązań byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Międzynarodowym Programie COSPAS-SARSAT; PRZYJMUJĄC do wiadomości zobowiązanie Stron Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT do zapewnienia długoterminowego działania Systemu COSPAS-SARSAT i dostępu do tego Systemu dla wszystkich Państw na zasadzie niedyskryminacji i nieodpłatnie dla końcowego użytkownika znajdującego się w stanie zagrożenia; ROZWA˚AJĄC postanowienia Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT dotyczące uczestnictwa Państw niebędących Stronami Umowy w Systemie COSPAS-SARSAT jako Państwa Użytkownicy; PRAGNĄC zacieśnić współpracę międzynarodową w tym humanitarnym celu; ÂWIADOMY decyzji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o utworzeniu Âwiatowego Systemu w zakresie Zagrożenia i Bezpieczeństwa na Morzu, jak również odpowiedzialności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w dotyczących tych organizacji dziedzinach; W PRZEKONANIU, że światowy system satelitarny sprawujący rolę alarmowania i lokalizacji zagrożenia życia i bezpieczeństwa ludzi na morzu, w powietrzu i na lądzie jest pomocny dla skutecznego prowadzenia akcji poszukiwania i ratownictwa; STANDARD LETTER of Notification of Association of the Republic of Poland with the International COSPAS-SARSAT Programme as a User State The Signatory of this letter of notification: NOTING the successful implementation of the COSPAS-SARSAT Search and Rescue Satellite System established and operated under the terms of the International COSPAS-SARSAT Programme Agreement between Canada, the Republic of France, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America, which was signed on 1 July 1988 and entered into force on 30 August 1988; NOTING that the Russian Federation formally notified one of the Depositaries of the International COSPAS-SARSAT Programme Agreement on 6 January 1992 that it was maintaining all reghts and obligations of the former Union of Soviet Socialist Republics in the International COSPAS-SARSAT Programme; NOTING the commitment of the Parties to the International COSPAS-SARSAT Programme Agreement to assure the long term operation of the COSPAS-SARSAT System and access to this System to all States on a non-discriminatory basis, and free of charge to the end-user in distress; CONSIDERING the provisions of the International COSPAS-SARSAT Programme Agreement concerning participation of States non-Parties to the Agreement in the COSPAS-SARSAT System as User States; DESIRING to strengthen the close international co-operation in this humanitarian endeavour; AWARE of the International Maritime Organization’s decision to establish a Global Maritime Distress and Safety System, as well as the responsibilities of the International Civil Aviation Organization and the International Telecommunication Union in their respective fields; CONVINCED that a world-wide satellite system to provide alert and location services for maritime, aviation and terrestrial distress and safety is important for the efficient operation of search and rescue;

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 171 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 185 z 20062006-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 184 z 20062006-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2005 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 183 z 20062006-02-23

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 182 z 20062006-02-23

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2006 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 181 z 20062006-02-23

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 180 z 20062006-02-23

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2005 r. i w drugim półroczu 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 179 z 20062006-02-23

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 178 z 20062006-02-23

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 177 z 20062006-02-23

  Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 176 z 20062006-02-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 175 z 20062006-02-23

  Porozumienie z dnia 9 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 174 z 20062006-02-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Astanie dnia 6 lipca 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 173 z 20062006-02-23

  Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Astanie dnia 6 lipca 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 172 z 20062006-02-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Notą o przystąpieniu do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik, podpisaną w Warszawie dnia 31 maja 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 170 z 20062006-02-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 31 stycznia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 169 z 20062006-02-23

  Porozumienie z dnia 31 stycznia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 168 z 20062006-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wydzielonych do operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2006 nr 13 poz. 172

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Notą o przystąpieniu do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik, podpisaną w Warszawie dnia 31 maja 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1627

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-03 poz. 1903

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

 • Legislacja UE z 2005-08-31 nr 225 poz. 28

  Decyzja Komisji z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotycząca zasadniczych wymogów, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE, (...)

 • Monitor Polski 2012 poz. 187

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.