Logowanie

Monitor Polski Nr 60, poz. 634 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-09-07
Data wydania:2006-08-02
Data wejscia w życie:2006-08-02
Data obowiązywania:2006-09-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 60, poz. 634 z 2006


634

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje: §

1. W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 49, poz.

526) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: „§ 3.

1. Prezydent powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii, Zastępcę Szefa Kancelarii, Szefa Gabinetu Prezydenta oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu.

2. Szef Kancelarii, za zgodą Prezydenta, określa zakres, w jakim powierzone jest Zastępcy Szefa Kancelarii kierowanie pracami Kancelarii.

3. Zastępca Szefa Kancelarii zastępuje Szefa Kancelarii w czasie jego nieobecności.

4. Szef Kancelarii, za zgodą Prezydenta, określa szczegółowy zakres zadań sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii, w tym zakres nadzoru merytorycznego nad statutowymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii.

5. Liczbę etatów w Kancelarii na dany rok budżetowy ustala Szef Kancelarii za zgodą Prezydenta.

6. Podziału etatów między poszczególne statutowe komórki organizacyjne dokonuje Szef Kancelarii.

Monitor Polski Nr 60                — 2082 —                Poz. 634


nazwę, zakres, czas funkcjonowania, tryb działania oraz skład osobowy.”.

§ 4.

1. Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby na stanowiskach określonych w § 2 ust. 2, a także innych pracowników Kancelarii do załatwiania, w jego imieniu, spraw należących do zadań Kancelarii.

2. Szef Kancelarii może powoływać zespoły do wykonania określonych zadań, ustalając ich

§

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 60, poz. 634 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 640 z 20062006-09-07

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 września 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 639 z 20062006-09-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen inwestycyjnych za II kwartał 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 638 z 20062006-09-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 637 z 20062006-09-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 636 z 20062006-09-07

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 635 z 20062006-09-07

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

porady prawne online

Porady prawne

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Tekst przysięgi sędziowskiej

  Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Zrzeczenie się obywatelstwa

  Czy mogę zrzec się obywatelstwa polskiego? I tak nie mam z tego tytułu żadnych praw nie chcę mieć również obowiązków.

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 4 poz. 44

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2011 nr 61 poz. 584

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2009 nr 8 poz. 77

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2010 nr 21 poz. 199

  Postanowienie Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia mu obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2013 poz. 687

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.