Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-16
Data wydania:2008-01-15
Data wejscia w życie:2008-01-16
Data obowiązywania:2008-01-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 2008


46

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku do zarządzenia. §

2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 23 stycznia 2008 r. §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: S.S. Skrzypek

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410.

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. (poz. 46)

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOÂå EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOÂCI 2 ZŁ Cechy graficzne Wartość strona główna W centralnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji:

2008. Poniżej orła stylizowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwartych wrotach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW. strona odwrotna Wizerunek Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. U góry z lewej strony powiększony wizerunek Orła Jagiellonów umieszczonego na ścianie zamku. Z lewej strony półkolem napis: PIOTRKÓW oraz u góry z prawej strony półkolem napis: TRYBUNALSKI. Brzeg (bok) Masa Ârednica (w gra- (w milimach) metrach) Wielkość emisji (w sztukach)

Stop

2 zł

Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami

8,15

27,0

CuAl5Zn5Sn1 1 100 000

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2005 nr 22 poz. 338

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski 2006 nr 15 poz. 198

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 663

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Gdynia, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski 2011 nr 73 poz. 734

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Mława, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski 2011 nr 82 poz. 829

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" — Poznań, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.