Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 205 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-13
Data wydania:2010-04-02
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-04-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 205 z 2010


Monitor Polski Nr 21                — 843 —                Poz. 205


205

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez

1)

Ministra Zdrowia, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. (poz. 205)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA

1) Agencja Oceny Technologii Medycznych w Warszawie;

2) Akademia Medyczna we Wrocławiu; im. Piastów Śląskich

17) Gdański Uniwersytet Medyczny;

18) Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie;

19) Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi;

20) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie;

21) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;

22) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

23) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie;

24) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;

25) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi;

26) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;

27) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;

28) Instytut „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

29) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

30) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;

31) Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;

32) Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;

33) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie;

3) Bank Tkanek Oka w Warszawie;

4) Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie;

5) Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli;

6) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;

7) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;

8) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi;

9) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;

10) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

11) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;

12) Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

13) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie;

14) Centrum Systemów Informacyjnych Zdrowia w Warszawie; Ochrony

15) Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie;

16) Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie;

Monitor Polski Nr 21                — 844 —                Poz. 205


34) Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie;

35) Krajowe Centrum Ochrony w Ochronie Zdrowia w Łodzi; Radiologicznej

63) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;

64) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;

65) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;

66) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;

67) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu;

68) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach;

69) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;

70) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie;

71) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie;

72) Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie;

73) Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu;

74) Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;

75) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

76) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

77) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie1);

78) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

79) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

80) Uniwersytet Medyczny w Łodzi2);

81) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

82) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu3);

83) Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie;

84) Warszawski Uniwersytet Medyczny;

85) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

1)

36) Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie;

37) Narodowe Centrum Krwi w Warszawie;

38) Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie;

39) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;

40) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Państwowy Zakład Higieny w Warszawie;

41) Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku;

42) Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie;

43) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;

44) Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie;

45) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie;

46) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;

47) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;

48) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;

49) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;

50) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;

51) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;

52) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;

53) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;

54) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;

55) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;

56) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;

57) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;

58) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;

59) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;

60) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;

61) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;

62) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;

W zakresie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Dz. U. Nr 44, poz. 200 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1115).

2) W zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. Nr 141, poz. 1184).

3) W zakresie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2414).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 205 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 208 z 20102010-04-13

  Komunikat Nr 4/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 207 z 20102010-04-13

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 206 z 20102010-04-13

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 204 z 20102010-04-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 203 z 20102010-04-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. o wolnym stanowisku sędziowskim

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 202 z 20102010-04-13

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 201 z 20102010-04-13

  Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 200 z 20102010-04-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 199 z 20102010-04-13

  Postanowienie Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia mu obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 198 z 20102010-04-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. upamiętniająca 70. rocznicę zbrodni katyńskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 197 z 20102010-04-13

  Oświadczenie Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i członków Jego delegacji - ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.