Logowanie

Monitor Polski Nr 47, poz. 650 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-02
Data wydania:2010-06-29
Data wejscia w życie:2010-07-02
Data obowiązywania:2010-07-02

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 47, poz. 650 z 2010


Monitor Polski Nr 47                — 2388 —                Poz. 650


650

ZARZĄDZENIE Nr 44 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W załączniku do zarządzenia nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M. P. Nr 84, poz. 852, z 2008 r. Nr 2, poz. 22 oraz z 2009 r. Nr 59, poz.

803) § 4 otrzymuje brzmienie: „§

4. W skład Urzędu Komisji wchodzą:

1) Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego — wykonujący zadania z zakresu nadzoru nad rynkiem kapitałowym, obejmujący następujące departamenty: a) Departament Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego, b) Departament Emitentów, c) Departament Nadzoru Obrotu;

2) Pion Nadzoru Ubezpieczeniowo-Emerytalnego — wykonujący zadania z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego oraz nadzoru emerytalnego, obejmujący następujące departamenty: a) Departament Nadzoru Systemowego, b) Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego, c) Departament Monitorowania Ryzyk, d) Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych;

3) Pion Nadzoru Bankowego — wykonujący zadania z zakresu nadzoru bankowego, obejmujący następujące departamenty: a) Departament Licencji Bankowych, b) Departament Nadzoru Sektora Bankowego, c) Departament Bankowości Spółdzielczej;

4) Pion Inspekcji — wykonujący zadania z zakresu inspekcji, obejmujący następujące departamenty:

1)

a) Departament Oceny Ryzyka, b) Departament Inspekcji Norm i Procedur;

5) Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej — wykonujący zadania w zakresie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności oraz nadzoru nad konglomeratami finansowymi, obejmujący następujące departamenty: a) Departament Pośredników Finansowych, b) Departament Ochrony Klientów, c) Departament Edukacji, d) Departament Analiz Rynkowych, e) Departament Współpracy z Zagranicą, f) Departament Relacji Zewnętrznych;

6) Pion Organizacyjny — wykonujący zadania z zakresu obsługi finansowej, kadrowej i organizacyjnej Komisji oraz Urzędu Komisji, obejmujący następujące departamenty: a) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, b) Departament Informatyki, c) Departament Administracyjno-Budżetowy, d) Departament Bezpieczeństwa;

7) Gabinet Komisji — wykonujący zadania z zakresu bezpośredniej obsługi organizacyjnej Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz zastępców Przewodniczącego;

8) Pion Prawno-Legislacyjny — wykonujący zadania z zakresu obsługi prawnej Komisji i Urzędu Komisji oraz zadania z zakresu inicjowania i koordynacji prac legislacyjnych prowadzonych przez Komisję, obejmujący następujące departamenty: a) Departament Prawny, b) Departament Postępowań;

9) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 165, poz. 1316.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 47, poz. 650 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 653 z 20102010-07-02

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 652 z 20102010-07-02

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości dnia 23 czerwca 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 651 z 20102010-07-02

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 649 z 20102010-07-02

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 70. rocznicę śmierci

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 648 z 20102010-07-02

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przywrócenia Krzyża Niepodległości i ustanowienia Krzyża Wolności i Solidarności

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Moja firma (państwowy zakład budżetowy) podjęła inwestycję budowlaną. W związku z tym zobowiązaliśmy się w umowie z wykonawcą na powołanie z naszej strony inspektora (...)

 • Sposób wykazania niekaralności

  W statucie stowarzyszenia zapisano, że członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Czy osoby wybrane (...)

 • Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

  Jeden z członków komisji rewizyjnej został wybrany na wiceprezesa stowarzyszenia. Czy zmiany w komisji rewizyjnej wymagają odrębnej uchwały? Czy trzeba wypełnić jakiś (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 798

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2012 poz. 833

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2008 nr 2 poz. 22

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2011 nr 93 poz. 956

  Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2009 nr 59 poz. 803

  Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.