Logowanie

Monitor Polski Nr 51, poz. 680 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 30 zł, upamiętniających "Polski sierpień 1980", oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-26
Data wydania:2010-07-14
Data wejscia w życie:2010-07-26
Data obowiązywania:2010-07-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 51, poz. 680 z 2010


Monitor Polski Nr 51                — 2520 —                Poz. 680


680

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 30 zł, upamiętniających „Polski sierpień 1980”, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się:

1) wzory, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 30 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

1)

2) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia — upamiętniających „Polski sierpień 1980”. § 2.

1. Monety, o których mowa w § 1 pkt 1, wprowadza się do obiegu z dniem 30 sierpnia 2010 r.

2. Monetę, o której mowa w § 1 pkt 2, wprowadza się do obiegu z dniem 27 sierpnia 2010 r. §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709.

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. (poz. 680)

Załącznik nr 1

WZORY, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ I 30 ZŁ Wartość Cechy graficzne strona główna 10 zł U góry, na tle polskiej flagi ze stylizowanym napisem: SOLIDARNOŚĆ, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po lewej stronie orła napis: 10 ZŁ, po prawej stronie orła oznaczenie roku emisji:

2010. Centralnie, na tle stylizowanych wizerunków osób z rękami uniesionymi w geście zwycięstwa, wyodrębniona powierzchnia w kształcie koła, z logo XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Wokół logo napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW. 30 zł Centralnie stylizowany wizerunek Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Na jego tle, u dołu, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony napis: 30, z prawej strony napis: ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji:

2010. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

strona Centralnie, na tle litery S, w której umiesz- Centralnie stylizowany napis: SOLIDARodwrotna czone zostały wizerunki osób z rękami NOŚĆ. Pod nim napis:

1980. U góry półkouniesionymi w geście zwycięstwa, stylizo- lem napis: POLSKI SIERPIEŃ. wany napis: 1980, w układzie pionowym. Z lewej strony napis: POLSKI, z prawej strony napis: SIERPIEŃ. Brzeg (bok) Masa (w gramach) Średnica (w milimetrach) Próba Wielkość emisji (w sztukach) gładki 14,14 32,0 Ag 925/1000 oraz farba czerwona 50 000 gładki 1,7 16,0 Au 900/1000 30 000

Monitor Polski Nr 51                — 2521 —                Poz. 680


Załącznik nr 2

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ Wartość Cechy graficzne strona główna 2 zł Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

strona Elementy puzzli, tworzące fragment stylizowanego napisu: SOLIDARNOŚĆ. Z prawej odwrotna strony u dołu napis:

80. U góry półkolem napis: POLSKI SIERPIEŃ. Brzeg (bok) Masa (w gramach) Średnica (w milimetrach) Stop Wielkość emisji (w sztukach) Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami 8,15 27,0 CuAI5Zn5Sn1 1 400 000

pobierz plik

Monitor Polski Nr 51, poz. 680 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 690 z 20102010-07-26

  Wyrok Trybinału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2010 r. sygn. akt Kp 9/09

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 689 z 20102010-07-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 688 z 20102010-07-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 687 z 20102010-07-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 686 z 20102010-07-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 685 z 20102010-07-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 684 z 20102010-07-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 683 z 20102010-07-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 682 z 20102010-07-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 681 z 20102010-07-26

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 679 z 20102010-07-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Warszawa, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 678 z 20102010-07-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, upamiętniających 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 677 z 20102010-07-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Trzemeszno, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 676 z 20102010-07-26

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Henryka Wieniawskiego w 175. rocznicę Jego urodzin

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 675 z 20102010-07-26

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Karskiego w 10. rocznicę Jego śmierci

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.