Logowanie

Monitor Polski Nr 55, poz. 758 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 lipca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-06
Data wydania:2010-07-27
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-08-06

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 55, poz. 758 z 2010


Monitor Polski Nr 55                — 2616 —                Poz. 758


758

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 27 lipca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne — Dokumenty programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 5 lipca 2010 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są następujące: a) z działania 3.3 Monitoring środowiska przesunięto kwotę 2,38 mln euro na działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, b) w IV priorytecie Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska: — nazwę działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego zmieniono na Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków, — z działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków przesunięto kwotę 4,5 mln euro na działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, — z działania 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne przesunięto kwotę 8,5 mln euro na działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz kwotę 2 mln euro na działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

1)

c) z działania 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych przesunięto kwotę 2,2 mln euro na działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej oraz kwotę 4,18 mln euro na działanie 5.3 Opracowanie planów ochrony, d) w działaniach 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych, 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych oraz 10.3 Rozwój przemysłu dla OZE, w związku ze zmianą w systemie instytucjonalnym realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wprowadzono zapis polegający na pozostawieniu w zakresie obowiązków Instytucji Pośredniczącej, tj. Ministerstwa Gospodarki zadań delegowanych dotychczas na Instytucję Wdrażającą, tj. Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, e) z działania 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych przesunięto kwotę 27,08 mln euro na działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, f) w działaniu 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego dla typu projektów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej wprowadzono zapis o niestosowaniu kryterium minimalnej wartości projektu, g) w działaniu 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego oraz działaniu 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym zmieniono zapisy umożliwiające jednostkom badawczo-rozwojowym, które zapewniają wkład własny ze środków budżetu państwa, udzielenie dofinansowania w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)), h) w załączniku nr 5 Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania:

2) Zmiany

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679.

Monitor Polski Nr 55                — 2617 —                Poz. 758


— w działaniu 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego wprowadzono nowy wskaźnik Wybudowanie terminalu o nominalnej mocy regazyfikacyjnej 570 000 Nm3/h,

— dostosowano zapisy do zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

pobierz plik

Monitor Polski Nr 55, poz. 758 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 757 z 20102010-08-06

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 28 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 756 z 20102010-08-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 755 z 20102010-08-06

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 754 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2010 r. nr 110-16-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 753 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-24-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 752 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-23-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 751 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-22-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 750 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-21-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 749 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-20-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 748 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-19-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 747 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-18-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 746 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-17-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 745 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-14-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 744 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-12-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 743 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-10-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 742 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-8-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 741 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-6-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 740 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-5-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 739 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-3-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 738 z 20102010-08-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-15-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.