Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 712 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego testu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-04
Data wydania:2009-05-15
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-06-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 712 z 2009


Strona 1 z 22

Dziennik Ustaw Nr 84                — 6706 —                Poz. 712


712

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 984),

2) ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370),

3) ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 15 maja 2009 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 38—50 i 53 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), które stanowią: „Art. 38. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1206) w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W finansowanie prac, o których mowa w ust. 4, oraz w finansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być włączone środki zagraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658).”. Art. 39. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.a)) w art. 90u ust. 3 otrzymuje brzmienie: ———————

a)

„3. Na współfinansowanie programów, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczane środki zagraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658).”. Art. 40. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.b)) w art. 54 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) pełnienie zadań związanych z realizacją programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.”. Art. 41. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.c)) w art. 28 ust. 1b i 1c otrzymują brzmienie: „1b. Państwowe instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury, w tym dotacje na wydatki inwestycyjne. 1c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1b, mając w szczególności na względzie konieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z zasadami wydatkowania środków publicznych.”. Art. 42. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.d)) w art. 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: ———————

b)

c)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.


U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208, poz. 1532.

d)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i

1462. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz.

1111. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997 i Nr 170, poz. 1217.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 712 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 715 z 20092009-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2009 r. sygn. akt P 58/07

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 714 z 20092009-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2009 r. sygn. akt SK 32/07

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 713 z 20092009-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2009 r. sygn. akt SK 54/08

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 711 z 20092009-06-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 710 z 20092009-06-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 709 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 708 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 707 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 706 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG)

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 705 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 704 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukowa, naukowo-techniczną lub artystyczną

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 702 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 701 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 700 z 20092009-06-04

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 1 poz. 15

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Monitor Polski 2007 nr 62 poz. 717

 • Monitor Polski 2008 nr 68 poz. 615

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Monitor Polski 2010 nr 6 poz. 55

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

 • Monitor Polski 2008 nr 11 poz. 122

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.