Logowanie

Monitor Polski Nr 60, poz. 787 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-25
Data wydania:2010-08-19
Data wejscia w życie:2010-09-09
Data obowiązywania:2010-08-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 60, poz. 787 z 2010


Monitor Polski Nr 60                — 3330 —                Poz. 787


787

ZARZĄDZENIE Nr 60 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M. P. Nr 97, poz.

845) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budżetu i Finansów;

2) Departament Finansowania Szkół Wyższych;

1)

3) Departament Naukowej;

Instrumentów

Polityki

4) Departament Kontroli i Nadzoru;

5) Departament Legislacyjno-Prawny;

6) Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego;

7) Departament Spraw Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia;

8) Departament Strategii;

9) Departament Systemów Informatycznych;

10) Departament Wdrożeń i Innowacji;

11) Biuro Dyrektora Generalnego;

12) Biuro Ministra;

13) Biuro Ochrony.”;

2) w § 3 w pkt 2 uchyla się lit. c.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

§

2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 60, poz. 787 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 792 z 20102010-08-25

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 791 z 20102010-08-25

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 790 z 20102010-08-25

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 789 z 20102010-08-25

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 788 z 20102010-08-25

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.