Logowanie

Monitor Polski Nr 50, poz. 555 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-21
Data wydania:2011-06-14
Data wejscia w życie:2011-06-21
Data obowiązywania:2011-06-21

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 50, poz. 555 z 2011


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 50                — 3727 —                Poz. 555


555

ZARZĄDZENIE Nr 37 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451) zarządza się, co następuje: §

1. Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do zarządzenia nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. (poz. 555)

STATUT URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH §

1. 1. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

2. Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa. §

2. Prezesa Urzędu, w przypadku czasowej niemożności wykonywania zadań lub w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego Wiceprezes Urzędu. § 3.

1. W skład Urzędu wchodzą:

1) departamenty — do realizacji merytorycznych zadań Urzędu;

2) biura — do realizacji zadań w zakresie obsługi Urzędu;

3) gabinety — do realizacji zadań z zakresu obsługi Prezesa Urzędu i Wiceprezesów Urzędu oraz realizacji innych zadań powierzonych przez Prezesa Urzędu lub Dyrektora Generalnego Urzędu.

2. Pracami komórek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kierują dyrektorzy i ich zastępcy.

3. Pracami komórki organizacyjnej, o której mowa w § 4 pkt 1, kieruje wyznaczony przez Prezesa Urzędu pracownik tej komórki.

4. Pracami komórki organizacyjnej, o której mowa w § 4 pkt 18, kieruje wyznaczony przez Dyrektora Generalnego pracownik tej komórki. §

4. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa;

2) Departament Badań Klinicznych Produktów Leczniczych;

3) Departament Farmakopei;

4) Departament Informacji o Wyrobach Medycznych;

5) Departament Inspekcji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych;

6) Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych;

7) Departament Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych;

8) Departament Oceny Dokumentacji i Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Weterynaryjnych;

9) Departament Oceny Dokumentacji Produktów Biobójczych;

10) Departament Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych;

11) Departament Prawny;

12) Departament Rejestracji i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych;

13) Departament Rejestracji Produktów Biobójczych;

14) Departament Rejestracji Produktów Leczniczych;

15) Departament Rejestru i Importu Równoległego Produktów Leczniczych;

16) Departament Rejestru i Importu Równoległego Produktów Leczniczych Weterynaryjnych;

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 50, poz. 555 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 559 z 20112011-06-21

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 558 z 20112011-06-21

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 557 z 20112011-06-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 556 z 20112011-06-21

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 38 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 554 z 20112011-06-21

  Uchwała Rady Ministrów nr 97 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 553 z 20112011-06-21

  Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 552 z 20112011-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2011 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 551 z 20112011-06-21

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 550 z 20112011-06-21

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. upamiętniająca 100-lecie polskiego harcerstwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 300

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 77

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-01 poz. 953

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Komisji działających przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-18 poz. 1263

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-02 poz. 665

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru formularza oświadczenia o braku konfliktu interesów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.