Logowanie

Monitor Polski Nr 67, poz. 669 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 lipca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-20
Data wydania:2011-07-07
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 67, poz. 669 z 2011


Monitor Polski Nr 67

— 5580 —

Poz. 669

669

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 7 lipca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego Na podstawie art.  34 ust.  1 oraz ust.  1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z  2011  r. Nr  43, poz.  226, Nr  85, poz.  459 i  Nr  112, poz. 654), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o  możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze uniwersalnym (tj. programu zawierającego różne gatunki i  formy radiowe oraz różnorodną problematykę), z tematyką lokalną dotyczącą Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego i  innych miejscowości objętych zasięgiem nadawania. Program będzie rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę i  będzie oznaczany nazwą określoną w koncesji. Program będzie zawierał audycje i  inne przekazy słowne oraz przekazy słowne w audycjach słowno-muzycznych, poświęcone tematyce lokalnej odnoszącej się do Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego i  innych miejscowości objętych zasięgiem nadawania, w tym obligatoryjnie będą nadawane: — własne lokalne serwisy informacyjne (dzienniki), — publicystyka na temat problemów lokalnych. Przez audycje realizujące tematykę lokalną rozumie się różne rodzaje i gatunki radiowe, w których prezentowane są aktualne wydarzenia i problemy (społeczne, polityczne, gospodarcze, sportowe i inne) dotyczące lokalnej społeczności, kultura i historia regionu (w tym twórczość ludowa i muzyka ludowa w  wykonaniu lokalnych/regionalnych zespołów ludowych itp.), a także użyteczne informacje lokalne. Województwo świętokrzyskie świętokrzyskie Lokalizacja stacji Kielce Ostrowiec Świętokrzyski Do tematyki lokalnej nie zalicza się: płatnych elementów programu; dźwięków identyfikacyjnych stacji (jingle); autopromocji stacji na antenie; wypowiedzi prezenterów i ich rozmów ze słuchaczami na tematy inne niż lokalne; audycji niedotyczących tematów lokalnych, których związek z  lokalnością polega jedynie na tym, że ich autorami są osoby z lokalnego środowiska. Audycje słowne i inne przekazy słowne poświęcone tematyce lokalnej będą stanowić nie mniej niż 12% tygodniowego czasu nadawania w godzinach 600—2300, w tym nie mniej niż 6% tego czasu zajmą dzienniki i  publicystyka poświęcone problemom lokalnym. Za podstawę obliczania udziału tematyki lokalnej w programie przyjmuje się tygodniowy czas nadawania programu (z  wyłączeniem okresu wakacyjnego, tj. lipca, sierpnia) w porze dziennej, tj. w godzinach 600—2300 (łącznie z czasem emisji reklam i  telesprzedaży), czyli 119 godzin emisji w  tygodniu. Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33% dobowego czasu nadawania programu w godzinach 600—2300. Koncesja wydana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zacznie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia 19 lutego 2012 r. Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczych o następujących parametrach technicznych: Częstotliwość [MHz] 100,8 100,9 ERP [kW] 5,0 0,1

Postępowanie będzie prowadzone łącznie dla wyżej wymienionych częstotliwości. II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o  rozszerzenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po rozszerzeniu koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zade-

klarowanych warunków programowych po rozszerzeniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w  trybie art.  38 ust.  1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji. III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w  siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i  Telewizji w  Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w  dni robocze w  godzinach 1000—1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Monitor Polski Nr 67

— 5581 —

Poz. 669

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i  Telewizji, pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w  godz.  1000—1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach. Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-47. IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z  dniem 5 września 2011 r.

V. Wnioski niezgodne z  warunkami określonymi w  pkt I  w  zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV, będą pozostawiane bez rozpoznania. VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w  Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak

pobierz plik

Monitor Polski Nr 67, poz. 669 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 670 z 20112011-07-20

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lipca 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 668 z 20112011-07-20

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 lipca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 667 z 20112011-07-20

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 666 z 20112011-07-20

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 lipca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 665 z 20112011-07-20

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 664 z 20112011-07-20

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, upamiętniającej "300-lecie Pielgrzymki Warszawskiej na Jasną Górę", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 663 z 20112011-07-20

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Gdynia, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 662 z 20112011-07-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. nr 112-22-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 661 z 20112011-07-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. nr 112-21-2011 o mianowaniu na stopień generała dywizji

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 660 z 20112011-07-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. nr 110-25-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 659 z 20112011-07-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2011 r. nr 1130-7-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 658 z 20112011-07-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 657 z 20112011-07-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. nr 1130-6-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 656 z 20112011-07-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Kułakowskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Koncesja na prowadzenie radia internetowego

  Zajmuje się od jakiegoś czasu z kolegą radiem internetowym i cały czas chodzą za mną pewne pytania. Czy radio internetowe jest legalne, gdy nie czerpiemy z niego korzyści (...)

 • Umorzenie abonamentu RTV

  W jakich okolicznościach i czy w ogóle, może nastąpić umorzenie należności z tytułu nieopłaconego abonamentu radiowo-telewizyjnego?

 • Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

  Firma nie posiada (nie zakupiła nigdy odbiornika radiofonicznego). Pracownik firmy, który ma zarejestrowany swój prywatny przenośny odbiornik radiofoniczny i opłaca abonament, (...)

 • Brak koncesji na obrót paliwami

  Jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za podjęcie działalności gospodarczej w zakresie pośredniczenia w sprzedaży paliw płynnych bez wymaganej koncesji, w okresie (...)

 • Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

  Ojciec zmarł w lutym 2005 roku. Spadkobiercy nie złożyli rezygnacji z abonamentu RTV. W maju 2007 do zmarłego abonenta przyszło upomnienie z Wydziału Abonamentu Poczty (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 40 poz. 643

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski 2009 nr 40 poz. 641

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski 2009 nr 40 poz. 642

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski 2005 nr 51 poz. 708

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski 2011 nr 115 poz. 1165

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.