Logowanie

Monitor Polski Poz. 1007 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-12-21
Data wydania:2012-12-19
Data wejscia w życie:2013-01-05
Data obowiązywania:2013-01-05

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 1007 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1007

ZARZĄDZENIE Nr110 PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie wsprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 24 maja 2002r. oAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z2010r. Nr29, poz.154, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Wzarządzeniu nr73 Prezesa Rady Ministrów zdnia 26 czerwca 2002r. wsprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. Nr26, poz.432, zpóźn. zm.2)) wzałączniku w§ 3 ust. 1 i2 otrzymują brzmienie: „1. Wskład ABW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (Departament I);

2) Departament Kontrwywiadu (Departament II);

3) Departament Postępowań Karnych (Departament III);

4) Departament Ochrony Informacji Niejawnych (Departament IV);

5) Departament Wsparcia Operacyjno-Technicznego (Departament V);

6) Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego iAudytu (Departament VI);

7) Centrum Antyterrorystyczne (CAT);

8) Biuro Prawne (Biuro A);

9) Biuro Badań Kryminalistycznych (Biuro B);

10) Gabinet Szefa (Biuro D);

11) Biuro Ewidencji iAnaliz (Biuro E);

12) Biuro Finansów (Biuro F);

13) Biuro Kadr (Biuro K);

14) Biuro Logistyki (Biuro L);

15) Centralny Ośrodek Szkolenia (COS);

16) Delegatura ABW wBiałymstoku;

17) Delegatura ABW wBydgoszczy;

18) Delegatura ABW wGdańsku;

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2010r. Nr182, poz.1228 iNr238, poz.1578, z2011r. Nr53, poz.273, Nr84, poz.455, Nr117, poz.677 iNr230, poz.1371 oraz z2012r. poz.627 i908.

2) Z miany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone wM.P. z2005r. Nr46, poz.634, z2006r. Nr21, poz.241, z2007r. Nr21, poz.243 iNr67, poz.744, z2008r. Nr3, poz.36 iNr69, poz.622 oraz z2011r. Nr57, poz.572.

1)

Monitor Polski

19) Delegatura ABW wKatowicach;

20) Delegatura ABW wKrakowie;

21) Delegatura ABW wLublinie;

22) Delegatura ABW wŁodzi;

23) Delegatura ABW wOlsztynie;

24) Delegatura ABW wOpolu;

25) Delegatura ABW wPoznaniu;

26) Delegatura ABW wRadomiu;

27) Delegatura ABW wRzeszowie;

28) Delegatura ABW wSzczecinie;

29) Delegatura Stołeczna ABW wWarszawie;

30) Delegatura ABW we Wrocławiu;

31) Delegatura ABW wZielonej Górze.

2. Jednostki organizacyjne, októrych mowa wust. 1 pkt 1–15, wcelu identyfikacji mogą posługiwać się wymiennie pełną nazwą albo ustalonym oznaczeniem cyfrowym, literowym lub cyfrowo-literowym.”. §

2. Zarządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk –2– Poz. 1007

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 1007 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 241

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2012 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2011 nr 57 poz. 572

  Zarządzenie Nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 242

  Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.