Logowanie

Kodeks postępowania cywilnego

Spis treści kodeksu
Rozdział 5.

Uchybienie i przywrócenie terminu

Art. 167. Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Art. 168. § 1.  Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.
§ 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

Art. 169. § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.
§ 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.
§ 3. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.
§ 4. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.
§ 5. Postanowienie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 170. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.

Art. 171. Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuca.

Art. 172. Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. W razie uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy.Poprzedni rozdział:
Rozdział 4. Terminy
Następny rozdział:
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania

Porady prawne e-prawnik.pl:


porady prawne online

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-08-28 nr 234 poz. 34

  Sprawa T-430/08: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. — Grain Millers przeciwko OHIM — Grain Millers (GRAIN MILLERS) (Wspólnotowy znak towarowy (...)

 • Komunikat UE z 2010-08-28 nr 234 poz. 34

  Sprawa T-510/08: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. — Toqueville przeciwko OHIM — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 237

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Monitor Polski 2010 nr 21 poz. 207

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

 • Komunikat UE z 2010-11-20 nr 317 poz. 11

  Sprawa C-479/09 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 30 września 2010 r. — Evets Corp. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.