Logowanie

Kodeks postępowania cywilnego

Spis treści kodeksu
Rozdział 2a

Przepadek rzeczy

Oddział 1 
Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego 
 
Art. 6101. § 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się w sprawach o przepadek rzeczy będących towarami, które na podstawie przepisów prawa celnego podlegają przepadkowi. 
 
§ 2.
W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd miejsca zajęcia lub zatrzymania rzeczy będących towarami przez organ celny. 
Art. 6102. § 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek organu celnego. Do wniosku dołącza się protokół z pouczenia o obowiązku wskazania w Polsce pełnomocnika do doręczeń oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku, jeżeli protokół taki został sporządzony. 
§ 2. Organ celny może domagać się w jednym wniosku orzeczenia przepadku rzeczy będących towarami zajętymi lub zatrzymanymi w tych samych okolicznościach faktycznych, jeżeli ponadto sąd jest właściwy dla każdej sprawy. 
 
Art. 6103. Uczestnikowi zamieszkałemu za granicą, który w postępowaniu w sprawach celnych nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, ani nie wskazał w Polsce pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla niego pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. W razie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, który nie może być pełnomocnikiem procesowym, jego ustanowienie uważa się za wskazanie pełnomocnika do doręczeń. 
 
Art. 6104. Wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu. 
 
Art. 6105. Do wykonania orzeczenia o przepadku towaru jest obowiązany właściwy organ celny. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów prawa celnego. 
 
Oddział 2 
Przepadek pojazdów 
 
Art. 6106. § 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się w sprawach o przepadek pojazdów, które na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym podlegają przepadkowi na rzecz powiatu. 
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd miejsca, z którego usunięto pojazd. 
§ 3. Sprawy, o których mowa w § 1, są rozpoznawane na posiedzeniu niejawnym, chyba że sąd postanowi inaczej. 
 
Art. 6107. § 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek starosty. 
§ 2. Starosta może domagać się w jednym wniosku orzeczenia przepadku pojazdów usuniętych w tych samych okolicznościach faktycznych, jeżeli ponadto sąd jest właściwy dla każdej sprawy.?.Poprzedni rozdział:
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia
Następny rozdział:
Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem

Porady prawne e-prawnik.pl:


porady prawne online

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-25 poz. 722

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 • Legislacja UE z 2007-12-13 nr 328 poz. 34

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Komunikat UE z 2010-06-05 nr 148 poz. 53

  Sprawa F-102/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 marca 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba (...)

 • Komunikat UE z 2010-06-05 nr 148 poz. 53

  Sprawa F-4/09: Wyrok Sądu 15 kwietnia 2010 r. do spraw Służby Publicznej z dnia — de Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji. (Służba publiczna (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-24 poz. 238

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.