Logowanie

Kodeks pracy

Spis treści kodeksu
Rozdział II

Obowiązki pracownika

Art. 100.  § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,  

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,  

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.  

Art. 101. Poprzedni rozdział:
Rozdział I Obowiązki pracodawcy
Następny rozdział:
Rozdział IIa Zakaz konkurencji

Porady prawne e-prawnik.pl:


porady prawne online

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1693

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-24 poz. 1647

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-11 poz. 1409

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt P 48/07

 • Komunikat UE z 2006-12-19 nr 311 poz. 1

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko: administrator doradca ds. audiowizualnych (nr ref. CONS/AD/046)

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-26 poz. 271

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.