Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 236 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-12
Data wejscia w życie:1999-03-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 236 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/7

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 236

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 12 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 105, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 42, poz. 186) wprowadza się następujące zmiany: 1)§ 2 § 3 otrzymują brzmienie: „§ 2.

1. Pracownicy Kasy, z zastrzeżeniem ust. 6, wynagradzani są według zasad przewidzianych dla pracowników urzędów administracji rządowej.

2. Pracownicy Centrali Kasy wynagradzani są według tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego przewidzianej dla pracowników urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

3. Pracownicy oddziałów regionalnych, placówek terenowych i innych jednostek organizacyjnych Kasy wynagradzani są według tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego przewidzianej dla pracowników pozostałych urzędów administracji rządowej.

4. pracownicy zatrudnieni w kasie na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi wynagradzani są według tabeli przewidzianej dla tych stanowisk w urzędach administracji rządowej.

5. pracownikom uprawnionym do dodatku funkcyjnego dodatek ten przysługuje według stawek określonych dla pracowników urzędów administracji rządowej.

6. Ustala się tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników:

1) Centrali Kasy, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) oddziałów regionalnych, placówek terenowych i innych jednostek organizacyjnych Kasy, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/7

3) zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Kasie, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

3. W razie wypowiedzenia przez Kasę umowy o pracę zawartej na czas nie określony, pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, który bezpośrednio przed podjęciem pracy w Kasie był urzędnikiem państwowym mianowanym, jeżeli przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja jednostki organizacyjnej Kasy lub reorganizacja połączona ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia, a nie jest możliwe przeniesienie pracownika, za jego zgodą, do innej pracy w urzędzie państwowym, pracownikowi temu w okresie między ustaniem zatrudnienia w likwidowanej lub reorganizowanej jednostce a podjęciem pracy lub działalności gospodarczej, przysługuje świadczenie pieniężne, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Świadczenie to nie przysługuje pracownikowi, który nabył prawo do emerytury, a w razie gdy były pracownik pobiera zasiłek wychowawczy, chorobowy albo macierzyński, wysokość świadczenia pieniężnego ulega odpowiedniemu obniżeniu.”;;

2) dodaje się załącznik nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1999 r. (poz. 236) Załącznik nr 1

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW CENTRALI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Stawka Kategoria dodatku zaszeregowa funkcyjne nia go do XIX-XXI XIX-XXI 3 Wicedyrektor biura (komórki równorzędnej), główny księgowy Kasy, rzecznik prasowy główny specjalista do spraw legislacji Radca prezesa Lekarz-inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego 10 10 Wymagania kwalifikacyjne liczba wykształcenie lata pracy wyższe wyższe medyczne tytuł specjalistyczny wyższe XVIII-XX XVII-XVIII XV-XVII 9 8 6 wyższe prawnicze wyższe wyższe medyczne tytuł 7 7 7 7 7

Lp. 1 2

Stanowisko Dyrektor biura (komórki równorzędnej) Naczelny lekarz Kasy

4 5

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/7

6 7 8 9

Główny specjalista radca prawny Starszy specjalista starszy projektant, starszy programista Programista, elektronik Specjalista, projektant specjalista do spraw legislacji

XV-XVII XIII-XV XII-XV XII-XV

6 ---

specjalisty

1) wyższe 7 według odrębnych przepisów wyższe wyższe wyższe 6 5 4 2

XII-XIV

--

wyższe prawnicze oraz aplikacja legislacyjna wyższe wyższe średnie średnie wyższe

10 Starszy inspektor, starszy statystyk, referendarz 11 Administrator sieci 12 Administrator aplikacji 13 Inspektor, statystyk, podreferendarz, starszy księgowy, sekretarz prezesa i jego zastępcy referent prawny 14 Starszy referent księgowy, sekretarz dyrektora biura (komórki równorzędnej) 15 Referent

1)

XI-XIII X-XIV X-XIII

----

3 -3 2 -2 -2

IX-XII

-średnie wyższe prawnicze

VIII-XI VI-IX

---

średnie średnie

---

W uzasadnionych przypadkach za zgodą Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mogą być zatrudniani lekarze o specjalizacji I stopnia.


Załącznik nr 2

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH I ZAKŁADU POLIGRAFII KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Stawka Kategoria dodatku zaszeregowa funkcyjne nia go do XVIII-XXI 10 Wymagania kwalifikacyjne liczba wykształcenie lata pracy wyższe 7

2005-10-26

Lp. 1

Stanowisko Dyrektor oddziału/zakładu

©Kancelaria Sejmu

s. 4/7

2 3

4 5 6

Zastępca dyrektora oddziału/zakładu, główny księgowy Lekarze: lekarz regionalny – inspektor orzecznictwa lekarskiego lekarz – inspektor orzecznictwa lekarskiego Główny programista Kierownik placówki terenowej Rzeczoznawcy budowlani: starszy rzeczoznawca budowlany rzeczoznawca budowlany

XV-XX XV-XVIII XIV-XVII XIV-XVII XIII-XVIII XIII-XVI

9 7 6 6 7 4

wyższe według odrębnych przepisów

7 5 4

XI-XV

--

7 8 9

Kierownik wydziału Główny specjalista Radca prawny

XII-XV XII-XV XII-XV XII-XV XII-XV XII-XVII XII-XVI XII-XV XI-XIV XI-XV XI-XV XI-XIV

5 5 5 4 -6 5 -3 ----

10 Kierownik referatu 11 Starszy aprobant 12 Zastępca kierownika placówki terenowej 13 Kierownik samodzielnego referatu 14 Starszy specjalista, starszy projektant, starszy programista, starszy informatyk 15 Zastępca kierownika wydziału 16 Elektronik 17 Starszy inspektor ubezpieczeń 18 Specjalista, projektant, programista, informatyk 19 Starszy inspektor, starszy rewident, starszy statystyk, starszy asystent, samodzielny księgowy 20 Administrator sieci

wyższe 5 wyższe 4 wyższe techniczne i 5 uprawnienia budowlane wyższe techniczne i -uprawnienia budowlane średnie techniczne i 5 uprawnienia budowlane wyższe 3 wyższe 3 według odrębnych przepisów wyższe 3 wyższe 3 wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe 4 4 3 3 5 2 2

wyższe XI-XIII -średnie X-XIV -wyższe średnie

2 4 -3

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/7

21 Aprobant 22 Inspektor ubezpieczeń 23 Inspektor, rewident, analityk, statystyk, starszy księgowy, starszy redaktor, asystent, sekretarz dyrektora oddziału/zakładu referent prawny, referent prawno-administracyjny 24 Starszy referent ubezpieczeń 25 Młodszy informatyk, samodzielny referent 26 Referent ubezpieczeń 27 Starszy referent, księgowy, sekretarka 28 Referent, kasjer, korektor, młodszy księgowy

X-XIV IX-XIII IX-XIII

---

wyższe średnie wyższe średnie

2 3 -2

wyższe VIII-XII -średnie wyższe prawnicze lub administracyjne średnie wyższe średnie średnie średnie

--

2 -1 -2 -2

VIII-XII VII-XI VII-X VI-XI

-----

V-IX

--

średnie

--

Załącznik nr 3

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH, ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI W KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wymagania kwalifikacyjne liczba wykształcenie lata pracy średnie 4 średnie 4 średnie 3 techniczne według odrębnych przepisów zasadnicze X-XI 3 3 3

Lp. 1 2 3 4

Stanowisko Kierownik zespołu magazynów Starszy kasjer Serwisant urządzeń elektronicznych i mechanicznych Kierowca autobusu rzemieślnik specjalista, operator maszyn cyfrowych Kierownik zmiany

Stawka Kategoria dodatku zaszeregowa funkcyjne nia go do X-XII XI-XIII X-XIV X-XI 3 ----

5

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/7

6 7

8

9

starszy magazynier w magazynie technicznym, starszy kontroler techniczny, starszy dyspozytor Operator urządzeń elektronicznych Kierownik magazynu, dyspozytor sekretarka-maszynistka starszy operator urządzeń przygotowania danych Kierowca samochodu ciężarowego kierowca samochodu dostawczego mechanik samochodowy maszynistka offsetowy Maszynista maszyn offsetowych zwojowych do druku i produkcji składanki komputerowej

-IX-XI IX-X VIII-X IX-X -2

średnie średnie średnie

2 -3 -2

--

--

według odrębnych przepisów zasadnicze średnie techniczne zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne średnie zasadnicze 2 -2 ---

VIII-XIV VIII-XI VIII-IX

----

10 Zaopatrzeniowiec 11 Konserwator, rzemieślnik wykwalifikowany, introligator, palacz c.o. 12 Kierownik biura podawczego, kierownik kancelarii głównej, kierownik kancelarii tajnej, kierownik archiwum starszy magazynier, intendent, starsza maszynistka operator urządzeń przygotowania danych 13 Fotograf offsetowy, introligator przemysłowy, kopista offsetowy, maszynista maszyn offsetowych arkuszowych, maszynista maszyn typograficznych arkuszowych, operator-naświetlacz składu, składacz fotoskładu, składacz ręczny, montażysta fotoskładu, montażysta offsetowy 14 Korektor 15 Kierowca samochodu osobowego

2 VIII-IX średnie -VII-IX

3

--

VII-XII

--

zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne

--

VII-XI VII-VIII

---

zasadnicze oraz przeszkolenie -specjalistyczne według odrębnych przepisów

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

16 Archiwista, magazynier, starsza telefonistka, maszynistka 17 Operator urządzeń powielających 18 Robotnik magazynowy, robotnik transportowy 19 Monter-konserwator maszyn poligraficznych 20 Robotnik gospodarczy 21 Telefonistka

VII-VIII

--

średnie podstawowe oraz przeszkolenie podstawowe zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne podstawowe podstawowe i umiejętność wykonywania czynności podstawowe podstawowe podstawowe podstawowe

--

VI-VIII VI-VIII V-XII V-VII V-VI 22 Pomocnik ogólnowydziałowy 23 Portier, dozorca 24 Sprzątaczka 25 Goniec IV-VI IV-V III-IV II-IV

----------

----------

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 236 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 238 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 242 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r. sygn. akt K. 2/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 232 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 237 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 235 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 234 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 233 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 230 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 240 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 239 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 229 z 1999

  Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 228 z 1999

  Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 241 z 1999

  Rozporządzenie Minister Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 231 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO).

zamów dokument

Porady prawne

 • Ubezpieczenie OC budynków gospodarczych

  Czy obowiązek ubezpieczenia od zdarzeń wywołujących szkodę (ogień, piorun, itp.) dotyczy tylko budynków gospodarczych znajdujących się w gospodarstwie rolnym, czy (...)

 • Obowiązek wypłacenia świadczenia urlopowego

  Zatrudniam 5 pracowników nie ma w zakładzie funduszu socjalnego, czy muszę w tym roku wypłacić pracownikom świadczenie urlopowe?

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Rejestracja ciągnika rolniczego

  Czy istnieje obowiązek rejestracji w wydziale komunikacji ciągnika rolniczego wykorzystywanego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą (w zakresie usług leśnych (...)

 • Wypłata nagrody jubileuszowej po terminie

  Pracodawca nie wypłacił pracownikowi w terminie nagrody jubileuszowej. Podstawą naliczenia ww. nagrody w firmie jest płaca zasadnicza. W międzyczasie pracodawca zawarł (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 68 poz. 614

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 113 poz. 1151

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 953

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 538

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 740

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2013 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.