Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 971 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-07
Data wejscia w życie:1999-11-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 971 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 87 poz. 971 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 października 1999 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1998 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Osoba zamierzająca prowadzić magazyn celny składa, do dyrektora urzędu celnego właściwego ze względu na proponowaną lokalizację magazynu celnego, pisemny wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu celnego.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu celnego powinien w szczególności określać rodzaje towarów, jakie mają być składowane w magazynie celny, oraz powierzchnię i kubaturę magazynu celnego.

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu celnego należy dołączyć:

1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania pomieszczeń lub terenu, gdzie ma być prowadzony magazyn celny,

3) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru indentyfikacyjnego REGON,

4) decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

5) potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wydane przez właściwy urząd skarbowy lub oświadczenie wnioskodawcy, że nie ciąży na nim obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, gdyż korzysta z podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług,

6) plan terenu i pomieszczeń, gdzie ma być prowadzony magazyn celny, oraz opis sposobu odgrodzenia i stosowanych zabezpieczeń,

7) wykaz wyposażenia technicznego magazynu celnego,

8) inne dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z rodzajem towarów jakie mają być składowane w magazynie celnym,

9) planowany termin rozpoczęcia działalności magazynu celnego,

10) regulamin prowadzenia magazynu celnego,

11) wzór ewidencji towarów składowanych w magazynie celnym.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

4. Organ celny udzielający pozwolenie na prowadzenie magazynu celnego może zażądać dostarczenia danych i dokumentów innych niż określone w ust. 3, jeżeli jest to niezbędne do stwierdzenia, czy warunki prowadzenia magazynu celnego zapewniają pozostawanie towarów składowanych w magazynie celnym pod dozorem celnym oraz umożliwiają prowadzenie kontroli celnej. §

2. Dokumenty, o których mowa w § 1, powinny:

1) być dołączone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach, chyba że zostały wcześniej złożone organowi celnemu, do którego składany jest wniosek o wydanie pozwolenia; w takim przypadku wnioskodawca obowiązany jest do wskazania sprawy, przy której złożono te dokumenty,

2) zawierać dane zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym w dniu składania wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu celnego. §

3. Decyzja nakładająca obowiązek prowadzenia magazynu celnego, o którym mowa w art. 50 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1998 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802), powinna w szczególności określać:

1) rodzaj towarów mają być składowane w magazynie celnym,

2) termin, w jakim magazyn celny powinien być utworzony,

3) termin, w jakim osoba zobowiązana do prowadzenia magazynu celnego powinna dostarczyć regulamin prowadzenia magazynu celnego, oraz wzór ewidencji towarów składowanych w magazynie celnym. § 4.

1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 3, organ celny powinien dokonać przeglądu stanu terenu lub pomieszczeń w celu stwierdzenia, czy warunki prowadzenia magazynu celnego zapewniają pozostawanie towarów składowanych w magazynie celnym pod dozorem celnym oraz umożliwiają prowadzenie kontroli celnej,

2. Z dokonanego przeglądu organ celny sporządza protokół. § 5.

1. Regulamin prowadzenia magazynu celnego powinien w szczególności określać:

1) zasady przyjmowania towarów do magazynu celnego i wydawania towarów z magazynu celnego,

2) wzory dokumentów stosowanych przez prowadzącego magazyn celny przy przyjmowaniu i wydawaniu towarów,

3) godziny, w jakich towary są przyjmowane i wydawane,

4) tryb zakończenia działalności magazynu celnego.

2. Regulamin prowadzenia magazynu celnego jest uzgadniany z dyrektorem urzędu celnego właściwym, ze względu na lokalizację magazynu celnego. § 6.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Prowadzący magazyn celny jest obowiązany zawiadamiać organ celny o zmianach technicznych w pomieszczeniach magazynu celnego, zmianach sposobu odgrodzenia i stosowanych zabezpieczeniach. § 7.


1. Towary mogą być czasowo składowane w magazynie celnym, jeżeli:

1) są towarami takiego rodzaju, jaki został określony w decyzji, o której mowa w § 3, lub w pozwoleniu na prowadzenie magazynu celnego,

2) magazyn posiada odpowiednie warunki techniczne i jest przystosowany do przechowywania tego rodzaju towarów.

2. Wprowadzenie lub wyprowadzenie towaru z magazynu celnego wymaga potwierdzenia w ewidencji towarowej magazynu celnego przez funkcjonariusza celnego. §

8. Towary przyjmowane do magazynu celnego powinny zostać niezwłocznie ujęte w ewidencji towarów składowanych w magazynie celnym, zwanej dalej „ewidencją”, która jest prowadzona przez osobę prowadzącą magazyn celny.

2. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie deklaracji skróconej lub dokumentu, który został wykorzystany w charakterze deklaracji skróconej. W wypadku braku tych dokumentów wpis dokonywany jest na podstawie innych dokumentów dotyczących towaru.

3. Ewidencja powinna w szczególności zawierać informacje dotyczące:

1) rodzaju i ilości towaru,

2) znaków identyfikacyjnych towaru,

3) daty złożenia towaru w magazynie celnym,

4) dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu,

5) osoby, która wprowadziła towar na polski obszar celny lub osoby, która przejęła odpowiedzialność za towar po jego wprowadzeniu,

6) rodzaju i pozycji ewidencji prowadzonej przez organ celny, w której dokonano wpisu o wprowadzeniu towaru na polski obszar celny.

4. Ewidencja powinna być prowadzona w taki sposób, aby na jej podstawie możliwe było ustalenie dokładnego miejsca złożenia towaru oraz określenie, jakim czynnościom podlegał towar w czasie jego składowania w magazynie celnym.

5. Ewidencja może być prowadzona w formie książkowej lub z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

6. W wypadku prowadzenia ewidencji w formie książkowej, karty ewidencji powinny być przeszyte, a strony ponumerowane kolejno od numeru jeden o opatrzone stemplem osoby prowadzącej magazyn celny. Ostatnia strona ewidencji powinna być zszyta i opatrzona pieczęcią urzędu celnego. Ewidencję opisuje się przez wskazanie liczby kart oraz złożenie podpisu przez dyrektora urzędu celnego lub osobę przez niego upoważnioną.

7. Ewidencja może być prowadzona z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, pod warunkiem że:

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

1) osoba prowadząca ją posiada szczegółową pisemną instrukcję obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji,

2) stosowany program komputerowy, zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem, pozwala na drukowanie zapisów w porządku chronologicznym oraz uniemożliwia usuwanie dokonanych zapisów.

8. Osoba prowadząca ewidencję z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych jest obowiązana do przechowywania kopii ewidencji zapisanej na nośnikach informacji lub w formie wydruku. Wzór ewidencji oraz sposób jej prowadzenia powinny zostać uzgodnione z organem celnym. §

9. Prowadzący magazyn celny obowiązany jest powiadomić organ celny, który wydał decyzję lub pozwolenie na prowadzenie magazynu celnego, o zamiarze zakończenia prowadzenia magazynu celnego i zakończyć działalność zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie prowadzenia magazynu celnego. §

10. Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych (Monitor Polski Nr 67, poz. 661). §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 971 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 977 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 969 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zasad współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 978 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 973 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 968 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 972 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 976 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 970 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 975 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 974 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 979 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1999 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy szynowe.

zamów dokument

Porady prawne

 • Regulamin premiowania

  Czy w zakładzie budżetowym powinien funkcjonować dokument "Regulamin Premiowania"? Jeśli tak, to która komórka (kadry, finansówka, in.) powinna wykonać jego projekt (...)

 • Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach (...)

 • Pośrednik a cło

  Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju (...)

 • Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

  Czy sprzedając towar np. do Rosji, Bułgarii i innych krajów nie należących do UE stawka podatku VAT na fakturze jest 22%, czy 0%? Towar został zakupiony w Niemczech (...)

 • opodatkowanie podatkiem VAT usług elektronicznych

  Nasza firma chce świadczyć usługi tworzenia stron internetowych dla firm ze Stanów Zjednoczonych. Czy dla opodatkowania nie w Polsce lecz przez nabywcę usługi ma znaczenie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-09 poz. 233

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-21 poz. 1358

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 832

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.