Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 731 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-10
Data wydania:2003-04-08
Data wejscia w życie:2003-05-25
Data obowiązywania:2003-05-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 731 z 2003


731

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego Na podstawie art. 425 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1) Minister

§

1. 1. Określa się rodzaje instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego.


2. Rodzaje instalacji, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. (poz. 731)

RODZAJE INSTALACJI, DLA KTÓRYCH PROWADZĄCY MOGĄ UBIEGAå SI¢ O USTALENIE PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO

1. W przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej nie niższej niż 300 MWt.

2. W hutnictwie i przemyśle metalurgicznym:

1) do prażenia lub spiekania rudy żelaza o przerobie nie mniej niż 500 000 ton rudy żelaza rocznie lub do prażenia lub spiekania innych rud metali, w tym rudy siarczkowej;

Dziennik Ustaw Nr 80                — 5308 —                Poz. 731


2) do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony wytopu na godzinę;

3) do obróbki metali żelaznych: a) poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę, b) kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 kJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW, c) do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę;

4) do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę;

5) do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, kocentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych;

6) do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali, z wyłączeniem metali szlachetnych;

7) do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.

3. W przemyśle mineralnym:

1) do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę;

2) do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest;

3) piece koksownicze.

4. W przemyśle chemicznym:

1) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej;

2) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej;

3) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu;

4) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, środków ochrony roślin lub produktów biobójczych;

5) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych;

6) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, materiałów wybuchowych;

7) do rafinacji ropy naftowej lub gazu, z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej;

8) do zgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego w ilości nie niższej niż 500 ton na dobę.

5. W gospodarce odpadami:

1) do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę;

2) do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę;

3) do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania;

4) do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 20 ton odpadów na dobę.

6. Inne:

1) do produkcji: a) masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych, b) papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 200 ton na dobę;

2) do chowu lub hodowli drobiu lub świń w liczbie nie niższej niż 240 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) i więcej niż: a) 40 000 stanowisk dla drobiu, b) 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, c) 750 stanowisk dla macior;

3) do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 731 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 733 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 732 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 730 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 729 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Ognisko Światła i Miłości"

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 727 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 726 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 725 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 724 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 723 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 722 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Przytoczna w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 721 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 720 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 719 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 718 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 717 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 716 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 715 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 728 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-23 poz. 221

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 176

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-11 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2839

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 • Komunikat UE z 2010-05-19 nr 129 poz. 15

  Zaproszenie do składania wniosków na 2010 r. w ramach wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.