Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 790 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-17
Data wydania:2003-04-15
Data wejscia w życie:2003-06-01
Data obowiązywania:2003-05-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 790 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 86                — 5716 —                Poz. 790


790

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Określa się wykaz spółek oraz przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. ———————

1) Zmiany

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

2)

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2053.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa (Dz. U. Nr 95, poz. 1102 oraz z 2001 r. Nr 50, poz. 516) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek realizujących obrót specjalny (Dz. U. Nr 91, poz. 1027), które utraciły moc z dniem 15 stycznia 2003 r.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. (poz. 790)

WYKAZ SPÓŁEK, PRZEDSI¢BIORSTW PA¡STWOWYCH I JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOÂå NA POTRZEBY BEZPIECZE¡STWA I OBRONNOÂCI PA¡STWA, A TAK˚E SPÓŁEK REALIZUJĄCYCH OBRÓT Z ZAGRANICĄ TOWARAMI, TECHNOLOGIAMI I USŁUGAMI O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZE¡STWA PA¡STWA ORAZ DLA UTRZYMANIA MI¢DZYNARODOWEGO POKOJU I BEZPIECZE¡STWA I. Spółki prowadzące działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa

1. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w Bydgoszczy

2. Fabryka Broni „ŁUCZNIK-RADOM” Sp. z o.o. w Radomiu

3. Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy

4. Zakłady Mechaniczne „TARNÓW” S.A. w Tarnowie

5. Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. w Nowej Dębie

6. Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. w Jaśle

7. Zakłady Metalowe „MESKO” S.A. w Skarżysku-Kamiennej

8. Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. w Warszawie

9. Zakłady Radiowe „RADMOR” S.A. w Gdyni

10. Przemysłowe Centrum Optyki S.A. w Warszawie

11. Tłocznia Metali „PRESSTA” S.A. w Bolechowie

12. Zakłady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach

13. Huta „STALOWA WOLA” S.A. w Stalowej Woli

14. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A. w Konieczkach

15. Zakłady Elektroniczne „WAREL” S.A. w Warszawie

16. Zakłady Tworzyw Sztucznych „NITRON” S.A. w Krupskim Młynie

17. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-RZESZÓW” S.A. w Rzeszowie

18. EADS PZL „WARSZAWA-OK¢CIE” S.A. w Warszawie

19. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego -ÂWIDNIK” S.A. w Âwidniku „PZL-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 790 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 804 z 20032003-05-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 803 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 802 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 801 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru księgi chorób zakaźnych zwierząt, wzorów raportów oraz sposobów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 800 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie wielkości współczynników korygujących

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 799 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 798 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 797 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 796 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 794 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 793 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 792 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 791 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 789 z 20032003-05-17

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1789

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-26 poz. 1313

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-01 poz. 79

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-12 poz. 516

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.