Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1772 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-30
Data wydania:2004-07-05
Data wejscia w życie:2004-08-14
Data obowiązywania:2004-07-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1772 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 169                — 11833 —                Poz. 1772


1772

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei Na podstawie art. 25p ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego związane z:

1) autoryzacją jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów;

2) rozpatrywaniem wniosków związanych z niestosowaniem technicznych specyfikacji interoperacyjności dla podsystemów i składników interoperacyjności;

3) obowiązkowym okresowym sprawdzeniem podsystemów oddanych do eksploatacji w zakresie spełniania warunków wymienionych w art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz zasadniczych wymagań dotyczących inteoperacyjności kolei odnoszących się do eksploatacji i utrzymania podsystemu;

4) analizą dokumentacji projektu planowanego odtworzenia lub modernizacji podsystemu strukturalnego objętego zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej. § 2.

1. Opłaty za czynności, o których mowa w § 1, określa Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w cennikach ogłaszanych, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw transportu.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, zawierają kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności, o których mowa w § 1, są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

3. Zmiany wysokości opłat określonych w cennikach, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywa————————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

ne nie częściej niż raz na sześć miesięcy, zgodnie z przepisami §

3. § 3.

1. Opłaty za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, różnicuje się odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych czynności.

2. Opłata za czynności, o których mowa w § 1 pkt 2, jest stała, a podstawę do określenia jej wysokości stanowi pracochłonność wykonywanych czynności.

3. Podstawę do określania wysokości opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, stanowią w szczególności:

1) zakres autoryzacji;

2) pracochłonność wykonywanych czynności.

4. Podstawę do określania wysokości opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, stanowią w szczególności:

1) rodzaj wykonywanych czynności, w tym stopień ich skomplikowania;

2) pracochłonność wykonywanych czynności.

5. Na sumę kosztów pracochłonności składają się w szczególności koszty:

1) wstępnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy jego kompletności oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);

2) przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji;

3) podróży służbowych, jeżeli są one niezbędne dla przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych lub uczestniczenia w badaniach;

4) uzyskania ekspertyz lub przeprowadzenia badań dodatkowych, jeśli jest to niezbędne;

5) przygotowania protokołu z wykonanych czynności. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1772 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1785 z 20042004-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt SK 57/03

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1784 z 20042004-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt K 16/03

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1783 z 20042004-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 19/02

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1782 z 20042004-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 11/02

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1781 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1780 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1779 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1778 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1777 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1776 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie oddelegowania żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych do wykonywania zadań służbowych poza Wojskowymi Służbami Informacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1775 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1774 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1773 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1771 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1770 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1769 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1768 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1767 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1766 z 20042004-07-30

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-08 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-20 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności i badaniami ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz sprawdzaniem ich zgodności z wymaganiami technicznymi

 • Legislacja UE z 2008-04-14 nr 104 poz. 80

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/231/WE z dnia 1 lutego 2008 r. dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Ruch (...)

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1721

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalenia, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-10 poz. 43

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.