Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 366 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-12
Data wydania:2004-02-20
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 366 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 40                — 2252 —                Poz. 366


366

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej Na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania żołnierzom zawodowym przez Ministra Obrony Narodowej zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej oraz zawieszania lub cofania tego zezwolenia. § 2.

1. Zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej udziela, na wniosek żołnierza zawodowego skierowany drogą służbową, Minister Obrony Narodowej.

2. We wniosku żołnierz zawodowy podaje informacje dotyczące stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej, w szczególności:

1) nazwę stowarzyszenia lub organizacji;

2) charakter stowarzyszenia lub organizacji;

3) siedziby, w tym przedstawicielstw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) charakter pełnionej przez żołnierza funkcji w stowarzyszeniu lub organizacji.

3. W uzasadnionych przypadkach żołnierz zawodowy może być obowiązany do przedłożenia statutu stowarzyszenia lub organizacji albo innego dokumentu potwierdzającego ich cele i zadania, a także wypisu z właściwego rejestru, gdzie stowarzyszenie lub organizacja są zarejestrowane. §

3. Minister Obrony Narodowej może przed udzieleniem zezwolenia zwrócić się bezpośrednio do stowarzyszenia lub organizacji, do której żołnierz należy lub ma należeć, albo do innych organów, o udzielenie dodatkowych informacji. §

4. ˚ołnierz zawodowy, który w dniu powołania do zawodowej służby wojskowej należy do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynaro§ 7.

1. Minister Obrony Narodowej może zawiesić lub cofnąć w każdym czasie udzielone zezwolenie na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej, jeżeli zaszły okoliczności określone w art. 107 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w drodze decyzji, w której określa się okres zawieszenia przynależności żołnierza zawodowego do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej.

3. Cofnięcia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w drodze decyzji uchylającej decyzję udzielającą żołnierzowi zawodowemu zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. dowej, składa wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, niezwłocznie po rozpoczęciu pełnienia zawodowej służby wojskowej. §

5. W sprawach udzielania żołnierzowi zawodowemu zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej Minister Obrony Narodowej rozstrzyga w formie decyzji. § 6.

1. ˚ołnierz zawodowy, który uzyskał zezwolenie na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej, powiadamia niezwłocznie, drogą służbową, Ministra Obrony Narodowej o fakcie nieprzystąpienia albo wystąpieniu ze stowarzyszenia lub organizacji.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Minister Obrony Narodowej stwierdza wygaśnięcie decyzji, w której udzielił żołnierzowi zawodowemu zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 366 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 374 z 20042004-03-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2004 r. sygn. akt K 54/02

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 373 z 20042004-03-12

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 372 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 371 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 370 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 369 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za ocenę i pobieranie próbek do oceny materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 368 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie stawek opłat za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, badanie odrębności, wyrównania i trwałości lub wartości gospodarczej odmiany, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 367 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie próbek do oceny tożsamości odmianowej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 365 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 364 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 363 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 362 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 361 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 360 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 359 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 358 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 357 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Łaskarzew w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 356 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 355 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 354 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

zamów dokument

Porady prawne

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki (...)

 • Rejestracja stowarzyszenia

  Rejestrujemy stowarzyszenie. Czy w toku rejestracji w protokole zebrania założycielskiego przewodniczącym zebrania i przewodniczącym komitetu może być ta sama osoba? (...)

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Równoważnik za nieodebrany mundur

  Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia (...)

 • Zatrudnianie przez oddział firmy

  Jestem przedstawicielem oddziału firmy zagranicznej (obecnie w rejestracji). Jak wygląda zatrudnienie w oddziale firmy zagranicznej przedstawiciela. Czy jest on zatrudniony (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-11 poz. 1269

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-28 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-10 poz. 1437

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 24/09

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-04 poz. 1343

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 670

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.