Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1729 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-21
Data wydania:2006-12-15
Data wejscia w życie:2006-12-24
Data obowiązywania:2006-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1729 z 2006


Strona 1 z 3
1729

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:


———————

1) Minister

§

1. 1. Rozporządzenie określa tryb dokonywania:

1) kontroli granicznej,

2) kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej — przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

Dziennik Ustaw Nr 238                — 11890 —                Poz. 1729


2. Warunki dokonywania kontroli granicznej, uwzględniające formy kontroli granicznej, sposoby jej przeprowadzania i poświadczania w dokumentach uprawniających do przekraczania granicy państwowej oraz symbole i dane występujące w stemplach kontrolerskich określa rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006), zwane dalej „kodeksem granicznym Schengen”. §

2. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o:

1) obywatelu państwa trzeciego — należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 pkt 6 kodeksu granicznego Schengen;

2) przewoźniku — należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 14 kodeksu granicznego Schengen. § 3.

1. Uproszczenie kontroli granicznej w stosunku do obywateli państw trzecich polega na ograniczeniu kontroli do:

1) sprawdzenia autentyczności i ważności dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej;

2) stwierdzenia tożsamości na podstawie przedstawionego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej;

3) sprawdzenia autentyczności i ważności wiz lub innych zezwoleń, jeżeli są wymagane;

4) sprawdzenia, czy opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje przed upływem okresu ważności wizy lub terminu pobytu.

2. Uproszczonej kontroli granicznej nie stosuje się, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba podlegająca kontroli granicznej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub sąd i prokuratura oraz inne właściwe organy poleciły wykonanie określonych czynności w stosunku do tych osób. § 4.

1. Karta potwierdzająca wjazd lub wyjazd, o której mowa w art. 10 ust. 3 kodeksu granicznego Schengen, powinna zawierać: nazwę placówki Straży Granicznej, imię i nazwisko obywatela państwa trzeciego, datę urodzenia, obywatelstwo, numer i rodzaj dokumentu podróży oraz w stosownych przypadkach numer wizy, którą należy potwierdzić stemplem kontroli granicznej.

2. Wydanie karty, o której mowa w ust. 1, powinno być każdorazowo odnotowane w dokumentacji służbowej. § 5.

1. Kontroli osobistej dokonuje się w przypadku:

1) zatrzymania osoby, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo lub wykroczenie;

2) ujawnienia przy osobie rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej.

2. Funkcjonariusz może dokonać kontroli osobistej w przypadku, gdy kontrola ma na celu zabezpieczenie lub ujawnienie dowodów albo rzeczy mających związek z realizacją czynu zabronionego.

3. Kontrolę osobistą powinien przeprowadzać funkcjonariusz:

1) tej samej płci co osoba kontrolowana;

2) w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, w czasie wykonywania kontroli.

4. Jeżeli kontrola osobista musi być przeprowadzona niezwłocznie, w szczególności ze względu na okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, może jej dokonać funkcjonariusz płci odmiennej, także bez zachowania warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby kontrolowanej.

5. Przed przystąpieniem do kontroli osobistej funkcjonariusz dokonuje następujących czynności:

1) uprzedza o zamiarze dokonania kontroli osobę kontrolowaną;

2) podaje swój stopień, imię, nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, podstawę prawną oraz przyczynę podjęcia czynności służbowej;

3) okazuje legitymację służbową, w przypadku gdy jest nieumundurowany, a na żądanie osoby, wobec której podjęta będzie czynność, umożliwia odnotowanie zawartych w niej danych.

6. Kontrola osobista polega na sprawdzeniu odzieży osoby i podręcznych przedmiotów.

7. Osoba poddana kontroli osobistej może przybrać do tej czynności osobę przez siebie wskazaną. Funkcjonariusz jest obowiązany dopuścić osobę wskazaną do udziału w czynności, chyba że jej obecność utrudniałaby lub uniemożliwiałaby przeprowadzenie czynności.

8. Po zakończeniu kontroli osobistej funkcjonariusz odnotowuje dokonanie kontroli osobistej w dokumentacji służbowej, określając datę, miejsce, czas i przyczynę jej przeprowadzenia oraz dane osoby objętej kontrolą i w niej uczestniczące, a także wynik czynności.

9. Funkcjonariusz poucza osobę poddaną kontroli osobistej o możliwości żądania sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności. § 6.

1. Funkcjonariusz dokonuje przeglądu zawartości bagaży, sprawdzenia ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej w obecności posiadacza

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1729 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1728 z 20062006-12-21

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1727 z 20062006-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1726 z 20062006-12-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1725 z 20062006-12-21

  Umowa Wielostronna w sprawie opłat trasowych, sporządzona w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1724 z 20062006-12-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1723 z 20062006-12-21

  Międzynarodowa konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzona w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmieniona Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmieniona Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

  Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie (...)

 • Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

  Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu (...)

 • Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

  Po urodzeniu dziecka i po urlopie macierzyńskim chciałabym wrócić do pracy. Wychowaniem dziecka chce zająć się ojciec dziecka. Nie jesteśmy małżeństwem i jak na (...)

 • Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

  Ujawniłem, iż w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez prokuraturę funkcjonariusz straży granicznej, który dokonywał bezpośrednio przesłuchań świadków, (...)

 • Mandat karny a przepisy porządkowe

  5 czerwca 2006 r weszło w życie rozporządzenia MSWiA (Dz.U. 2006 r. Nr 94, poz. 653) w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1060

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-05 poz. 1469

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 6

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.