Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1608 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-11-20
Data wydania:2007-11-16
Data wejscia w życie:2007-11-20
Data obowiązywania:2007-11-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1608 z 2007


Strona 1 z 6
1608

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa podmiot uprawniony do wydania dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, wzór tego dokumentu, tryb jego wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tym dokumencie. §


2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa jest legitymacja, której wzór określa załącznik do rozporządzenia. § 3.

1. Legitymacja wydawana jest przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, zwanego dalej „Szefem Inspektoratu”, lub osobę przez niego upoważnioną, na wniosek uprawnionego żołnierza lub pracownika, zwanego dalej „osobą uprawnioną”, po dostarczeniu:

1) odpowiednio, orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub zaświadczenia zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, wydanego po powrocie do kraju;

2) dwóch fotografii. ———————

1)

2. Szef Inspektoratu wydaje legitymację w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku, zawierającego dane określone w § 4 pkt 1—7 wraz z załącznikami określonymi w ust.

1.

3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 2, Szef Inspektoratu wzywa osobę uprawnioną albo jej pełnomocnika do uzupełnienia wniosku lub załączników w terminie trzydziestu dni pod rygorem odmowy wydania legitymacji. §

4. Legitymacja zawiera następujące informacje:

1) imię i nazwisko osoby uprawnionej;

2) datę i miejsce urodzenia osoby uprawnionej;

3) numer PESEL osoby uprawnionej;

4) adres zamieszkania osoby uprawnionej;

5) nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej;

6) miejsce oraz termin służby/pracy poza granicami państwa osoby uprawnionej;

7) nazwę jednostki wojskowej (miejsca pracy) osoby uprawnionej w kraju;

8) określenie terminu ważności legitymacji;

9) miejsce i datę wystawienia dokumentu;

10) adnotacje służbowe — informacje wskazujące warunki posługiwania się dokumentem;

11) kod schorzenia według ICD-10. § 5.

1. Legitymację odbiera się osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280.

Dziennik Ustaw Nr 216                — 15564 —                Poz. 1608


2. Legitymację może również odebrać osoba upoważniona po przedstawieniu do wglądu:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;

2) upoważnienia do odebrania legitymacji za osobę uprawnioną.

3. Osoba odbierająca legitymację potwierdza jej odbiór własnoręcznym, czytelnym podpisem. § 6.

1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych personalnych wpisanych do legitymacji;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) braku miejsca na dalsze wpisy.

2. Wymiany legitymacji dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej. § 7.

1. W przypadku utraty legitymacji albo upływu terminu jej ważności Szef Inspektoratu na wniosek osoby uprawnionej wydaje nową legitymację.

2. Szef Inspektoratu wydaje nową legitymację w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku zawierającego aktualne dane określone w § 4 pkt 1—7. W przypadku utraty legitymacji do wniosku należy dołączyć dwie fotografie, a w przypadku upływu terminu ważności legitymacji odpowiednio orzeczenie albo zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt

1.

3. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona zwraca ją Szefowi Inspektoratu w terminie czternastu dni od dnia jej odzyskania. §

8. Osoba uprawniona, której prawo do świadczeń ustało, zwraca legitymację Szefowi Inspektoratu w terminie czternastu dni od dnia ustania prawa do świadczeń. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1608 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.