Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1295 z 2008 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-26
Data wydania:2008-11-04
Data wejscia w życie:2008-12-25
Data obowiązywania:2008-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1295 z 2008 - Strona 2


Strona 2 z 4

Dziennik Ustaw Nr 207                — 11267 —                Poz. 1295


3. W zależności od wpływu określonych instalacji i urządzeń znajdujących się w obiekcie jądrowym na bezpieczeństwo jądrowe, strefy, o których mowa w ust. 1, wyznacza się także w miejscach, w których znajdują się te instalacje i urządzenia, chociażby w strefach tych nie znajdowały się materiały jądrowe. § 7.


1. Dostęp do stref, o których mowa w § 6, jest możliwy po uzyskaniu upoważnienia, zwanego dalej „identyfikatorem”, wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej.

2. W zależności od strefy, w jakiej osoba upoważniona może przebywać, wyróżnia się następujące typy identyfikatorów:

1) imienny identyfikator typu AA — pozwalający na nieograniczony, stały dostęp do stref, o których mowa w § 6;

2) imienny identyfikator typu A — pozwalający na nieograniczony, stały dostęp do strefy wewnętrznej oraz strefy chronionej;

3) imienny identyfikator typu B — pozwalający na nieograniczony, okresowy dostęp do strefy chronionej;

4) identyfikator typu C — pozwalający na jednorazowy dostęp do określonej strefy za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej i pod nadzorem osoby posiadającej imienny identyfikator dostępu do tej strefy.

3. Identyfikator typu A i AA zawiera następujące elementy:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej;

2) datę ważności i numer identyfikatora;

3) fotografię osoby upoważnionej;

4) stanowisko służbowe osoby upoważnionej;

5) hologram.

4. Identyfikator typu B zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz datę ważności i numer identyfikatora.

5. Identyfikator typu C zawiera datę ważności, numer identyfikatora oraz określenie strefy, do dostępu do której uprawnia identyfikator.

6. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzi rejestr osób mających dostęp do stref, o których mowa w § 6, obejmujący dane zawarte na identyfikatorach wydanych tym osobom, a w przypadku identyfikatora typu C także imię i nazwisko osoby, której wydano identyfikator, jej adres zamieszkania albo adres instytucji, którą reprezentuje. §

8. Ochrona fizyczna strefy chronionej polega w szczególności na zastosowaniu następujących przedsięwzięć technicznych:

1) środków zabezpieczających, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

2) urządzeń do obserwacji miejsc, w których znajdują się materiały jądrowe. §

9. Ochrona fizyczna strefy wewnętrznej polega na zastosowaniu przedsięwzięć, o których mowa w § 8, a ponadto na:

1) ograniczeniu liczby osób przebywających w strefie;

2) rejestracji osób wchodzących i opuszczających strefę;

3) rejestracji i organizacji ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających ze strefy. §

10. Ochrona fizyczna strefy ścisłej ochrony polega na zastosowaniu przedsięwzięć, o których mowa w § 8 i 9, a ponadto na:

1) zakazie wjazdu prywatnych pojazdów do strefy;

2) obserwacji osób przebywających w strefie przez służbę ochrony;

3) patrolowaniu strefy przez służbę ochrony;

4) zapewnieniu stałej łączności z najbliższą jednostką Policji. § 11.

1. Ochronie fizycznej w czasie transportu międzynarodowego, krajowego i na obszarze jednostek organizacyjnych podlegają materiały jądrowe kategorii I—III, z zastrzeżeniem § 15.

2. Przy transporcie materiałów jądrowych w szczególności:

1) unika się regularności w transportach;

2) ogranicza się dostęp do informacji o transporcie w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo.

3. Ochrona fizyczna materiałów jądrowych w czasie ich transportu wymaga wcześniejszego ustalenia między dostawcą, odbiorcą i przewoźnikiem czasu, miejsca i sposobu przekazania materiałów jądrowych i ich zabezpieczenia, a także innych niezbędnych danych dotyczących transportowanego materiału.

4. W przypadku transportu międzynarodowego materiałów jądrowych przewoźnik jest obowiązany do wcześniejszego powiadomienia właściwych organów Straży Granicznej i Służby Celnej o miejscu i czasie przekroczenia granicy przez środek transportu.

5. Jeżeli transportuje się łącznie materiały jądrowe różnych kategorii, stosuje się przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne przewidziane dla materiałów jądrowych wymagających wyższego poziomu ochrony. §

12. Ochrona fizyczna materiałów jądrowych zaliczonych do III kategorii w transporcie międzynarodowym i krajowym polega w szczególności na zastosowaniu następujących przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych:

1) zapewnieniu łączności z najbliższą jednostką Policji na trasie przejazdu;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1295 z 2008 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1307 z 20082008-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 33/07

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1306 z 20082008-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 62/06

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1305 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1304 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1303 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1302 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1301 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1300 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1299 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1298 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1297 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1296 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1294 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1293 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

zamów dokument

Porady prawne

 • Używanie otwartego ognia w mieście

  Czy w mieście można używać otwartego ognia, czyli palić ogniska na dzialkach budowlanych, spalać liście? Nie chodzi mi o prawo sąsiedzkie, ale przepisy przeciwpożarowe, (...)

 • Pozwolenie na budowę domu

  Jaki dom mogę zbudować na własnościowej działce rekreacyjnej bez pozwolenia na budowę?

 • Koncesja na instalowanie systemów alarmowych

  Zakładam firmę instalującą systemy alarmowe. Jakich koncesji i zezwoleń będę potrzebował? Gdzie zwrócić się o wydanie tych dokumentów?

 • Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

  Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu (...)

 • Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

  W trakcie kontroli terminu przeglądu gaśnic przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej kontrolujący zarzucił mi, że przeglądy gaśnic w takich obiektach (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-19 poz. 1696

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

 • Legislacja UE z 2007-07-21 nr 190 poz. 14

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-12 poz. 610

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Legislacja UE z 2007-07-21 nr 190 poz. 12

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-01-22 poz. 136

  Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 września 1996 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.