Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1295 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-26
Data wydania:2008-11-04
Data wejscia w życie:2008-12-25
Data obowiązywania:2008-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1295 z 2008


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 207                — 11266 —                Poz. 1295


1295

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 583) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony fizycznej;

2) materiały jądrowe podlegające ochronie fizycznej z podziałem na kategorie;

3) sposób przeprowadzania okresowej kontroli systemu ochrony fizycznej. § 2.

1. Do przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie ochrony fizycznej zalicza się w szczególności:

1) określenie ograniczeń i systemu kontroli dostępu do obiektu jądrowego oraz innych miejsc, w których znajdują się materiały jądrowe, poprzez wyznaczenie stref, o których mowa w § 6;

2) określenie w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia sposobu: a) ochrony fizycznej obiektu jądrowego oraz materiałów jądrowych w czasie ich wytwarzania, przetwarzania, przechowywania, stosowania i obrotu nimi oraz składowania, b) rozmieszczenia środków i urządzeń zabezpieczających, sposobu ich funkcjonowania i współdziałania oraz sposobu rozmieszczenia służby ochrony, tam gdzie jest ona wymagana, c) postępowania na wypadek zagrożenia lub zdarzenia radiacyjnego, d) postępowania w przypadku zagrożenia aktami kradzieży, terroru, dywersji i sabotażu oraz ich wystąpienia, e) postępowania w przypadku prób wejścia lub przebywania osób nieupoważnionych w strefach, o których mowa w § 6;

3) ustalenie procedur przekazania, przejęcia, konwojowania oraz zabezpieczania materiałów jądrowych w czasie transportu.

2. Do przedsięwzięć technicznych w zakresie ochrony fizycznej zalicza się w szczególności stosowanie:

1) środków zabezpieczających strefy, o których mowa w § 6, przed dostępem osób nieupoważnionych, a w szczególności środków mechanicznych, w tym ogrodzeń, ścian, stropów, drzwi, bram, zabezpieczeń otworów okiennych, dachowych i wentylacyjnych, atestowanych szaf pancernych, kaset stalowych, specjalnych zamków i kłódek;

2) elektronicznych urządzeń, w tym systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie oraz systemów służących do obserwacji i rejestracji, a także łączności. §

3. Przy realizacji przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, o których mowa w § 2, uwzględnia się:

1) lokalizację obiektu jądrowego i innych miejsc, w których znajdują się materiały jądrowe z uwzględnieniem ich ruchu;

2) kategorie materiałów jądrowych;

3) postać materiałów jądrowych;

4) rozmieszczenie urządzeń, instalacji lub ich części, istotnych w procesie wytwarzania, przetwarzania, przechowywania, stosowania i składowania materiałów jądrowych;

5) podstawowe zagrożenie projektowe zawierające opis potencjalnych zagrożeń, w szczególności polegających na próbie kradzieży materiału jądrowego, sabotażu, terrorze lub dywersji;

6) monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektu jądrowego i innych miejsc, w których znajdują się materiały jądrowe;

7) zasady ochrony mienia przewidziane w odrębnych przepisach. §

4. Materiały jądrowe podlegające ochronie fizycznej i ich podział na kategorie określa załącznik do rozporządzenia. § 5.

1. Poziom ochrony fizycznej materiałów jądrowych różnicuje się w zależności od ich kategorii.

2. Jeżeli w tym samym miejscu znajdują się materiały jądrowe różnych kategorii, stosuje się przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne przewidziane dla materiałów jądrowych wymagających wyższego poziomu ochrony. § 6.

1. W obiekcie jądrowym i innych miejscach, w których znajdują się materiały jądrowe, wyznacza się strefy:

1) ścisłej ochrony, w której znajdują się materiały jądrowe kategorii I;

2) wewnętrzną, w której znajdują się materiały jądrowe kategorii II;

3) chronioną, w której znajdują się materiały jądrowe kategorii III.

2. Strefę ścisłej ochrony można też wyznaczyć w miejscu, w którym znajdują się materiały jądrowe kategorii II lub III, a strefę wewnętrzną w miejscu, w którym znajdują się materiały kategorii III.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1295 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1307 z 20082008-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 33/07

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1306 z 20082008-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 62/06

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1305 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1304 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1303 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1302 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1301 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1300 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1299 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1298 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1297 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1296 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1294 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1293 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

zamów dokument

Porady prawne

 • Używanie otwartego ognia w mieście

  Czy w mieście można używać otwartego ognia, czyli palić ogniska na dzialkach budowlanych, spalać liście? Nie chodzi mi o prawo sąsiedzkie, ale przepisy przeciwpożarowe, (...)

 • Pozwolenie na budowę domu

  Jaki dom mogę zbudować na własnościowej działce rekreacyjnej bez pozwolenia na budowę?

 • Koncesja na instalowanie systemów alarmowych

  Zakładam firmę instalującą systemy alarmowe. Jakich koncesji i zezwoleń będę potrzebował? Gdzie zwrócić się o wydanie tych dokumentów?

 • Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

  Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu (...)

 • Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

  W trakcie kontroli terminu przeglądu gaśnic przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej kontrolujący zarzucił mi, że przeglądy gaśnic w takich obiektach (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-19 poz. 1696

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

 • Legislacja UE z 2007-07-21 nr 190 poz. 14

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-12 poz. 610

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Legislacja UE z 2007-07-21 nr 190 poz. 12

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-01-22 poz. 136

  Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 września 1996 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.