Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 9 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-09
Data wydania:2008-12-29
Data wejscia w życie:2009-01-09
Data obowiązywania:2009-01-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 9 z 2009


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 2                — 40 —                Poz. 9


9

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 246, poz. 1820 oraz z 2008 r. Nr 55, poz. 336 i Nr 114, poz. 727) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „§

4. Deklaracje i podania są przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).”;

2) w § 7: a) uchyla się pkt 60, b) dodaje się pkt 61—82 w brzmieniu: „61) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40) — określa załącznik nr 64 do rozporządzenia;

62) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) — określa załącznik nr 65 do rozporządzenia;

63) wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) — określa załącznik nr 66 do rozporządzenia;

64) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych ———————

1)

miesiącach roku podatkowego (PIT-16A) — określa załącznik nr 67 do rozporządzenia;

65) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A) — określa załącznik nr 68 do rozporządzenia;

66) zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) — określa załącznik nr 69 do rozporządzenia;

67) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A) — określa załącznik nr 70 do rozporządzenia;

68) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B) — określa załącznik nr 71 do rozporządzenia;

69) deklaracji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6R) — określa załącznik nr 72 do rozporządzenia;

70) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR) — określa załącznik nr 73 do rozporządzenia;

71) deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R) — określa załącznik nr 74 do rozporządzenia;

72) deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10R) — określa załącznik nr 75 do rozporządzenia;

73) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R) — określa załącznik nr 76 do rozporządzenia;

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 9 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 10 z 20092009-01-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 8 z 20092009-01-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ładzice w województwie łódzkim

zamów dokument

Porady prawne

 • Deklaracje bez podpisu elektronicznego

  Zgodnie z przepisami , od 1 października osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły wysyłać deklaracje vat-7 bez podpisu elektronicznego.Czy możliwość (...)

 • Faktury w pdf wysłane e-mailem

  Kilku dostawców rozpoczęło od stycznia 2011 wysyłanie odbiorcy (spółka z o.o.) faktur w formacie pdf jako załącznik do e-maila. Faktury nie są opatrzone kwalifikowanym (...)

 • Kwestionowanie podpisu

  Spółka z o.o. składa do urzędu skarbowego deklaracje podpisane przez prezesa-obcokrajowca. Urząd skarbowy zakwestionował podpis prezesa na ostatniej deklaracji - zdaniem (...)

 • Sfałszowanie podpisu na deklaracji

  Byłam akwizytorem funduszu emerytalnego. Udowodniono mi podrobienie podpisu na jednej deklaracji, Jakie konsekwencje z tego powodu mi grożą?

 • Upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej

  Jako właściciel biura rachunkowego otrzymałam upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej jako osoba odpowiedzialna za naliczenie podatku. Proszę o opinię, czy mogę (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-05 poz. 1378

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1599

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-28 poz. 1083

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.