Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 662 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do otrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-15
Data wydania:2010-05-13
Data wejscia w życie:2010-06-30
Data obowiązywania:2010-06-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 662 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 105                — 8895 —                Poz. 662


662

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Równoważnik pieniężny w zamian za niewydane w naturze przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia, zwany dalej „równoważnikiem”, wypłaca się żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, absolwentom szkół wyższych odbywającym przeszkolenie wojskowe oraz żołnierzom służby przygotowawczej — począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego służby wojskowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i

3.

2. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, może zdecydować o wypłaceniu równoważnika, o którym mowa w ust. 1, za płyn po goleniu, szampon do mycia włosów, proszek do prania i podpaski, począwszy od pierwszego dnia służby wojskowej.

3. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwoty przyjęte do jego naliczenia za poszczególne przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia objęte tym równoważnikiem, wydane w naturze.

4. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 2.

1. Żołnierzom skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych można wypłacać równoważnik za:

1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia — co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia służby poza granicami państwa;

1)

2) przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia — jednorazowo, na okres pełnienia służby poza granicami państwa.

2. Decyzję o wypłacie równoważnika, o którym mowa w ust. 1, podejmuje dowódca kontyngentu.

3. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

3. Żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1, równoważnik wypłaca się w:

1) pełnej wysokości — za okres dłuższy niż 15 dni służby wojskowej w miesiącu kalendarzowym;

2) połowie wysokości — za okres do 15 dni służby wojskowej w miesiącu kalendarzowym. §

4. Żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1, równoważnik wypłaca się co miesiąc z góry, w terminach płatności uposażenia, na podstawie odrębnych list należności pieniężnych. §

5. Równoważniki wypłaca jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje. §

6. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia (Dz. U. Nr 97, poz. 883, z 2005 r. Nr 27, poz. 222, z 2007 r. Nr 79, poz. 536 oraz z 2008 r. Nr 39, poz. 230). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 662 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 668 z 20102010-06-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt P 29/08

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 667 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 666 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 665 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 664 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 663 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 661 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 660 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 659 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2010/11

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 658 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniąjące rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 657 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 656 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 655 z 20102010-06-15

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-13 poz. 1404

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 222

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-13 poz. 138

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-30 poz. 883

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-11 poz. 1355

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.