Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 725 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-23
Data wydania:2010-05-06
Data wejscia w życie:2010-07-08
Data obowiązywania:2010-06-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 725 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 110                — 9154 —                Poz. 725


725

USTA WA z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha.”;

2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha naMarszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Art. 2. W sprawach wszczętych, dotyczących wykonania prawa pierwokupu (nabycia) nieruchomości przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. stępuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej.”.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 725 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 738 z 20102010-06-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 37/09

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 737 z 20102010-06-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt P 62/08

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 736 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 735 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 734 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 733 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 732 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 731 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 730 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 729 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 728 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 727 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 726 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej

zamów dokument

Porady prawne

 • Definicja kwalifikacji rolniczych

  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego stanowi, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie (...)

 • Kwalifikacje rolnicze

  Czy zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego ziemię rolną mogą zakupić wyłącznie rolnicy lub osoby z rolniczym wykształceniem średnim lub wyższym rolniczym, (...)

 • Wykształcenie rolnicze

  Czy posiadanie studiów podyplomowych ukończonych na Akademii Rolniczej o kierunku ochrona przyrody i środowiska jest w myśl Ustawy z 11 kwietnia 2003 wystarczające aby (...)

 • Prawo pierwokupu przy licytacji gruntu rolnego

  Czy w przypadku sprzedaży komorniczej nieruchomości rolnej dzierżawca tej nieruchomości posiada prawo pierwokupu, tak jak mówi art. 1069 i ustawa o ustroju rolnym?

 • Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

  Jeżeli gmina chce sprzedać działkę określoną w planie zagospodarowania jako działka rolna na poszerzenie siedliska wnioskodawcy to czy mają tu zastosowanie przepisy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.