Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 732 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-23
Data wydania:2010-06-01
Data wejscia w życie:2010-07-08
Data obowiązywania:2010-06-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 732 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 110                — 9198 —                Poz. 732


732

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych Na podstawie art. 46a ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 i Nr 107, poz. 679) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) organy właściwe do powoływania komisji egzaminacyjnych i nadawania klas kwalifikacyjnych;

2) wymagania w zakresie kwalifikacji członków komisji oraz liczbę członków tych komisji;

3) szczegółowy sposób i tryb nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klas kwalifikacyjnych;

4) sposób przeprowadzania i zdawania egzaminów;

5) zakres wiedzy i umiejętności sprawdzany w czasie egzaminów. § 2.

1. Organami właściwymi do powoływania komisji egzaminacyjnych i do nadawania klas kwalifikacyjnych są:

1) na trzecią klasę kwalifikacyjną — dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej podpułkownika, a w przypadku absolwentów, o których mowa w § 5 ust. 2 — komendant szkoły podoficerskiej;

2) na drugą klasę kwalifikacyjną — dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika;

3) na pierwszą klasę kwalifikacyjną — dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej generała brygady;

4) na mistrzowską klasę kwalifikacyjną — szef (dyrektor) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego.

2. Organy właściwe do powoływania komisji egzaminacyjnych i do nadawania klas kwalifikacyjnych mistrzowskiej, pierwszej i drugiej mogą także powoływać komisje egzaminacyjne do nadawania niższych klas kwalifikacyjnych:

1) klasy mistrzowskiej dla klas — pierwszej, drugiej i trzeciej;

2) klasy pierwszej dla klas — drugiej i trzeciej;

3) klasy drugiej dla klasy trzeciej. § 3.

1. W skład komisji egzaminacyjnych powołuje się żołnierzy zawodowych, którzy posiadają wiedzę i umiejętności specjalistyczne w zakresie sprawdzanego obszaru.

2. Podoficerowie i szeregowi wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych muszą posiadać klasę kwalifikacyjną — w zakresie odpowiadającym sprawdzanej wiedzy lub umiejętności specjalistycznych, równą lub wyższą niż ta, dla której nadania lub potwierdzenia powołana została komisja.

3. W skład komisji egzaminacyjnych powołuje się żołnierzy zawodowych w liczbie niezbędnej do sprawnego przeprowadzenia egzaminu. Komisja egzaminacyjna może liczyć od 5 do 12 żołnierzy zawodowych. §

4. Żołnierz zawodowy ubiegający się o nadanie określonej klasy kwalifikacyjnej zdaje egzamin przed powołaną w tym celu komisją egzaminacyjną. § 5.

1. Nadanie, podwyższenie lub potwierdzenie klasy kwalifikacyjnej żołnierzowi zawodowemu uzależnione jest od spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:

1) nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych w specjalności właściwej dla zajmowanego stanowiska służbowego;

2) potwierdzenia w czasie egzaminu kwalifikacyjnego wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przewidzianych w szczegółowych kryteriach uzyskiwania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych;

3) zajmowania etatowego stanowiska służbowego w specjalności wojskowej, w której żołnierz zawodowy ubiega się o określoną klasę kwalifikacyjną przez okres umożliwiający uzyskanie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych: a) dla klasy trzeciej — co najmniej dwóch i pół roku od daty objęcia stanowiska służbowego, b) dla klasy drugiej — co najmniej trzech lat od daty uzyskania trzeciej klasy kwalifikacyjnej, c) dla klasy pierwszej — co najmniej trzech lat od daty uzyskania drugiej klasy kwalifikacyjnej, d) dla klasy mistrzowskiej — co najmniej dwóch lat od daty uzyskania pierwszej klasy kwalifikacyjnej.

2. Absolwenci centrów i ośrodków szkolenia oraz szkół podoficerskich mogą uzyskać trzecią klasę kwalifikacyjną bezpośrednio po ukończeniu nauki w tych placówkach, jeżeli w trakcie egzaminów końcowych uzyskali ogólną ocenę bardzo dobrą.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 732 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 738 z 20102010-06-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 37/09

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 737 z 20102010-06-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt P 62/08

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 736 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 735 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 734 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 733 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 731 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 730 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 729 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 728 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 727 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 726 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 725 z 20102010-06-23

  Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-03 poz. 959

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-29 poz. 1555

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-26 poz. 905

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 224

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-27 poz. 107

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.