Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1043 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-25
Data wydania:2010-08-06
Data wejscia w życie:2010-09-25
Data obowiązywania:2010-08-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1043 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 155                — 11918 —                Poz. 1043


1043

USTA WA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675 i Nr 143, poz. 963) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;”;

2) w art. 124 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.”. Art. 2. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)

1) w art. 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.”;

2) w art. 15 w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;”. Art. 3.

1. Obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województw zachowują moc.

2. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 i Nr 149, poz. 996.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1043 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1045 z 20102010-08-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1044 z 20102010-08-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1042 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1041 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1040 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1039 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1038 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1037 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1036 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1035 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.