Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 184, poz. 1238 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-04
Data wydania:2010-09-16
Data wejscia w życie:2010-10-19
Data obowiązywania:2010-10-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 184, poz. 1238 z 2010


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 184                — 13930 —                Poz. 1238


1238

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych2) Na podstawie art. 9a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wymagania w zakresie wykonania i charakterystyk metrologicznych instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, zwanych dalej „instalacjami pomiarowymi”, wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności, oraz wymagania w zakresie warunków właściwego stosowania instalacji pomiarowych;”;

2) w § 4: a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a—3c w brzmieniu: „3a) układ samoobsługowy — układ umożliwiający samodzielne używanie instalacji pomiarowej w celu nabywania cieczy na własny użytek; 3b) urządzenie samoobsługowe — urządzenie, które jest częścią układu samoobsługowego i które pozwala jednej lub kilku instalacjom pomiarowym działać w tym układzie;

1)

3c) sprzedaż konsumencka — sprzedaż, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 960), przy której podstawą do ustalenia ceny jest wynik pomiaru dokonanego instalacją pomiarową;”, b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu: „4a) odchylenie dawki minimalnej — bezwzględną wartość błędu granicznego dopuszczalnego określoną dla dawki minimalnej instalacji pomiarowej; 4b) odchylenie należności minimalnej — należność odpowiadającą wartości odchylenia dawki minimalnej;”;

3) po § 7 dodaje się § 7a—7c w brzmieniu: „§ 7a.

1. Wskazania urządzeń wchodzących w skład instalacji pomiarowej, dla każdej objętości zmierzonej w ramach tego samego pomiaru, nie powinny różnić się więcej niż o:

1) jedną działkę elementarną, gdy urządzenia te mają takie same działki;

2) największą działkę elementarną, gdy urządzenia te mają różne działki.

2. W przypadku układu samoobsługowego działki elementarne głównego urządzenia wskazującego instalacji pomiarowej i urządzenia samoobsługowego powinny być takie same, a wyniki pomiaru wskazane przez te urządzenia nie mogą się między sobą różnić. § 7b. Instalacja pomiarowa przeznaczona do stosowania przy sprzedaży konsumenckiej powinna być wyposażona w urządzenie do kasowania wskazań. § 7c. Odmierzacz paliw ciekłych, odmierzacz biopaliw ciekłych i odmierzacz gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), powinien spełniać następujące wymagania:

1) rozpoczęcie nowego pomiaru powinno być wstrzymane do czasu skasowania ostatniego wskazania;

2) skasowanie wskazania odmierzacza nie powinno być możliwe w trakcie dokonywania pomiaru;

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 16 lutego 2010 r., pod numerem 2010/0103/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 184, poz. 1238 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 184, poz. 1242 z 20102010-10-04

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 184, poz. 1241 z 20102010-10-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu

 • Dziennik Ustaw Nr 184, poz. 1240 z 20102010-10-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 184, poz. 1239 z 20102010-10-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie powierzenia zadań organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 184, poz. 1237 z 20102010-10-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 184, poz. 1236 z 20102010-10-04

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Stargard Szczeciński - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta"

 • Dziennik Ustaw Nr 184, poz. 1235 z 20102010-10-04

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Grunwald - Pole Bitwy"

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-04 poz. 1251

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-30 poz. 792

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-18 poz. 46

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-18 poz. 45

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-18 poz. 44


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.