Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 421 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-22
Data wydania:2010-03-05
Data wejscia w życie:2010-04-22
Data obowiązywania:2010-04-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 421 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 66                — 5638 —                Poz. 421


421

USTA WA z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo o miarach1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:


1) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art. 6.

1. Obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych.

2. Jednostki miar inne niż legalne jednostki miar mogą być stosowane, na mocy porozumień międzynarodowych, w transporcie morskim, lotniczym i kolejowym.

1)

3. Dopuszczalne jest stosowanie dodatkowych oznaczeń wyrażonych w jednostkach miar innych niż legalne jednostki miar. Oznaczenie wyrażone w legalnej jednostce miary ma charakter nadrzędny, w szczególności musi być wyrażane znakami nie mniejszymi niż znaki wyrażające inną jednostkę miary.”;

2) w art. 22a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych;”;

3) w art. 26 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne,”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (Dz. Urz. UE L 114 z 07.05.2009, str. 10).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 421 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 426 z 20102010-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 425 z 20102010-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 424 z 20102010-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 423 z 20102010-04-22

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 422 z 20102010-04-22

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.