Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 425 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-22
Data wydania:2010-04-20
Data wejscia w życie:2010-04-22
Data obowiązywania:2010-04-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 425 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 66                — 5722 —                Poz. 425


425

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 849, z 2005 r. Nr 166, poz. 1395 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 527) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: „§ 7a. W spisie wyborców odnotowuje się fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania w rubryce „Uwagi” na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.”;

2) w § 10: a) w ust. 1: — po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) złożyły wniosek o wpisanie do spisu wyborców na podstawie art. 30a ust. 1

1)

ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”,”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) złożyły wniosek o wpisanie do spisu wyborców na podstawie art. 31 ust. 1 lub 2 ustawy,”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przy wpisaniu wyborcy do spisu wyborców zamieszcza się w rubryce „Uwagi” adnotację określającą przyczynę wpisania. Stosownie do okoliczności wpisuje się „wpis do rejestru”, „przybycie do zakładu”, „reklamacja”, „błąd”, „art. 30a ust. 1”, „art. 31 ust. 1”, „art. 31 ust. 2”, „art. 32 ust. 1”, „art. 32 ust. 2”. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: „§ 12a. W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania po sporządzeniu spisu wyborców § 7a stosuje się odpowiednio.”;

4) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania, o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy, spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 9—12a, z uwzględnieniem ust. 2—4.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547 i Nr 213, poz. 1651 i 1652.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 425 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 426 z 20102010-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 424 z 20102010-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 423 z 20102010-04-22

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 422 z 20102010-04-22

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 421 z 20102010-04-22

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach

zamów dokument

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Tekst przysięgi sędziowskiej

  Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Spis inwentarza

  Jak powinien wyglądać inwentarz, jeśli przedmiotem spadku jest nieruchomość?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-23 poz. 527

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2010 nr 42 poz. 603

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1395

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-19 poz. 1159

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-17 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.