Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1669 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-28
Data wydania:2011-12-20
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1669 z 2011


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 284                — 16434 —                Poz. 1669


1669

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym Na podstawie art. 85 pkt 1—2a i pkt 4a oraz art. 85a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z  2010  r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb zawarcia umowy, na której podstawie następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym;

2) sposób i termin składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o  każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka;

3) sposób i termin składania oświadczenia, o którym mowa w art. 82a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”;

4) wzór informacji, o której mowa w art. 82a ustawy. § 2.

1. Otwarty fundusz emerytalny udostępnia formularz umowy, na której podstawie następuje uzyskanie członkostwa w funduszu, na swojej stronie internetowej.

2. Osoba zamierzająca przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego występuje w trybie korespondencyjnym do funduszu z  wnioskiem o  przyjęcie do tego funduszu na formularzu umowy udostępnionym przez ten fundusz.

3. Otwarty fundusz emerytalny, na żądanie osoby zamierzającej przystąpić do funduszu, przekazuje w  trybie korespondencyjnym formularz umowy na piśmie. Wraz z  formularzem umowy przekazywany jest ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny otwartego funduszu emerytalnego oraz informacja, o której mowa w art. 82a ustawy, aktualna w dniu przekazania przez fundusz formularza umowy. § 3.

1. Formularz umowy, o  którym mowa w  § 2 ust. 1 i 3, zawiera następujące informacje i oświadczenia:

1) oznaczenie nazwy, siedziby oraz adres funduszu;

2) podstawowe dane osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego, o  których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy;

1)

3) oświadczenie o  stosunkach majątkowych między osobą zamierzającą przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego a  jej małżonkiem, chyba że osoba ta nie pozostaje w związku małżeńskim;

4) informację o  skutkach niezłożenia dyspozycji, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy, oraz oświadczenie osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego o  zapoznaniu się z treścią tej informacji;

5) oświadczenie osoby zamierzającej przystąpić do funduszu o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym otwartego funduszu emerytalnego;

6) oświadczenie osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego o  zapoznaniu się z treścią informacji, o której mowa w art. 82a ustawy, aktualną w  dniu przekazania przez fundusz formularza umowy;

7) informacje o obowiązkach, określonych w § 7—9, oraz o zakresie danych przekazywanych do otwartego funduszu emerytalnego przez jego członka w celu wykonania tych obowiązków;

8) data podpisania wniosku i podpis osoby występującej z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu emerytalnego;

9) dane umożliwiające otwartemu funduszowi emerytalnemu nawiązanie kontaktu z  członkiem funduszu: adres do korespondencji, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania, numery telefonów, faksów oraz adresy poczty elektronicznej;

10) oświadczenie osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego o wyborze trybu i  formy przesyłania przez fundusz informacji, o których mowa w art. 191 ust. 1 i art. 192 ust. 1 ustawy;

11) imienne wskazanie osoby fizycznej lub osób fizycznych, którym w razie śmierci osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego zostaną wypłacone środki niewykorzystane zgodnie z art. 131 ustawy, w tym co najmniej imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

12) procentowe oznaczenie udziału wskazanych imiennie osób fizycznych w środkach przypadających im po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131 ustawy.

2. W zakresie określonym w ust. 1 pkt 1—8 formularz umowy wypełnienia się obowiązkowo.

3. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany stosować odrębne, odpowiednio oznaczone formularze umowy dla osoby, która:

1) nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, który zawiera dodatkowo oświadczenietej osoby o  dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu emerytalnym;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  127, poz.  858 i  Nr  182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1669 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1674 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1673 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1672 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1671 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1670 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 518

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-04 poz. 295

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1745

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 519

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

 • Dziennik Ustaw z 2008-07-30 poz. 862

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oświadczeń weryfikacyjnych w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych oraz sposobu ich ewidencjonowania, archiwizowania i udostępniania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.