Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 724 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-11-20
Data wejscia w życie:1997-01-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 724 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

Dz.U. 1996 Nr 152 poz. 724

USTAWA z dnia 20 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

Art. 1. W ustawie z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: "Art. 1a. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) kwota A - maksymalną ilość cukru, jaka może być wyprodukowana w czasie kampanii cukrowniczej danego roku i przeznaczona na zaopatrzenie rynku krajowego w okresie od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku,

2) kwota B - maksymalną ilość cukru, jaka może być wyprodukowana w czasie kampanii cukrowniczej danego roku i przeznaczona na eksport w postaci cukru lub wyrobów przetworzonych, w których udział cukru przekracza 20%, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia następnego roku, z zastosowaniem dopłat, o których mowa w art. 5 ust. 4,

3) uprawnieni pracownicy: a) osoby fizyczne będące w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorstwa państwowego przekształconego w spółkę pracownikami tego przedsiębiorstwa państwowego, a także osoby, które w dniu wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw państwowych były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 118, poz. 561), b) osoby, które przepracowały w przekształcanym przedsiębiorstwie co najmniej dziesięć lat, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz.

2005-10-14

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110),

4) plantatorzy buraka cukrowego - rolników, ich następców prawnych oraz podmioty gospodarcze, którzy w okresie pięciu lat przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw państwowych dostarczyli do tego przedsiębiorstwa, z prowadzonych gospodarstw rolnych, co najmniej 50 ton korzeni buraka cukrowego,

5) producent cukru - podmiot gospodarczy będący właścicielem środków produkcji niezbędnych do wytworzenia cukru z buraków cukrowych pochodzących z kontraktacji prowadzonej przez ten podmiot,

6) produkcja cukru - wytworzenie z buraków cukrowych wszystkich gatunków i rodzajów cukru zawartego w półproduktach i produktach płynnych, z wyjątkiem melasy.";

2) w art. 2 skreśla się ust. 3;

3) w art. 3 wyrazy "może być przeznaczona wyłącznie na eksport" zastępuje się wyrazami "stanowi kwotę C, która może być przeznaczona wyłącznie na eksport, w tym również w wyrobach przetworzonych, w których udział cukru przekracza 20%";

4) w art. 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ustala corocznie spółkom, o których mowa w art. 6 ust. 1, oraz producentom cukru pozostającym poza tymi spółkami do dnia 31 października roku poprzedzającego przyszłoroczną kampanię cukrowniczą limity określające:

1) maksymalną ilość cukru, jaka może być wyprodukowana w ramach kwoty A,

2) maksymalną ilość wyprodukowanego cukru w ramach kwoty A, która może być wprowadzona na rynek krajowy w ciągu kwartału,

3) maksymalną ilość cukru, jaka może być wyprodukowana w ramach kwoty B.

", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustalenie limitów produkcji cukru, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, następuje przez dokonanie podziału kwot A i B. Limit ustala się jako iloczyn średniego przerobu dobowego buraków i wydajności cukru z ostatnich trzech kampanii oraz liczby dni w kampanii, przy założeniu jednakowej długości kampanii prowadzonej przez wszystkich producentów, pomniejszony o przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.", c) w ust. 3 po wyrazach "lub ich części" dodaje się wyrazy "Spółkom Cukrowym lub producentom cukru", d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: "3a. W przypadku nieuruchomienia przez producenta produkcji cukru w danej kampanii, przyznany producentowi limit produkcyjny obligatoryjnie zostaje przekazany za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej innym producentom, którzy przejęli bazę surowcową tego producenta.", e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Opłaty, o których mowa w ust. 5, stanowiące dochód budżetu państwa, wpłacane są bez wezwania w terminie 14 dni od daty wprowadzenia cukru do obrotu na rachunek urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę producenta, i podlegają przepisom ustawy o zobowiązaniach podatkowych.";

2005-10-14

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

5) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: "Art. 4a.

1. Agencja Rynku Rolnego może nabywać cukier od producentów cukru, poza limitem A, z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerw państwowych.

2. Cukier może być wprowadzony przez Agencję Rynku Rolnego na rynek krajowy bez opłat sankcyjnych, o których mowa w art. 4 ust.

5.

3. Decyzję o wprowadzeniu na rynek krajowy cukru przez Agencję Rynku Rolnego podejmuje Prezes Agencji po uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.";

6) w art. 6 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "7. Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji spółki postanowienia statutu w zakresie powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej mogą być zmienione, z tym że pracownicy i plantatorzy zachowują prawo wyboru.";

7) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1f w brzmieniu: "1a. Kapitał akcyjny Spółek Cukrowych może być pokryty wkładem pieniężnym. 1b. Wartość wkładów niepieniężnych Skarbu Państwa do Spółek Cukrowych, w czasie gdy Skarb Państwa jest ich jedynym akcjonariuszem, jest równa sumie wartości wnoszonych akcji. 1c. Wartość wnoszonej akcji ustala się jako iloraz wartości księgowej netto jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i liczby akcji określonej w statucie w chwili wniesienia tych akcji do Spółki Cukrowej. 1d. Wartość księgową netto jednoosobowej spółki Skarbu Państwa ustala się na podstawie ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z uwzględnieniem skutków ostatniej aktualizacji wyceny środków trwałych. 1e. Do wkładów wnoszonych przez Skarb Państwa do Spółek Cukrowych, w których Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem, nie stosuje się przepisów art. 312, 313 i 315 Kodeksu handlowego. 1f. Wartość akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wnoszonych do Spółek Cukrowych stanowi podstawę obliczenia wartości akcji nabywanych nieodpłatnie przez osoby uprawnione.";

8) art. 8 otrzymuje brzmienie: "Art. 8.

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia 15% należących do Skarbu Państwa akcji spółki.

2. Uprawnieni pracownicy nabywają akcje proporcjonalnie do liczby lat przepracowanych w przedsiębiorstwie państwowym i spółce powstałej w wyniku przekształcenia.

3. Plantatorom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia 15% należących do Skarbu Państwa akcji spółki.

4. Uprawnienie do nabycia akcji, o których mowa w ust. 1 i 3, powstaje z dniem wniesienia do Spółek Cukrowych akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych.

5. Plantatorzy mogą skorzystać z prawa do nabycia akcji nieodpłatnie, o ile w ciągu 6 miesięcy od otrzymania pisemnego powiadomienia o nabyciu uprawnień złożą pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji. Niezłożenie oświadczenia w terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.

6. Każdemu uprawnionemu plantatorowi przysługuje prawo nabycia akcji w równej liczbie.

2005-10-14

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

7. Akcje nabyte nieodpłatnie przez pracowników i plantatorów, o których mowa w ust. 1 i 3, nie mogą być zbyte przed upływem trzech lat od dnia ich nabycia.

8. Minister Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.

9. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb nabywania akcji przez uprawnionych plantatorów oraz sposób wyłaniania przedstawiciela plantatorów do podejmowania czynności, o których mowa w ustawie.";

9) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Producenci cukru do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego zbiór buraka cukrowego ustalą ceny minimalne skupu buraka cukrowego, przeznaczonego do produkcji cukru w ramach kwoty A i B, oraz nadwyżki ponad ustalone kwoty po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi rolników i społeczno-zawodowymi organizacjami rolników.";

10) art. 11 otrzymuje brzmienie: "Art. 11. Do Spółek Cukrowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, których akcje zostaną wniesione do tych Spółek, stosuje się przepisy Kodeksu handlowego, z wyłączeniem art. 312, 313 i 315 Kodeksu handlowego, oraz przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z wyjątkiem przepisów działu IV rozdziału 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w zakresie nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikom i plantatorom.";

11) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: "Art. 13a. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy Skarb Państwa rozpoczął udostępnianie akcji na zasadach preferencyjnych, nabywanie przez uprawnionych pracowników i plantatorów akcji spółek powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych odbywa się na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-14

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 724 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-27 poz. 731

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 878

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-27 poz. 730

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 859

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1549

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.