Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 177 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-02-16
Data wejscia w życie:1996-04-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 177 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1996 Nr 41 poz. 177 USTAWA z dnia 16 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej Art. 1. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22a: a) w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem, b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) jeżeli podmiot gospodarczy prowadzi przetwórstwo i obrót surowcami wtórnymi metali nieżelaznych (złomem) niezgodnie z art. 24a.";

2) w art. 22b wyrazy "art. 11 ust. 1 pkt 3 i 11" zastępuje się wyrazami "art. 11 ust. 1 pkt 2a, 3 i 11";

3) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu: "Art. 24a.

1. Podmioty gospodarcze prowadzące przetwórstwo i obrót surowcami wtórnymi metali nieżelaznych (złomem) mają prawo i obowiązek żądania, przy zawieraniu umowy sprzedaży, dokumentu stwierdzającego tożsamość sprzedawcy surowców wtórnych metali nieżelaznych (złomu) i oświadczenia o pochodzeniu tych materiałów.

2. Podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia ewidencji umów, o których mowa w ust. 1.". Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-07-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 177 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 180 z 1996

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 179 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 178 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 176 z 1996

  Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich oraz Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 175 z 1996

  Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.