Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 770 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-08-20
Data wejscia w życie:2001-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 770 z 1997


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770; z 2000 r. Nr 114, poz. 1194; z 2002 r. Nr 1, poz. 2, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125;

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 38 pkt 1 lit. f), który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r. Art. 1a.

2. Osoby fizyczne, które do dnia 31 grudnia 2000 r. wykonywały działalność ust. 1 w art. 1a uchygospodarczą nieobjętą obowiązkiem ewidencjonowania, są obowiązane w lony terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 1, zgłosić wykonywanie tej działalności do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Osoby fizyczne, które do dnia 31 grudnia 2000 r. wykonywały działalność gospodarczą jako wspólnicy spółek cywilnych, są obowiązane w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 1, dostosować formę wykonywanej działalności do wymogów tej ustawy. Art. 5.

1. Sprawy o dokonanie pierwszego wpisu do dotychczasowego rejestru sądowego, wszczęte, a nie zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sąd dotychczas właściwy przekazuje sądowi rejestrowemu.

2. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Sąd rejestrowy może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art.

1. Art. 6.

1. Sprawy o dokonanie dalszych wpisów do dotychczasowych rejestrów sądowych, z wyjątkiem spraw podmiotów określonych w art. 10, wszczęte a niezakończone

art. 2-4 uchylone

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sąd dotychczas właściwy rozpoznaje według przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2001 r.

2. Jeżeli po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w trakcie rozpoznawania sprawy o dokonanie dalszych wpisów do dotychczasowych rejestrów sądowych, zostanie złożony wniosek o kolejny wpis, sąd dotychczas właściwy przekazuje wszystkie sprawy dotyczące tego podmiotu sądowi rejestrowemu.

3. Jeżeli po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postanowienie w przedmiocie wpisu do dotychczasowych rejestrów sądowych zostanie uchylone i sprawa zostanie przekazana do ponownego rozpoznania, podlega ona rozpoznaniu przez sąd rejestrowy zgodnie z przepisami tej ustawy. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku podjęcia zawieszonego postępowania.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lub 3, sąd rejestrowy dokonuje z urzędu pierwszego wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art.

1. Przepisu art. 6946 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lub 3, sąd rejestrowy może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia złożonych wniosków oraz danych niezbędnych do dokonania wpisu z urzędu, zgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w art.

1.

6. Wpis, o którym mowa w ust. 4, jest wolny od opłaty sądowej. Art. 7.

1. Podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, zgodnie ust. 2 i 3 w art. 7 z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, wpisany do rejestru sądowego na uchylone podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy, jest obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. Przepis art. 50 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stosuje się odpowiednio. Art. 7a.

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, sporządzony na urzędowym formularzu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, składa się do sądu prowadzącego dotychczasowy rejestr sądowy, na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, sąd prowadzący rejestr sądowy na ust. 2 w art. 7a uchypodstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy przekazuje lony właściwemu sądowi rejestrowemu akta dotyczące podmiotu objętego wnioskiem.

4. Sąd rejestrowy prowadzi postępowanie zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, oraz z uwzględnieniem art.

6. Przepisu art. 19 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz art. 1301 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

5. Sąd rejestrowy może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest wolny od opłaty sądowej, z zastrzeżeniem art. 8 ust.

2. Art. 8.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1, należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2003 r.

2. W razie przekroczenia terminu określonego w ust. 1, wnioskodawca ponosi opłaty sądowe przewidziane w postępowaniu rejestrowym. Art. 9.

2. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, ust. 1 w art. 9 uchyzachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych. lony

3. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 2, w zakresie odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy. Art. 9a. W stosunku do podmiotów wpisanych do dotychczasowych rejestrów, które nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, stosowanie trybu określonego w art. 24 ustawy, o której mowa w art. 1, nie jest obowiązkowe, jeżeli faktycznie zaprzestały działalności. Art. 10.

1. Podmiot podlegający zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisany do odpowiedniego rejestru przed dniem 1 stycznia 2001 r., wpisuje się do tego rejestru z urzędu. Przepisu art. 6946 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

2. Wpis, o którym mowa w ust. 1, jest wolny od opłaty sądowej.

3. Sąd rejestrowy może z urzędu wezwać podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, do uzupełnienia wniosku, zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. W razie nieuzupełnienia danych pomimo wezwania, sąd rejestrowy umarza postępowanie o wpis.

5. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 4, nie stanowi przeszkody do dokonania wpisu podmiotu do rejestru na jego wniosek. Wniosek złożony po umorzeniu postępowania podlega opłacie sądowej. Art. 10a. 1.Wpisując do Krajowego Rejestru Sądowego podmiot uprzednio wpisany do dotychczasowych rejestrów, sąd rejestrowy nie wpisuje:

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

1) danych wykreślonych z tych rejestrów,

2) danych z lat poprzedzających wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego, wymienionych w art. 40 pkt 2-5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

3) wzmianek o zmianach umowy zarejestrowanych w okresie między wpisaniem podmiotu do dotychczasowego rejestru a jego wpisaniem do ust. 2 w art. 11 uchyKrajowego Rejestru Sądowego. lony

2. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, uprzednio wpisany do dotychczasowych rejestrów, jest obowiązany złożyć tekst jednolity umowy lub statutu, uwzględniający wszystkie zmiany powstałe w okresie między wpisaniem podmiotu do dotychczasowego rejestru a zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zostały pozbawione przez sąd prowadzący postępowanie upadłościowe prawa wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni, i zostały wpisane do wykazów prowadzonych przez sądy gospodarcze oraz centralnej ewidencji wykazów, podlegają przerejestrowaniu, z urzędu, do rejestru dłużników niewypłacalnych. Sądy, które orzekły taki zakaz, do dnia 15 stycznia 2001 r. przesyłają właściwym sądom rejestrowym odpisy odpowiednich postanowień. Art. 10b.

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 marca 2001 r. jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru. W przypadku, gdy podmiot utworzony został w wyniku połączenia innych podmiotów, w rejestrze zamieszcza się także numer i datę zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia podmiotu, wymaganego przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku, gdy łączenie nie podlega zgłoszeniu na podstawie tych przepisów, w rejestrze zamieszcza się wzmiankę o złożeniu przez podmiot oświadczenia stwierdzającego, że zamiar nie podlega zgłoszeniu.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w dziale 1 rejestru przedsiębiorców. Art. 11.

1. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Rozdział 2 Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe Art. 12. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478, z 1996 r. Nr 6, poz. 43 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) w art. 151 wyrazy „podmiotem gospodarczym” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcą”. Art. 13. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836, z 1950 r. Nr 38, poz. 349, z 1990 r. Nr 55, poz. 320, z 1996 r. Nr 6, poz. 43 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 96, poz. 592) w art. 1 wyrazy „Podmiot gospodarczy” zastępuje się wyrazem „Przedsiębiorca”. Art. 14. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349 i Nr 117, poz. 751) użyte w art. 1 w § 1-3, w art. 3 w § 3, w art. 5 w § 1 oraz w art. 9 w § 3 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 15. W dekrecie z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach (Dz.U. Nr 41, poz. 312 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w art. 4 w ust. 2 wyrazy „inne podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazami „inni przedsiębiorcy”. Art. 16. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i poz. 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53 i Nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703 oraz z

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643 i Nr 117, poz. 752) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4796 wyrazy „podmiot ten” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorca ten”;

2) w art. 4797 wyrazy „podmioty gospodarcze będące jednostkami organizacyjnymi, nie mającymi osobowości prawnej, utworzone” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorcy będący jednostkami organizacyjnymi, nie mającymi osobowości prawnej, utworzonymi”;

3) w art. 4798 wyrazy „tego podmiotu” zastępuje się wyrazami „tego przedsiębiorcy”;

4) użyte w art. 87 w § 2 dwukrotnie, w art. 133 w § 2a, w art. 4791 w § 1 i w § 2 w pkt 2, w art. 4792 w § 1, w art. 4796 dwukrotnie, w art. 4798, w art. 47913 w § 1 oraz w tytule działu II tytułu III księgi drugiej części drugiej w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 17. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz.U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40 i z 1996 r. Nr 7, poz. 44 oraz z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688 i Nr 115, poz. 741) w art. 2 w ust. 5 w pkt 5 wyrazy „podmiotami gospodarczymi” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcami”. Art. 18. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495 i Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 4 wyrazy „podmioty gospodarcze nie będące jednostkami organizacyjnymi” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców nie będących jednostkami organizacyjnymi”;

2) w art. 139 w ust. 5 wyrazy „podmiotach gospodarczych” zastępuje się wyrazami „u przedsiębiorców”;

3) użyte w art. 2, w art. 6 w ust. 2 w pkt 6, w art. 17 w ust. 7, w art. 18 w ust. 2-4, w art. 20 w ust. 4, w art. 22 w pkt 2, w art. 25 w ust. 3, w art. 140 w pkt 1, w art. 174 w ust. 3, w art. 189 w ust. 3, w art. 208 w ust. 1, w art. 217 w ust. 1 oraz w art. 221 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w ust. 2 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 19. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688 i Nr 117, poz. 753) wprowadza się następujące zmiany:

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

1) w art. 21 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „podmiotach gospodarczych” zastępuje się wyrazami „u przedsiębiorców”;

2) w art. 50 w ust. 1 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 20. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz. 641 oraz z 1996 r. Nr 132, poz. 621, Nr 137, poz. 640 i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r. Nr 71, poz. 449, Nr 79, poz. 485 i Nr 102, poz. 643) użyte w art. 113 w § 1, w art. 114 oraz w art. 115 w § 1 i 2 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 21. W ustawie z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 1 wyrazy „w podmiotach gospodarczych” zastępuje się wyrazami „u przedsiębiorców”;

2) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy temu przysługuje prawo korzystania z wynalazku we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że prawo do uzyskania patentu na taki wynalazek przysługuje w całości lub w części przedsiębiorcy.”;

3) w art. 98: a) w ust. 1 wyrazy „podmiotu gospodarczego lub przekazać wynalazek do korzystania przez ten podmiot” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorcy lub przekazać wynalazek do korzystania przez tego przedsiębiorcę”, b) w ust. 2 wyrazy „podmiotowi gospodarczemu, pod warunkiem przejęcia go przez ten podmiot” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorcy, pod warunkiem przejęcia go przez tego przedsiębiorcę”;

4) w art. 98a: a) w ust. 1 wyrazy „podmiot gospodarczy, gdy podmiotowi” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorcę, gdy przedsiębiorcy”, b) w ust. 2 wyrazy „podmiot gospodarczy w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez ten podmiot” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorca w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez tego przedsiębiorcę”;

5) w art. 111 w ust. 1 wyrazy „w podmiocie gospodarczym” zastępuje się wyrazami „u przedsiębiorcy”;

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

6) użyte w art. 9 w ust. 2, w art. 20 w ust. 4, w art. 60 w ust. 2, w art. 75, w art. 83, w art. 100 oraz w art. 124 w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 22. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 20, poz. 134, z 1989 r. Nr 20, poz. 107 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 43, poz. 251 i Nr 55, poz. 319, z 1991 r. Nr 53, poz. 226 i Nr 55, poz. 237, z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 16, poz. 77 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 87, poz. 396 i Nr 147, poz. 687) w art. 24114 w § 2 wyrazy „ogólnokrajowe podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazami „ogólnokrajowych przedsiębiorców”. Art. 23. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200) w art. 14 w ust. 3 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 24. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 46, poz. 296 i Nr 96, poz. 592) w art. 3 w pkt 8 wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 25. W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486, Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) w art. 26: a) w ust. 2a wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcę”, b) ust. 2b otrzymuje brzmienie: „2b. Przepis ust. 2a stosuje się do przedsiębiorców, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.”. Art. 26. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 106, poz. 675) wprowadza się następujące zmiany:

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

1) w art. 1 wyrazy „podmiotem gospodarczym” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcą”;

2) w art. 37a w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „w podmiotach gospodarczych” zastępuje się wyrazami „u przedsiębiorców”;

3) w art. 42: a) w ust. 1 wyrazy „w podmiotach gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”, b) w ust. 3 wyrazy „w podmiotach gospodarczych” zastępuje się wyrazami „u przedsiębiorców”. Art. 27. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 i Nr 74, poz. 442, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 3 wyrazy „zagraniczne oraz polskie podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazami „zagraniczni i polscy przedsiębiorcy”;

2) w art. 18 wyrazy „Zagraniczne i polskie podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazami „Zagraniczni i polscy przedsiębiorcy”;

3) w art. 22 wyrazy „krajowymi podmiotami gospodarczymi” zastępuje się wyrazami „krajowymi przedsiębiorcami”;

4) w art. 27 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „przez te podmioty” zastępuje się wyrazami „przez tych przedsiębiorców”;

5) w art. 35 wyrazy „polskim podmiotom gospodarczym będącym” zastępuje się wyrazami „polskim przedsiębiorcom będącym”;

6) użyte w art. 1 w ust. 1 i 2, w art. 3 w pkt 1 w lit. f) i dwukrotnie w pkt 2, w art. 6 w ust. 1, 2 w pkt 1-3 i w ust. 5, w art. 9 w ust. 1, w art. 13 w ust. 1 i 2, w art. 27 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w art. 29, w art. 36 w ust. 4 oraz w art. 37 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „zagraniczny podmiot gospodarczy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „zagraniczny przedsiębiorca”;

7) użyte w art. 1 w ust. 2, w art. 3 w pkt 1, w art. 7 w pkt 5 oraz w art. 12 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „polski podmiot gospodarczy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „polski przedsiębiorca”. Art. 28. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183) w art. 56 w § 3 wyrazy „w podmiotach gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

Art. 29. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 732) użyte w art. 9 w ust. 5 dwukrotnie, w ust. 6 w pkt 5, w ust. 7 w pkt 1 i 4, w ust. 8 i w ust. 9, w art. 18 w ust. 6 w pkt 6, w ust. 7a i w ust. 8 w pkt 4, w art. 181, w art. 452 w ust. 3 oraz w art. 453 w ust. 4 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 30. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 oraz z 1996 r. Nr 114, poz. 542 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) w art. 36 w ust. 5 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 31. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 75, poz. 467 i 469, Nr 104, poz. 661) w art. 15 w ust. 3 wyrazy „podmioty gospodarcze wdrażające” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców wdrażających”. Art. 32. W ustawie z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 104, poz. 450 i Nr 110, poz. 474, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 85, poz. 426) w art. 32 w ust. 2 wyrazy „inne podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazami „innych przedsiębiorców”. Art. 33. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733 i Nr 114, poz. 740) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

a) w ust. 3 w pkt 4 i w ust. 3a wyrazy „tego podmiotu” zastępuje się wyrazami „tego przedsiębiorcy”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przepis ust. 3 stosuje się do przedsiębiorców, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.”;

2) w art. 24a w ust. 1 wyrazy „Podmioty gospodarcze prowadzące” zastępuje się wyrazami „Przedsiębiorcy prowadzący”;

3) w art. 25a w ust. 1 wyrazy „w podmiotach gospodarczych” zastępuje się wyrazami „u przedsiębiorców”;

4) w art. 25c w ust. 1 wyrazy „w podmiocie gospodarczym” zastępuje się wyrazami „u przedsiębiorcy”;

5) w art. 47 w ust. 3 wyrazy „Podmioty gospodarcze prowadzące” zastępuje się wyrazami „Przedsiębiorcy prowadzący”;

6) użyte w art. 2 w ust. 2, w art. 3 w ust. 1, 2, 3 w zdaniu wstępnym i w pkt 1, w ust. 3a-3c, w art. 4 w ust. 1, w art. 5, w art. 6 w ust. 1 dwukrotnie i w ust. 2, w art. 7, w art. 12 w ust. 1-3, w art. 15 w ust. 2, w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 dwukrotnie, w art. 18, w art. 22 w ust. 6, w art. 22a w ust. 1 w pkt 1 i 4, w art. 24a w ust. 2, w art. 25, w art. 25a w ust. 3, w art. 25b w ust. 1 i 2 oraz w art. 49 w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 34. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90, poz. 406, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 23, poz. 117 i Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 449 i Nr 88, poz. 554) użyte w art. 13 w ust. 3, w art. 26 w ust. 2 oraz w art. 48 w ust. 3 dwukrotnie w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 35. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 79, poz. 484 i Nr 114, poz. 740) w art. 21 w ust. 1 wyrazy „inne podmioty gospodarcze uczestniczące w obrotach z zagranicą są obowiązane” zastępuje się wyrazami „inni przedsiębiorcy uczestniczący w obrotach z zagranicą są obowiązani”. Art. 36. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 17, poz. 92) w art. 4 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

Art. 37. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 115, poz. 741) w art. 7 w ust. 1 w pkt 4wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 38. W ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175 i Nr 41, poz. 229 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 88) użyte w art. 2 w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 2 w różnych przypadkach wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „przedsiębiorcy”. Art. 39. W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 194) użyte w tytule ustawy, w art. 1 w ust. 1 w zdaniu wstępnym oraz w art. 2 w zdaniu wstępnym i w pkt 3 w różnych przypadkach wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „przedsiębiorcy”. Art. 40. W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195, z 1992 r. Nr 75, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189) użyte w art. 5 w ust. 2 w pkt 6 oraz w art. 121 w ust. 1 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 41. W ustawie z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz.U. Nr 73, poz. 434 i z 1991 r. Nr 7, poz. 24) w art. 2 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 42. W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 14, poz. 89) w art. 8 w ust. 2 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 43. W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. z 1997 r. Nr 49, poz. 318 i Nr 118, poz. 754) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 13/13

a) w pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami tych przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i związkami albo niektóre postanowienia tych umów,”, b) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: „6) pozycji monopolistycznej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, polegającą na tym, że przedsiębiorca ten nie spotyka się z konkurencją na rynku krajowym lub lokalnym,

7) pozycji dominującej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, polegającą na tym, że przedsiębiorca ten nie spotyka się z istotną konkurencją na rynku krajowym lub lokalnym; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%,”, c) w pkt 8 wyrazy „podmioty gospodarcze, które” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców, którzy”;

2) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „niektóre podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazami „niektórych przedsiębiorców”;

3) w art. 11: a) w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „w konkurujących ze sobą podmiotach gospodarczych” zastępuje się wyrazami „u konkurujących ze sobą przedsiębiorców”, b) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dane charakteryzujące przedsiębiorców uczestniczących w łączeniu, ich związki z innymi przedsiębiorcami oraz zakres i obszar ich działania,”;

4) w art. 11a w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zakazującą łączenia przedsiębiorców, jeżeli w jego wyniku przedsiębiorcy ci uzyskaliby lub umocnili pozycję dominującą na rynku,”;

5) użyte we wstępie, w art. 1, w art. 2 w pkt 1, 2, 3 w lit. b) i c), w art. 4 w pkt 4, w art. 5 w ust. 1 w pkt 3 i 6, w art. 7 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w ust. 2 dwukrotnie, w art. 8 w ust. 3, w art. 9 w ust. 1, w tytule rozdziału 3, w art. 11 w ust. 1 i 2 w pkt 1, 2 dwukrotnie, 3, 4 i 6, w ust. 7 dwukrotnie i w ust. 8 w zdaniu wstępnym oraz w pkt 1 i 3, w art. 11a w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2, w art. 11b w pkt 2 dwukrotnie, w art. 11d, w art. 11e, w art. 12 w ust. 2, 4 i 5, w art. 13, w art. 14 w ust. 2, w art. 15 w ust. 1, w art. 15a w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w art. 16 w ust. 1, 2 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, w art. 19 w ust. 1 w pkt 1, 3 i 4, w art. 19a w ust. 1 dwukrotnie, w art. 20 w ust. 1, 2 i 3 w pkt 1, w art. 20a w ust. 1, w art. 21 w ust. 2 w pkt 1 dwukrotnie oraz w art. 22 w ust. 1, 2, 3 i 4 w pkt 1 dwukrotnie i w ust. 5 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”;

6) użyty w art. 11a w ust. 4 w pkt 2 i w art. 20 w ust. 3 w pkt 2-5 w różnych przypadkach i liczbach wyraz „podmiot” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 14/14

Art. 44. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. Nr 39, poz. 223, z 1996 r. Nr 34, poz. 146 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) w art. 4 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „podmiotom gospodarczym” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcom”. Art. 45. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554 i Nr 107, poz. 685) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 61 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) nabyciu udziałów bądź akcji przedsiębiorcy, jeżeli przekraczają one 10% wartości nominalnego kapitału akcyjnego (zakładowego) tego przedsiębiorcy,”;

2) użyte w art. 37e w ust. 1 oraz w art. 89a w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 46. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590 i Nr 104, poz. 661) w art. 23 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 47. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 95, poz. 472 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443) w art. 86 w pkt 4 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 48. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554) w art. 12 w ust. 1 wyrazy „samodzielne podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazami „samodzielnych przedsiębiorców”. Art. 49. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554 i Nr 106,

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 15/15

poz. 675) w art. 42 w ust. 1 i 2 wyrazy „podmiotu gospodarczego” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcy”. Art. 50. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 79, poz. 484) użyte w art. 19 w ust. 3, w art. 19a w ust. 1, w art. 26 w pkt 2 w lit. b), w art. 27 w ust. 1 oraz w art. 29 w ust. 5 dwukrotnie w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 51. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500 i Nr 96, poz. 590) użyte w art. 8 w ust. 2 w pkt 3 i w art. 14 w ust. 2 w pkt 4 w różnych przypadkach wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „przedsiębiorcy”. Art. 52. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i Nr 107, poz. 689) w art. 5 w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy „podmiotu gospodarczego” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcy”. Art. 53. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272) w art. 76 wyrazy „Podmioty gospodarcze prowadzące” zastępuje się wyrazami „Przedsiębiorcy prowadzący”. Art. 54. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) użyte w art. 23 w ust. 2 oraz w art. 29 w pkt 1 i 2 w różnych przypadkach wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „przedsiębiorcy”. Art. 55. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz.U. Nr 75, poz. 332, z 1992 r. Nr 75, poz. 369 i z 1997 r. Nr 80, poz. 501) wprowadza się następujące zmiany:

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 16/16

1) w art. 1 w ust. 1 wyrazy „krajowe podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazami „krajowych przedsiębiorców”;

2) w art. 16 w ust. 1 wyrazy „Zagraniczne podmioty gospodarcze, wykonujące” zastępuje się wyrazami „Zagraniczni przedsiębiorcy wykonujący”;

3) w art. 23 w ust. 2 wyrazy „Podmioty gospodarcze prowadzące” zastępuje się wyrazami „Przedsiębiorcy prowadzący”;

4) użyte w art. 1 w ust. 1, w art. 11 w ust. 1, w art. 12, w art. 13 oraz w art. 19 w pkt 1 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „zagraniczny podmiot gospodarczy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „zagraniczny przedsiębiorca”;

5) użyte w art. 6 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w art. 7 w ust. 1 w zdaniu wstępnym w różnych przypadkach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 56. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538 i Nr 96, poz. 592) użyte w art. 13 w pkt 8 w lit. a), w art. 24 w ust. 3 oraz w art. 41 w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 57. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 725) użyte w art. 6 w ust. 1, w art. 14 w ust. 3 oraz w art. 25 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „przedsiębiorcy”. Art. 58. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r. Nr 18, poz. 105 i Nr 71, poz. 449) użyte w art. 17 w ust. 1 w pkt 6 i w art. 35 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 59. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349) w art. 34 w pkt 7 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. 2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 17/17

Art. 60. W ustawie z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369 i Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 wyrazy „Podmioty gospodarcze ubiegające się” zastępuje się wyrazami „Przedsiębiorcy ubiegający się”;

2) w art. 50: a) w pkt 1 wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców”, b) w pkt 2 wyrazy „podmioty gospodarcze prowadzące” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców prowadzących”. Art. 61. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685 i Nr 118, poz. 754) użyte w art. 7 w ust. 4, w art. 18a w ust. 21 w pkt 2 oraz w art. 26 w ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „przedsiębiorcy”. Art. 62. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503) użyte w art. 14 oraz w art. 44 w ust. 1 i 2 w różnych przypadkach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 63. W ustawie z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 100, poz. 498 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku dokonania topografii przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy temu przysługuje prawo do reprodukcji chronionej topografii i jej wykorzystania w celach handlowych. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą inaczej ustalić zakres prawa

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 18/18

do korzystania z topografii przez przedsiębiorcę, a także postanowić, że prawo do rejestracji topografii przysługuje w całości lub w części przedsiębiorcy.”, b) w ust. 4 wyrazy „podmiotami gospodarczymi” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcami”;

2) w art. 14 w ust. 2 wyrazy „z podmiotem gospodarczym” zastępuje się wyrazami „z przedsiębiorcą”. Art. 64. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) w art. 32 wyrazy „podmioty gospodarcze przewidziane” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców przewidzianych”. Art. 65. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo o miarach (Dz.U. Nr 55, poz. 248 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) w art. 16 w ust. 4 wyrazy „podmiotu gospodarczego” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcy”. Art. 66. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i z 1997 r. Nr 104, poz. 661) użyte w art. 3 w pkt 15, w art. 11 w ust. 2, w art. 26 w ust. 1 i 2 oraz w art. 27 w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 67. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 55, poz. 251 i z 1995 r. Nr 95, poz. 471) użyte w art. 1 w ust. 2, w art. 2 w pkt 3, w art. 7 w ust. 1 w pkt 2, w art. 14 w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 21 w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 68. W ustawie z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554 i Nr 98, poz. 604) w art. 153 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 69. W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) użyte w art. 4 w ust. 2 i w art. 7 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „przedsiębiorcy”.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 19/19

Art. 70. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 101, poz. 504, Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794, z 1996 r. Nr 149, poz. 704 i Nr 156, poz. 774 oraz z 1997 r. Nr 79, poz. 484 i Nr 113, poz. 734) w art. 4 w pkt 2 w lit. b) wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 71. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518) użyte w art. 2 w pkt 6 i w art. 7 w ust. 4 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 72. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Osoby będące członkami zarządu, o których mowa w ust. 1, nie mogą uczestniczyć jako właściciele, wspólnicy, członkowie organów bądź opłacani doradcy u innych przedsiębiorców, jeżeli przedsiębiorcy ci są klientami banku.”. Art. 73. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz.U. Nr 86, poz. 398, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 154 i Nr 79, poz. 484) w art. 1 w ust. 2 wyrazy „podmiotom gospodarczym” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcom”. Art. 74. W ustawie z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473 i z 1996 r. Nr 152, poz. 724) w art. 1a: a) w pkt 4 wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) producent cukru - przedsiębiorcę będącego właścicielem środków produkcji niezbędnych do wytworzenia cukru z buraków cukrowych pochodzących z kontraktacji prowadzonej przez tego przedsiębiorcę,”.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 20/20

Art. 75. W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 w ust. 1 wyrazy „Podmioty gospodarcze prowadzące” zastępuje się wyrazami „Przedsiębiorcy prowadzący”;

2) w art. 12: a) w ust. 3 wyrazy „podmioty gospodarcze, które” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców, którzy”, b) w ust. 4 wyrazy „podmioty gospodarcze, które” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców, którzy”;

3) w art. 14 wyrazy „Podmioty gospodarcze uprawnione” zastępuje się wyrazami „Przedsiębiorcy uprawnieni”;

4) w art. 16 w ust. 7: a) w pkt 1 wyrazy „podmiot gospodarczy ubiegający się” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorcę ubiegającego się”, b) w pkt 2 wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorca” oraz wyrazy „podmiot ubiegający” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcę ubiegającego”;

5) w art. 17 w ust. 1 wyrazy „podmiotów gospodarczych, które” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców, którzy”;

6) użyte w art. 8 w ust. 1 w pkt 1 i 3, w art. 10 w ust. 3, w art. 12 w ust. 5 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 6 pkt 2-4, w art. 16 w ust. 3, w ust. 8 dwukrotnie i w ust. 10, w art. 17 w ust. 1 dwukrotnie i w ust. 3, w art. 18, w art. 19 w ust. 1, 2 w zdaniu wstępnym i w ust. 3 oraz w art. 20 w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 76. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569 i Nr 107, poz. 692) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 49 w ust. 2 wyrazy „polskie podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazami „polskich przedsiębiorców”;

2) w art. 60 w ust. 4 wyrazy „jednoosobowe podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazami „jednoosobowi przedsiębiorcy”;

3) użyte w art. 18 w ust. 7 dwukrotnie, w art. 19 w ust. 4, w art. 28 w ust. 5, w art. 50 w ust. 8 oraz w art. 54 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 77. W ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie nie-

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 21/21

których ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43, poz. 221) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 3 wyrazy „W podmiotach gospodarczych, w których” zastępuje się wyrazami „U przedsiębiorców, u których”;

2) użyte w tytule ustawy, w art. 1, w art. 2 w pkt 2, w art. 4 w ust. 1 i 5 dwukrotnie, w art. 5 w ust. 1 i 2 oraz w art. 7 w ust. 4 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „w podmiocie gospodarczym” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „u przedsiębiorcy”;

3) użyte w art. 2 w pkt 1, w art. 4 w ust. 1, 3a i 5 oraz w art. 6 w pkt 1 i 3 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 78. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59, z 1996 r. Nr 64, poz. 315 i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484 i Nr 96, poz. 589) użyte w art. 2 w ust. 3 i w art. 5 ust. 3 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 79. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz.U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 504 i Nr 107, poz. 690) użyte w art. 2, w art. 3 w ust. 1 i 2, w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „krajowy podmiot gospodarczy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „krajowy przedsiębiorca”. Art. 80. W ustawie z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 95, poz. 474, z 1996 r. Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 591 i Nr 100, poz. 661) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 wyrazy „podmioty gospodarcze przewidziane” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców przewidzianych”;

2) użyte w art. 7 w ust. 1 w pkt 4 oraz w art. 32 w ust. 1 w pkt 8 w różnych przypadkach wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „przedsiębiorcy”. Art. 81. W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. Nr 90, poz. 446) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 52 wyrazy „Podmioty gospodarcze, prowadzące” zastępuje się wyrazami „Przedsiębiorcy, prowadzący”;

2) użyte w art. 23 w ust. 4, w art. 24 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 3 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 22/22

Art. 82. W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) w art. 14 w ust. 1 wyrazy „podmiotu gospodarczego” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcy”. Art. 83. W ustawie z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz.U. Nr 149, poz. 724) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44: a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „podmioty gospodarcze organizujące” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców organizujących”, b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Przedsiębiorcy wymienieni w ust. 1 w pkt 2 są obowiązani do:”, c) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „podmioty gospodarcze wymienione” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców wymienionych”;

2) w art. 55: a) w ust. 2 wyrazy „upoważnione podmioty gospodarcze prowadzące” zastępuje się wyrazami „upoważnieni przedsiębiorcy prowadzący”, b) w ust. 5 wyrazy „podmioty gospodarcze prowadzące” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorcy prowadzący”;

3) w art. 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przepis ust. 3 nie dotyczy próbobiorców zatrudnionych u przedsiębiorców upoważnionych do oceny materiału siewnego, jeżeli pobierają próbki na zlecenie tych przedsiębiorców.”;

4) w art. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Obrót materiałem siewnym mogą prowadzić przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie tego obrotu, wydane przez dyrektora okręgowego inspektoratu właściwego terytorialnie dla siedziby tego przedsiębiorcy.”;

5) w art. 64: a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Przedsiębiorcy prowadzący obrót materiałem siewnym są obowiązani:”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepis ust. 1 pkt 2 lit. b) stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców sprzedających wytworzony przez nich materiał siewny.”;

6) w art. 69 w ust. 1: a) w zdaniu wstępnym wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcy”, b) w pkt 1 wyraz „prowadzące” zastępuje się wyrazem „prowadzący”, c) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 23/23

„2) wytwarzający materiał siewny, jeżeli sprzedali go przedsiębiorcom nie prowadzącym obrotu materiałem siewnym.”;

7) użyte w art. 55 w ust. 4, w art. 63 w ust. 2, w art. 65, w art. 67 w ust. 1 w pkt 2, w art. 68 w ust. 1 oraz w art. 69 w ust. 2 dwukrotnie w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 84. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3) w art. 5 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 85. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474) w art. 2 w pkt 4 wyrazy „podmioty gospodarcze” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 86. W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 2 w ust. 1 dwukrotnie oraz w art. 4 w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”;

2) w art. 4 w ust. 1 wyrazy „tego podmiotu” zastępuje się wyrazami „tego przedsiębiorcy”. Art. 87. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639 oraz z 1997 r. Nr 106, poz. 680) w art. 39 w ust. 2 wyrazy „podmioty gospodarcze prowadzące” zastępuje się wyrazami „przedsiębiorcy prowadzący”. Art. 88. W ustawie z dnia 12 kwietnia 1996 r. o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii (Dz.U. Nr 74, poz. 352) w art. 3 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 89. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679) w art. 34 użyte w ust. 2 dwukrotnie oraz w ust. 4 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 24/24

Art. 90. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz.U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775) użyte w art. 8 w ust. 1 i 2, w art. 22 w ust. 1 w zdaniu wstępnym oraz w art. 23 w ust. 1 w zdaniu wstępnym w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 91. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 509) w art. 23 w ust. 4 wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorca”. Art. 92. W ustawie z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej (Dz.U. Nr 90, poz. 406 i Nr 156, poz. 775) w art. 12 w ust. 1 wyrazy „jeden podmiot gospodarczy” zastępuje się wyrazami „jednego przedsiębiorcę”. Art. 93. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. Nr 106, poz. 489) w art. 5 w ust. 7 w pkt 3 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 94. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603 i Nr 106, poz. 673) w art. 13: a) użyte w ust. 1 w pkt 2 i 3 wyrazy „w podmiotach gospodarczych” zastępuje się wyrazami „u przedsiębiorców”, b) w ust. 2 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”. Art. 95. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 i z 1997 r. Nr 60, poz. 369) w art. 13 wyrazy „Podmioty gospodarcze prowadzące” zastępuje się wyrazami „Przedsiębiorcy prowadzący”. Art. 96. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 106, poz. 679) w art. 11 w ust. 1 i 3 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 25/25

Art. 97. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44) w art. 12 wyrazy „Podmioty gospodarcze, działające” zastępuje się wyrazami „Przedsiębiorcy, działający”. Art. 98. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407) w art. 293 w § 3 wyrazy „Podmioty gospodarcze posiadające” zastępuje się wyrazami „Przedsiębiorcy posiadający”. Art. 99. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z tym że przepisy art. 12-98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-08-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 770 z 1997 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.