Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1239 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-12-29
Data wejscia w życie:2000-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1239 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 109 poz. 1241

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji. Na podstawie art. 14g ustawy z dnia 9 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz.U. 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie reguluje zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji, zwanego dalej „Centrum”.

2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek (Dz .U. Nr 49, poz. 306 i Nr 126, poz. 830 oraz z 1999 r. Nr 13, poz. 113 i Nr 36, poz. 339) § 2.

1. Wynagrodzenie pracowników Centrum zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia ustala się z zastopsowaniem mnozników kwoty przyjmowanej – zgodnie z przepisami o służbie cywilnej – do ustalenia wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej.

2. W załączniku do rozporządzenia ustala się, z zastrzeżeniem ust.3, tabelę stanowisk i odpowiadających im mnożników wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legislacyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Centrum.

3. Do ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach nie wymienionych w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie odpowiednie tabeleVIII i IX zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § ust.2. §

3. Dyrektorom i wicedyrektorom komórek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów w komórkach organizacycjnych, właściwych w sprawach legislacji i redagowania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przysługuje – niezależnie od dodatku funkcyjnego – dodatek legislacyjny w wysokości określonej w załączniku dla głównego legislatora. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. (poz. 1241)

TABELA STANOWISK, MNOŻNIKÓW WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO I LEGISLACYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Lp Stanowisko Mnożniki Wymagania kwalifikacyjne

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

1

1.

2.

3. 4.

2 Prezes Centrum Wiceprezes Centrum Dyrektor komórki organizacyjnej Wicedyrektor komórki organizacyjnej główny księgowy Naczelnik wydziału koordynator Zastępca głównego księgowego Główny legislator

Wynagrodzenia zasadniczego 3 6,0-8,0 5,0-7,0 2,1-5,0 1,7-4,0

Dodatku funkcyjnego 4 1,5-2,5 1,0-2,0 0,5-1,0 0,3-0,9

Dodatku legislacyjnego 5 1,5-2,5 1,0-2,0 -

Wykształce -nie 6 Wyższe prawnicze Wyższe prawnicze Wyższe Wyższe

Liczba lat pracy 7 7 7 5 5

5.

1,4-4,0

0,2-0,8

-

Wyższe

5

1,3-3,3

-

0,2- 2,0

Wyżśze prawnicze

Ekspert Radca prawny

6. Starszy legislator

1,3-3,3 1,3-3,3 1,2-,32

-

-

Radca Prezesa Centrum Główny specjalista

1,2-3,2 1,2-3,1

-

-

Wyższe prawnicze Według odrębnych przepisów Wyższe 3 lata pracy i prawnicze aplikacja legislacyjna lub 4 lata pracy związanej z legislacją Wyższe 4 wyższe 4

4 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 5 lat pracy związanej z legislacją 5

7.

Legislator

1,1-3,0

-

0,1-1,8

Wyższe prawnicze

8.

Starszy specjalista Starszy księgowy Specjalista referendarz

1,1-2,9 1,0-2,8

-

-

wyższe wyższe

2 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 3 lata pracy związanej z legislacją 4 2

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

9.

Młodszy legislator Referent prawny

1,0-2,6 1,0-2,5 0,9-2,1 0,8-2,0 0,7-1,9

-

0,1-1,7 -

10.

Sekretarz Starszy referent Księgowy Podreferendarz Referent

Wyższe prawnicze Wyższe prawnicze Średnie Średnie Średnie

-

11.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1239 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1241 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1240 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1238 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1251 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1250 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1254 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru świadczeń emerytalnych strażaków, którzy nie zostali powołani lub mianowani na stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1249 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1248 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1247 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty oraz przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1246 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1245 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1253 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowej zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1252 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1244 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1243 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1242 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1237 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1236 z 1999

  Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1235 z 1999

  Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1234 z 1999

  Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 31 poz. 547

  Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-07 poz. 1415

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Monitor Polski 2002 nr 37 poz. 586

  Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Monitor Polski 2002 nr 27 poz. 448

  Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Monitor Polski 2009 nr 5 poz. 46

  Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.