Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 413 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-19
Data wejscia w życie:1999-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 413 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych sześcioletnich szkołach podstawowych, gimnazjach i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, w tym szkołach specjalnych, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz w szkołach dla dorosłych, z tym ze w zakresie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego – także w szkołach ponadgimnazjalnych.

2. Rozporządzenie stosuje się także w ósmych klasach dotychczasowych szkół podstawowych.

3. Rozporządzenie nie dotyczy oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

4. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach artystycznych regulują odrębne przepisy.

5. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

6. Zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego regulują odrębne przepisy. § 2.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. § 3.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danej szkole, oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

2. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa statut, szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. § 4.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (pranych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. § 5.

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. § 6.

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub inne poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjnej, o których mowa w § 4 ust. 1, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i plastyki – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. § 7.

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego.

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. § 8.

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w statucie szkoły, oraz oceny zachowania, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, zgodnie z § 10 ust. 3 i § 11 ust.

4. 4. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 10 ust. 2 i § 11 ust. 3, z zastrzeżeniem ust.

5. 5. W szkołach policealnych i pomaturalnych zachowania nie ocenia się. Oceny klasyfikacyjne według skali, o której mowa w § 10 ust. 2, ustala się po każdym semestrze.

6. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciel są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawny opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 15 ust.

1. § 9.

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

2. W szkole zawodowej, która organizuje praktyczną naukę zawodu, według zasad określonych odrębnymi przepisami, na podstawie umowy między szkołą a pracodawca lub centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego bądź inną szkołą, ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – opiekun (kierownik) praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe,

2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, kierownik praktycznej nauki zawodu albo osoba wskazana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe. § 10.

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według skali określonej w statucie szkoły.

2. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne), począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6,

2) stopień bardzo dobry – 5,

3) stopień dobry – 4,

4) stopień dostateczny – 3,

5) stopień dopuszczający – 2,

6) stopień niedostateczny –

1.

3. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. § 11.

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2. Ocenę zachowania śródroczną ustala się według skali określonej w statucie szkoły.

3. Ocenę zachowania końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.

4. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

§

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. § 13.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i w terminach określonych w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust.

6. 6. termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

7. Dla ucznia szkoły zawodowej, z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie klasyfikowanego z zajęć praktycznych, szkoła organizuje w warsztatach szkolnych lub u pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. § 14.

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu § 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 15 ust. 11.

3. W szkole policealnej i pomaturalnej uczeń jest promowany po każdym semestrze.

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 albo 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem ust.

5. 5. Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

6. Uczeń szkoły podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania ze wszystkich zajęć obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwu klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. § 15.

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, z zastrzeżeniem ust.

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. W szkole policealnej oraz pomaturalnej uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po semestrze programowo najwyższym.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

4. W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole policealnej oraz pomaturalnej – także w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

7. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust.

11. 11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. § 16.

1. Do słuchaczy szkół dla dorosłych nie stosuje się przepisów § 4 ust. 2, § 6 ust. 2, § 7, § 8 ust. 2 i 3, § 10 ust. 3, § 11, § 14 ust. 1 i 3-6 oraz § 15 ust. 1-7 i

11. Przepisy § 2 ust. 2, § 3, § 4 ust. 1, § 5, § 9 ust. 1, § 12, § 13 ust. 3 i 6, § 14 ust. 2 i § 15 ust. 8-10 stosuje się odpowiednio.

2. W szkole dla dorosłych funkcjonującej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym opinię, o której mowa w § 6 ust. 1, wydaje psycholog zatrudniony w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

3. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.

4. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne według skali, o której mowa w § 10 ust. 2, ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

5. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. § 17.

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał w wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, obowiązany jest wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela, druga prace kontrolną.

3. Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, pod warunkiem, że z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

5. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego najpóźniej do dnia 15 września.

6. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie.

7. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

§ 18.

1. W szkole zawodowej dla dorosłych powadzonej w formie zaocznej, oprócz egzaminów wymienionych w § 17 ust. 6, słuchacz zdaje w I i II semestrze egzamin semestralny w formie pisemnej z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych – z dwóch przedmiotów zawodowych. W szkołach zawodowych o cztero- i pięcioletnim okresie nauczania słuchacz zdaje w semestrach I-IV egzamin semestralny w formie pisemnej z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych – z dwóch przedmiotów zawodowych.

2. W szkole policealnej oraz pomaturalnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralnej w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla danego zawodu, zgodnie z planem nauczania.

3. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie należy podać do wiadomości słuchaczy na konsultacji instruktażowej rozpoczynającej semestr. § 19.

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał w większości oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze złożeniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. §

20. Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej przeprowadza się w trybie określonym w statucie szkoły. § 21.

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednych zajęć edukacyjnych.

2. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 15 września.

4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki, a w szkole prowadzonej w formie zaocznej – również z tych zajęć edukacyjnych, z których obowiązują pisemne i ustne egzaminy semestralne, składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono w myśl § 17 ust. 4 dodatkowy termin egzaminu, oraz zajęć, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego. § 22.

1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

2. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych występujących w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.

3. Zwolnienie może dotyczyć semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki lub całego cyklu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajęć edukacyjnych zdanych na egzaminie eksternistycznym.

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego. § 23.

1. Dyrektor szkoły dla dorosłych:

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on: a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym się kształci, b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu,

2) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on: a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie pokrewnym do zawodu, w którym się kształci, b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie pokrewnym do tego, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu pokrewnego, c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie pokrewnym.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), powinno być przedłożone dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora szkoły na podstawie przedłożonych dokumentów, że zawód pokrewny odpowiada w zakresie kwalifikacji zawodowych zawodowi, w którym słuchacz się kształci.

4. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, zdaje egzamin uzupełniający na zasadach określonych dla egzaminów klasyfikacyjnych. Zakres egzaminu uzupełniającego określa dyrektor szkoły.

5. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony odpowiednio w całości lub w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia. §

24. Uczeń (słuchacz) kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli na zakończenie klasy najwyższej (semestru programowo najwyższego) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 25 ust. 1 i

2. § 25.

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją okręgową”, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”. 2.W trzeciej klasie gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin obejmujący:

1) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,

2) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

3. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny mają charakter powszechny i obowiązkowy. § 26.

1. Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz przykłady zadań.

2. Informator publikuje się co najmniej na dwa lata przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

3. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym przez komisje okręgową.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

§ 27.

1. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, a egzamin gimnazjalny – w maju, w terminie ustalonym przez komisję okręgową.

2. Komisja okręgowa przygotowuje arkusze odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

3. Sprawdzian lub egzamin gimnazjalny organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora komisji okręgowej.

4. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej cztery osoby, w tym przewodniczący wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej. Przewodniczącym zespołu może być jedynie egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”. § 28.

1. Uczniowie (słuchacze) z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

2. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu, o której mowa w § 25 ust.

2. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienia do zwolnienia.

3. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.

4. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

5. Uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

6. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu w następnym roku. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. § 29.

1. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala powołany przed dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

2. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

§

30. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia (słuchacza) komisja okręgowa przesyła do szkoły w terminie do dnia 10 czerwca danego roku, a w przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 4 i 5 – do dnia 31 sierpnia danego roku. § 31.

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 27 ust. 3, sporządza protokół przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

2. Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o którym mowa w § 29 ust. 1, sporządza protokół przebiegu prac tego zespołu.

3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisują członkowie odpowiednich zespołów. §

32. Protokoły przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami. §

33. Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, jest przeprowadzany dla absolwentów dotychczasowych szkół średnich dających wykształcenie średnie ogólnej oraz absolwentów trzyletnich liceów profilowanych i dwuletnich liceów uzupełniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) i c) ustawy, z uwzględnieniem §

62. § 34.

1. Egzamin maturalny składa się z części wewnętrznej, mającej formę egzaminu ustnego, i z części zewnętrznej, mającej formę egzaminu pisemnego.

2. Część wewnętrzna egzaminu maturalnego obejmuje:

1) język polski,

2) język obcy nowożytny.

3. Część zewnętrzna egzaminu maturalnego obejmuje:

1) przedmioty obowiązkowe: a) język polski, b) język obcy nowożytny, c) matematykę,

2) jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spośród następujących:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 13/13

a) biologia, b) chemia, c) fizyka, d) geografia, e) historia, f) drugi język obcy nowożytny, g) język obcy klasyczny. - z zastrzeżeniem ust. 5 i § 36 ust.

1.

4. Absolwenci szkół lub oddziałów z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowych – oprócz przedmiotów wymienionych w ust. 3 pkt 1 – zdają egzamin maturalny z języka ojczystego.

5. Absolwent może zdawać egzamin maturalny z wybranego dodatkowo przedmiotu. § 35.

1. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, niezależnie od tego, czy absolwent uczył się danego języka.

2. Egzamin maturalny z języka obcego klasycznego można zdawać z łaciny lub greki. § 36.

1. Egzamin maturalny może być także przeprowadzany z przedmiotów nie wymienionych w § 34 ust. 3 pkt 2, zgłoszonych przez dyrektora szkoły lub wprowadzonych przez Centralną Komisje Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją Centralną”.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora Komisji Centralnej za pośrednictwem dyrektora komisji okręgowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, co najmniej na trzy lata przed terminem egzaminu. §

37. Absolwenci szkół lub oddziałów z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz absolwenci szkół dwujęzycznych mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty – z wyjątkiem języka polskiego – w języku polskim lub odpowiednio w języku danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej alb w danym języku obcym. Wyboru języka, w którym będzie zdawany przedmiot, absolwent dokonuje wraz z deklaracją wyboru przedmiotu, o której mowa w § 43 ust.

1. § 38.

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na zasadach określonych w przepisach w sprawie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 14/14

2. Laureatom i finalistom olimpiad języków obcych uprawnienia wymienione w ust. 1 przysługują także wtedy, gdy język nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

3. Zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku, z tym że w przypadku przedmiotów obowiązkowych – równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku na poziomie rozszerzonym.

4. W odniesieniu do absolwentów posiadających certyfikaty językowe na poziomie zaawansowanym, wydane przez zagraniczne uniwersytety lub instytucje wyspecjalizowane w egzaminowaniu obcokrajowców, przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. §

39. Komisja okręgowa zobowiązana jest do zapewnienia warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego odpowiednich do możliwości mówienia, pisania i poruszania się absolwentów z potwierdzonymi dysfunkcjami. § 40.

1. Egzamin maturalny przeprowadza komisja okręgowa właściwa dla województwa, na terenie którego znajduje się szkoła, dwa razy w ciągu roku szkolnego – w maju i styczniu.

2. Termin części zewnętrznej egzaminu maturalnego ustala Komisja Centralna. § 41.

1. Komisja okręgowa opracowuje i ogłasza szczegółowy opis wymagań egzaminacyjnych, kryteriów oceniania, form przeprowadzania egzaminu maturalnego dla określonego przedmiotu oraz przykłady zadań egzaminacyjnych, zwany dalej „syllabusem”, na dwa lata przed terminem egzaminu, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Dla przedmiotu, o którym mowa w § 36 ust. 1, syllabus opracowuje i ogłasza komisja okręgowa wyznaczona przez Komisje Centralną. § 42.

1. Absolwentów obowiązuje zakres wymagań egzaminacyjnych z przedmiotów egzaminu maturalnego, określony w odrębnych przepisach.

2. Absolwent może zdawać część zewnętrzną egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

3. Szczegółowy opis wymagań egzaminacyjnych dla rozszerzonego poziomu egzaminu maturalnego zawiera syllabus.

4. Zdanie egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wymaga rozwiązania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, odpowiadających wymaganiom dla tego poziomu.

5. Negatywny wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym nie ma wpływu na wynik egzaminu z danego przedmiotu na poziomie podstawowym.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 15/15

§ 43.

1. Absolwent deklaruje wybór przedmiotu (przedmiotów) egzaminu maturalnego oraz poziomu egzaminu z przedmiotów obowiązkowych, na jeden rok przed terminem egzaminu.

2. Wybór przedmiotu (przedmiotów) egzaminu maturalnego nie jest zależny od profilu nauczania szkoły (oddziału), do której uczęszczał absolwent.

3. Absolwent może, nie później niż na cztery miesiące przed terminem egzaminu maturalnego, zmienić wybrany przedmiot egzaminu lub poziom egzaminu. § 44.

1. Przeprowadzenie części wewnętrznej egzaminu maturalnego dla absolwentów w danej szkole komisja okręgowa powierza szkolnemu zespołowi egzaminacyjnemu, zwanemu dalej „zespołem szkolnym”.

2. W uzasadnionych przypadkach komisja okręgowa powierza zespołowi szkolnemu określonej szkoły przeprowadzenie części wewnętrznej egzaminu maturalnego dla absolwentów kilku szkół, informując o tym zainteresowane szkoły na dwa lata przed terminem egzaminu.

3. Dyrektor szkoły, w której nie powołano zespołu szkolnego, przekazuje dokumentację przebiegu nauczania absolwentów do szkoły, w której zdają one egzamin maturalny. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący zespołu szkolnego zwraca tę dokumentację wraz z wynikami egzaminu do szkoły macierzystej, w terminie siedmiu dni.

4. Absolwenci, którzy nie przystępują do egzaminu maturalnego w roku, w którym ukończyli szkołę, mają prawo przystąpić do części wewnętrznej egzaminu w szkole wyznaczonej przez komisje okręgowa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. § 45.

1. Przewodniczący zespołu szkolnego może być dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zatrudniony w tej szkole, wpisany do ewidencji egzaminatorów.

2. Przewodniczący zespołu szkolnego kieruje praca zespołu, a w szczególności:

1) powołuje spośród członków zespołu szkolnego, do dnia 1 października każdego roku szkolnego, przedmiotowe zespoły egzaminacyjne złożone z nauczycieli wpisanych do ewidencji egzaminatorów dla przeprowadzenia części wewnętrznej egzaminu maturalnego, w skład których wchodzą: a) przewodniczący, b) co najmniej dwóch nauczycieli danego przedmiotu egzaminacyjnego,

2) powierza nauczycielom lub zespołom nauczycieli przygotowanie zestawów tematów do egzaminu ustnego,

3) opracowuje szkolny harmonogram egzaminów ustnych w danym roku szkolnym.

3. Jeżeli członek przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie, przewodniczący zespołu

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 16/16

szkolnego wyznacza w zastępstwie innego, wpisanego do ewidencji egzaminatorów nauczyciela, z tej samej szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego przedmiotu w szkole – z innej szkoły oraz zawiadamia o tym komisję okręgową. § 46.

1. W części wewnętrznej egzaminu maturalnego może uczestniczyć z prawem głosu przedstawiciel komisji okręgowej, którym może być jedynie egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów, nie będący pracownikiem danej szkoły.

2. Za zgoda dyrektora komisji okręgowej obserwatorami egzaminu maturalnego mogą być przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz wychowawca klasy, do której uczęszczał absolwent. Obserwatorzy nie uczestniczą w prowadzeniu egzaminu ani w ustalaniu jego oceny. § 47.

1. Zestawy tematów, o których mowa w § 45 ust. 2 pkt 2, przewodniczący zespołu szkolnego przedstawia do akceptacji komisji okręgowej nie później niż na trzy miesiące przed terminem egzaminu.

2. Komisja okręgowa może zalecić poprawienie zestawów tematów. Zespół szkolny jest zobowiązany przedstawić nowy zestaw, uwzględniający zalecenia komisji okręgowej, w terminie jednego tygodnia od daty otrzymania zaleceń.

3. Jeżeli komisja okręgowa nie zgłosi zastrzeżeń do przedstawionych zestawów tematów w ciągu dwóch miesięcy od daty ich złożenia, przedstawione zestawy uważa się za zaakceptowane. § 48.

1. Wyniki części wewnętrznej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ustalają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w syllabusie.

2. Przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala wynik egzaminu większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Wynik egzaminu ustalony przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny jest ostateczny. § 49.

1. Zdanie części wewnętrznej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu jest warunkiem dopuszczenia do części zewnętrznej egzaminu z tego przedmiotu.

2. Warunki zdania części wewnętrznej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu określa syllabus.

3. Negatywny wynik z jednego przedmiotu w części wewnętrznej egzaminu maturalnego nie stanowi przeszkody w zdawaniu części zewnętrznej egzaminu z przedmiotu, z którego

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 17/17

absolwent uzyskał wynik pozytywny, i przedmiotów nie objętych egzaminem wewnętrznym. § 50.

1. Przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego bezpośrednio po egzaminie ogłasza wyniki części wewnętrznej egzaminu z poszczególnych przedmiotów.

2. Listę absolwentów wraz z wynikami części wewnętrznej egzaminu z poszczególnych przedmiotów przewodniczący zespołu szkolnego przesyła komisji okręgowej. §

51. Część zewnętrzną egzaminu maturalnego organizuje i przeprowadza komisja okręgowa w wyznaczonych szkołach lub instytucjach, posiadających odpowiednie warunki lokalowe i techniczne zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu. § 52.

1. Zadania egzaminacyjne dla części zewnętrznej egzaminu maturalnego ustala komisja okręgowa.

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie części zewnętrznej egzaminu maturalnego komisja okręgowa powierza zespołowi powołanemu przez dyrektora komisji okręgowej, zwanemu dalej „zespołem”.

3. W skład zespołu wchodzi co najmniej trzech nauczycieli oraz wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej przewodniczący. Przewodniczącym zespołu może być jedynie nauczyciel wpisany do ewidencji egzaminatorów. Co najmniej jeden członek zespołu powinien być zatrudniony w innej szkole.

4. Egzamin pisemny rozpoczyna się z chwilą przekazania absolwentom arkuszy egzaminacyjnych i trwa od 3 do 4,5 godzin zegarowych efektywnego czasu. Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów określa syllabus. Po dwóch kolejnych dniach egzaminów pisemnych powinien nastąpić co najmniej jeden dzień przerwy.

5. W czasie egzaminu pisemnego w sali egzaminacyjnej przebywają co najmniej trzej członkowie zespołu, w tym jeden pełniąc funkcję przewodniczącego.

6. W czasie egzaminu absolwenci nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu może zezwolić na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się absolwenta z innym osobami, z wyjątkiem konieczności udzielenia pomocy medycznej.

7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, przewodniczący zespołu ma prawo unieważnienia pracy. Przepis § 59 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

8. Do sali egzaminacyjnej można wnosić jedynie materiały i środki dydaktyczne określone w syllabusie.

9. Przewodniczący zespołu odpowiada za przechowywanie i zabezpieczenie tematów egzaminacyjnych oraz arkuszy egzaminacyjnych otrzymanych z komisji okręgowej.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 18/18

§ 53.

1. Wyniki z poszczególnych przedmiotów części zewnętrznej egzaminu maturalnego ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów, powołany przez dyrektora komisji okręgowej, zgodnie z kryteriami oceniania zawartymi w syllabusie.

2. Zespół egzaminatorów, o których mowa w ust. 1, ustala wynik większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

4. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli w części wewnętrznej i zewnętrznej zdał egzamin ze wszystkich przedmiotów wymienionych w § 34 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 oraz jednego spośród przedmiotów wymienionych w § 34 ust. 3 pkt

2.

5. Negatywny wynik egzaminu z wybranego dodatkowo przedmiotu, o którym mowa w § 34 ust. 5, nie ma wpływu na końcowy wynik egzaminu maturalnego i nie odnotowuje się go na świadectwie dojrzałości.

6. Komisja okręgowa ustala listę osób, które zdały egzamin maturalny. § 54.

1. Absolwent, który nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu w części wewnętrznej lub zewnętrznej egzaminu maturalnego, może przystąpić ponownie do odpowiedniej części egzaminu z tego przedmiotu, w kolejnych terminach przeprowadzania egzaminu maturalnego, przez okres pięciu lat.

2. Po upływie pięciu lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego absolwent, o którym mowa w ust. 1, zdaje powtórny egzamin maturalny w pełnym zakresie.

3. Przy powtórnym egzaminie z przedmiotu wybranego absolwent może wybrać inny przedmiot egzaminu, z zachowaniem przepisu § 43 ust.

1. §

55. Absolwent ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego w części zewnętrznej z jednego lub więcej przedmiotów w najbliższym terminie jego przeprowadzania w celu podwyższenia wyniku egzaminu z tych przedmiotów. §

56. Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego lub przerwał egzamin maturalny, ma prawo przystąpić do egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. § 57.

1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości.

2. Na świadectwie dojrzałości odnotowuje się wyniki z części wewnętrznej i zewnętrznej egzaminu maturalnego.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 19/19

3. Absolwent, który podwyższył wynik egzaminu, zgodnie z przepisem § 55, otrzymuje nowe świadectwo dojrzałości, zwracając uprzednio otrzymane świadectwo. § 58.

1. Dokumentacje części wewnętrznej egzaminu maturalnego prowadzi i przechowuje szkoła.

2. Dokumentacje części zewnętrznej egzaminu maturalnego prowadzi i przechowuje komisja okręgowa.

3. Protokoły części wewnętrznej egzaminu maturalnego sporządza przewodniczący zespołu szkolnego. Protokoły podpisują wszyscy członkowie zespołu szkolnego.

4. Protokoły części zewnętrznej egzaminu maturalnego sporządza przewodniczący zespołu egzaminatorów. Protokoły podpisują egzaminatorzy oceniający prace z danego przedmiotu.

5. Dokumentację egzaminu maturalnego przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami. § 59.

1. Komisja okręgowa zapewnia prawidłowe warunki i nadzoruje przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

2. Uczeń (słuchacz) lub absolwent może, w terminie dwóch dni od daty odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego albo części wewnętrznej lub zewnętrznej egzaminu maturalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

3. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie siedmiu dni od ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

4. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego albo egzaminu maturalnego na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 lub z urzędu dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany sprawdzian albo egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenia. Unieważnienie może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych uczniów (słuchaczy) albo absolwentów.

5. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu pisemnego spowodowanej zaginięciem prac egzaminacyjnych sprawdzianu albo egzaminu lub innymi przyczynami losowymi, dyrektor komisji okręgowej zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu albo egzaminu.

6. Termin ponownego sprawdzianu albo egzaminu, o którym mowa w ust. 4 i 5, ustala dyrektor komisji okręgowej. § 60.

1. Przygotowywanie zestawów zadań i pytań, zestawów tematów oraz zadań egzaminacyjnych, a także arkuszy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i arkuszy

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 20/20

egzaminacyjnych, ich przechowywanie i przekazywanie szkołom odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 1, decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu albo egzaminu podejmuje dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. §

61. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej oraz egzamin gimnazjalny w klasie trzeciej gimnazjum przeprowadza się począwszy od 2002 r. § 62.

1. Począwszy od roku szkolnego 2001/2002 egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów czteroletnich szkół średnich.

2. Począwszy od roku szkolnego 2002/2003 egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów pięcioletnich szkół średnich.

3. Począwszy od roku szkolnego 2004/2005 egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów liceów profilowanych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy.

4. Począwszy od roku szkolnego 2005/2006 egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów liceów uzupełniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy.

5. W roku szkolnym 1999/2000 i 2000/2001 dla absolwentów szkół, o których mowa w ust. 1, a w roku szkolnym 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002 dla absolwentów szkół, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się egzamin dojrzałości według dotychczasowych zasad. §

63. Tracą moc:

1) zarządzenie nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 1992 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzana egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych (Dz.Urz. MEN Nr 7, poz. 32 i z 1993 r. Nr 10, poz. 38),

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych dla dorosłych (Dz.U. Nr 47, poz. 296). §

64. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 413 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 420 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontrolnego i sposobu jego sporządzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 419 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 418 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 417 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 416 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 415 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 414 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 412 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.