Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 418 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-07
Data wejscia w życie:1999-05-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 418 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 418

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej. Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz.U. Nr 71, poz. 449 i z 1998 r. Nr 137, poz. 886) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób wypełniania oświadczenia o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w Inspekcji Celnej oraz objaśnienia co do terminu i miejsca składania, odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych z faktycznym stanem rzeczy,

2) wzór oświadczenia o stanie majątkowym, składanego przez funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w Inspekcji Celnej. § 2.

1. Funkcjonariusze i pracownicy Inspekcji Celnej składają oświadczenia o stanie majątkowym swoim oraz małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, zwane dalej „oświadczeniami”, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

3. Osoby podejmujące zatrudnienie w Inspekcji Celnej składają oświadczenia w dniu nawiązania stosunku pracy. §

3. Złożone bezpośredniemu przełożonemu oświadczenia przekazywane są niezwłocznie do komórki organizacyjnej właściwej do spraw pracowniczych, która dokonuje ich rejestracji i przechowuje je w aktach osobowych funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej jako dokumenty zastrzeżone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 1999 r. (poz. 418)

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

WZÓR oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej

ZASTRZEŻONE

(PO WYPEŁNIENIU)

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM Ja, niżej podpisany(a) ................................................ zatrudniony(a) w .....................................

(imię i nazwisko) (nazwa jednostki organizacyjnej IC)

na stanowisku ................................. i zamieszkały(a) w .............................................................. ....................................................................................................................................................... oświadczam, że: I. Posiadam:

1. Mieszkanie: ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(rodzaj, lokal w budynku wielomieszkaniowym, dom wolno stojący itp.)

tytuł prawny .................................................................................................................................. powierzchnia użytkowa ..................... m2 adres .................................................................................................................................

2. Nieruchomość rolną: ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(rodzaj, gospodarstwo rolne, hodowlane, ogrodnicze, sadownicze itp.) (własność, współwłasność – wielkość udziału, umowa najmu – wynajmujący itp.)

tytuł prawny....................................................................................................................... powierzchnia gruntów rolnych..................... m2 adres .................................................................................................................................

3. Inne nieruchomości: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(rodzaj, adres, wielkość lub wartość, tytuł prawny posiadania) (własność, współwłasność – wielkość udziałów, dzierżawa itp.)

4. Ruchomości o wartości jednostkowej przekraczającej równowartość 3.000 EURO: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(rodzaj, tytuł prawny posiadania, wartość szacunkowa)

5. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego lub cywilnego: ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(nazwy i adresy spółek, liczba i wartość akcji lub udziałów)

6. Udziały pieniężne: wartość w złotych polskich ........................................ ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(forma tezauryzacji gotówki, lokata bankowa, papiery wartościowe itp.)

II. Prowadzę działalność gospodarczą: ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(przedmiot i czas prowadzeni działalności, siedziba firmy, szacunkowy dochód roczny brutto)

III. Nabyłem(am) w drodze przetargu mienia od Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, samorządowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(rodzaj mienia, czas nabycia i wartość szacunkowa)

IV. Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(nazwy i adresy spółek, dokładne wskazanie pełnionej funkcji, czas ich pełnienia i wysokość otrzymywanego wynagrodzenia)

V. Jestem zatrudniony(a) lub wykonuje inne zajęcie w spółkach lub innych podmiotach gospodarczych: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(nazwy i adresy spółek, okres zatrudnienia lub podstawa prawna innych zajęć, wysokość wynagrodzenia)

VI. Jestem członkiem zarządu fundacji prowadzących działalność gospodarczą: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(nazwy i adresy fundacji, dokładne wskazanie pełnionych funkcji, czas ich pełnienia i wysokość otrzymywanego wynagrodzenia)

VII. Stan majątkowy mojego małżonek jest następujący: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(dotyczące małżonka informacje w zakresie określonym w pkt I-VI)

VIII. Stan majątkowy osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym jest następujący: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(imiona i nazwiska, stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dotyczące każdej z tych osób informacje w zakresie określonym w pkt I-VI)

IX. Inne dane, które składający(a) oświadczenie uważa za istotne: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

...........................................................................................................................................

Niezłożenie oświadczenia lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność służbową. Podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy powoduje odpowiedzialność karną na zasadach określonych w art. 271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 86, poz. 563) Złożenie oświadczenia stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. Nr 31, poz. 214 z późn. zm.) ....................................... ....................................

(miejscowość) (data)

....................................................................

(czytelny podpis składającego/e/) oświadczenie)

___________________________________________________________________ Objaśnienia:

1. W przypadku gdy składający(a) oświadczenie, jego (jej) małżonek lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym nie posiadają przedmiotów majątkowych objętych oświadczeniem, należy w odpowiednich punktach oświadczenia wpisywać adnotacje „nie dotyczy”.

2. W przypadku gdy składane jest kolejne oświadczenie i w stanie majątkowym nie nastąpiły zmiany w porównaniu z treścią oświadczenia poprzedniego w odpowiednich punktach oświadczenia wpisywać adnotację „bez zmian:.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 418 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 420 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontrolnego i sposobu jego sporządzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 419 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 417 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 416 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 415 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 414 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 413 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 412 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.