Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 416 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-27
Data wejscia w życie:1999-05-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 416 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 416

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 328 i Nr 108, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych (Dz.U. Nr ‘4, poz. 130) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych.”;

2) w § 1: a) w ust. 1 w pkt 1: - dodaje się nową lit. b) w brzmieniu: „b) programów nauczani dla zawodów i programów nauczania dla profili kształcenia zawodowego dla szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, z zastrzeżeniem ust. 2,” - dotychczasową lit. b) oznacza się jako lit. c), b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „z zakresu kształcenia ogólnego”;

3) w § 2: a) w ust. 1 wyrazy „zwany dalej «programem nauczania»” zastępuje się wyrazami „zwany «dalej programem nauczania ogólnego»”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przez program nauczania dla zawodu lub profilu kształcenia zawodowego, zwany dalej „programem nauczania zawodowego”, należy rozumieć zbiór usystematyzowanych, zgodnie z zasadami dydaktyki, celowych układów umiejętności i treści nauczania, ujętych w podstawie programowej w danym zawodzie lub profilu kształcenia zawodowego określonej odrębnymi przepisami, wraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji procesu kształcenia i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia.”,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

c) w ust. 2 po wyrazie „nauczania” dodaje się wyraz „ogólnego”, d) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Program nauczania zawodowego powinien zawierać:

1) plany nauczania dla zawodu lub profilu kształcenia zawodowego, opracowane na podstawie ramowych planów nauczania ustalonych odrębnymi przepisami,

2) programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych, bloków tematycznych, modułów lub innych układów treści, zawierające: a) szczegółowe cele kształcenia, określające umiejętności, które powinny być opanowane przez ucznia, b) materiał nauczania w formie haseł programowych, związany z celami kształcenia, c) wskazania metodyczne do realizacji materiału nauczania, d) propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia.

4. Program nauczania dla zawodu może uwzględniać umiejętności i treści specjalizacji w zawodzie, realizowane przez część cyklu kształcenia, w szczególności dostosowane do potrzeb rynku pracy.”;

4) w § 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Program nauczania ogólnego i zawodowego dopuszcza do użytku szkolnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.”, b) w ust. 2 i 4 po wyrazie „nauczania” dodaje się wyraz „ogólnego”, c) dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu: „5. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania zawodowego powinien określać nazwę zawodu lub profilu kształcenia zawodowego, dla którego przeznaczony jest program nauczania, typ szkoły (typy szkół) oraz autora (współautorów) programu.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, należy dołączyć dwie recenzje o programie nauczania, zawierające szczegółowa ocenę elementów programu, o których mowa w § 2 ust.

3. 7. Recenzje o programie nauczania zawodowego opracowują recenzenci wskazani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Recenzentami mogą być doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczycielekonsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni, pracownicy naukowi lub specjaliści-praktycy z dziedziny właściwej dla danego zawodu lub profilu kształcenia zawodowego, o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i metodycznych.

8. Koszty recenzji ponosi osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ubiegająca się o

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

dopuszczenie programu nauczania ogólnego lub zawodowego do użytku szkolnego.”;

5) w § 5: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „z zakresu kształcenia”, b) w ust. 2 i 3 po wyrazie „nauczania” dodaje się wyraz „ogólnego”;

6) w § 6: a) w ust. 1 po wyrazie „nauczania” dodaje się wyraz „ogólnego”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Dopuszczone do użytku szkolnego programy nauczania zawodowego wpisywane są do wykazów programów nauczania dla zawodów lub profili kształcenia zawodowego, ze wskazaniem:

1) nazwy zawodu lub profilu kształcenia zawodowego i typu szkoły (typów szkół),

2) autora (współautorów), a w przypadku programu przeznaczonego do publikacji – także wydawcy,

3) numeru dopuszczenia.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wykazy programów nauczania ogólnego i programów nauczania zawodowego ustalane są odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem ust. 3.”, d) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Wykazy programów nauczania, o których mowa w ust. 1a, ustalane są po pozytywnym zaopiniowaniu projektów wykazów przez ministrów właściwych dla zawodów, o których mowa w odrębnych przepisach.”;

7) w § 7: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla program nauczania ogólnego lub program nauczania zawodowego z wykazu, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 1 lub. 1a, na wniosek uprawnionej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjne nie posiadającej osobowości prawnej albo z urzędu, w przypadku gdy program utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną.”, b) w ust. 3 po wyrazie „nauczania” dodaje się wyraz „ogólnego”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Skreślenie z wykazu programu nauczania ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej oraz programu nauczania zawodowego z urzędu następuje na podstawie dwóch opinii wydanych przez osoby posiadające kwalifikacje określone odpowiednio w § 4 ust. 3 pkt 1 lub 2 oraz § 4 ust. 7.”;

8) § 20 otrzymuje brzmienie: „§ 20.

1. Podręczniki szkolne, książki pomocnicze do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w szkołach specjalnych, książki pomocnicze dla oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich oraz inne środki dydaktyczne

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

dopuszczone lub zalecone do użytku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów podlegają z urzędu wpisowi do odpowiednich wykazów, o których mowa w § 16, z zastrzeżeniem ust. 2 i

3.

2. W wykazach, o których mowa w § 16, nie umieszcza się podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku szkolnego przed dniem 10 marca 1999 r.:

1) od roku szkolnego 1999/2000 – podręczników dla klasy czwartej i klasy siódmej dotychczasowej szkoły podstawowej,

2) od roku szkolnego 2000/2001 – podręczników dla klasy piątej i klasy ósmej dotychczasowej szkoły podstawowej,

3) od roku szkolnego 2001/2002 – podręczników dla klas od pierwszej do trzeciej oraz podręczników dla klasy szóstej dotychczasowej szkoły podstawowej.

3. W roku szkolnym 1999/2000 dopuszcza się korzystanie z podręczników, o których mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli ich treść jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego i z realizowanym programem nauczania.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 416 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 420 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontrolnego i sposobu jego sporządzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 419 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 418 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 417 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 415 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 414 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 413 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 412 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.