Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 665 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-15
Data wejscia w życie:1999-07-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 665 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 61 poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Na podstawie art. 8 i art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 96, poz. 593 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady tworzenia, organizacji i kontroli służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”,

2) zadania służby medycyny pracy wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych lub pozostających w stosunku służbowym w jednostkach organizacyjnych,

3) kwalifikacje zawodowe pracowników tych służb. §

2. Przy tworzeniu i organizacji służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych uwzględnia się:

1) istniejącą sieć zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej,

2) lokalizację jednostek wojskowych rodzajów sił zbrojnych i specyfikację służby lub pracy w nich,

3) stan osobowy jednostek wojskowych stacjonujących w poszczególnych garnizonach wojskowych,

4) strukturę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej i wojskowych organów administracji niezespolonej. §

3. Służbę medycyny pracy tworzy się na szczeblach:

1) podstawowym – w jednostkach wojskowych i instytucjach resortu obrony narodowej,

2) obwodu profilaktyczno-leczniczego – w okręgach wojskowych i dla rodzajów sił zbrojnych,

3) centralnym. § 4.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Do zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych, oprócz zadań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 96, poz. 593 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), należą:

1) rozpoznawanie, analiza i przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia żołnierzy pełniących służbę na jednostkach pływających Marynarki Wojennej,

2) współdziałanie z dowódcami jednostek pływających w zapewnieniu warunków służby eliminujących ich negatywny wpływ na zdrowie żołnierzy, związanych w szczególności z długotrwałym pobytem na morzu i w przypadku okrętów podwodnych – z przebywaniem w zanurzeniu,

3) prowadzenie działalności profilaktycznej wśród personelu latającego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia żołnierzy odbywających loty w warunkach przeciążenia,

4) zapewnienie szczególnej opieki lekarskiej żołnierzom pełniącym służbę jako nurkowie lub wykonującym skoki na spadochronie, a także obsługującym sprzęt w jednostkach rakietowych i w lotnictwie,

5) rozeznanie niebezpieczeństw zachorowań i prowadzenie działań profilaktycznych, w tym szczepień ochronnych, wśród żołnierzy i pracowników wojska kierowanych za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, a także zapewnienie opieki lekarskiej nad nimi w miejscu przebywania,

6) eliminowanie zagrożeń zdrowia związanych z zakwaterowaniem przejściowym wojska, szczególnie w warunkach ćwiczeń poligonowych. § 5.

1. Zadania służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych realizują:

1) lekarze – posiadający kwalifikacje do wykonywania badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej, określone w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a) – d) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375 i z 1998 r. Nr 159, poz. 1057), oraz którzy pełnili służbę lub byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat jako lekarze w jednostkach organizacyjnych,

2) pielęgniarki i położne – zatrudnione w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i posiadające dodatkowe kwalifikacje w dziedzinie ochrony zdrowia, określone w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich posiadanie (Dz.U. Nr 124, poz. 796).

2. Badania profilaktyczne osób narażonych na działanie promieniowania jonizującego lub wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz osób wyjeżdżających do pracy lub powracających z pracy w warunkach tropikalnych mogą wykonywać lekarze, o których mowa w ust. 1 pkt 1, po zaliczeniu przeszkolenia w

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

jednostce badawczo-rozwojowej określonej w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1 pkt

1. § 6.

1. Kontrola służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych obejmuje jakość i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz sposób sprawowania opieki zdrowotnej.

2. Osoba kontrolująca musi posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników realizujących zadania służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych.

3. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w jednostce kontrolowanej osoba kontrolująca zawiadamia organ nadrzędny tej jednostki.

4. Wystąpienie pokontrolne osoba kontrolująca przysyła do dowódcy (kierownika) jednostki kontrolowanej, wskazując w nim stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości, ich przyczyny, a także wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości. Wyznacza ona termin ich usunięcia i powiadomienia o wykonaniu zaleceń albo przyczynach ich niewykonania. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 665 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 676 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 662 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 661 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 672 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych przez Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służbę zdrowia w związku z ich działaniem w miejscu i czasie odbywania się imprezy masowej oraz trybu wypłaty odszkodowań przez jej organizatora.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 680 z 1999

  Wyrok Trybynału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. sygn. akt P. 2/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 679 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. sygn. akt P. 8/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 675 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celu sportowo-rekreacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 671 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 668 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 667 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie warunków tworzenia aresztów oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w których żołnierze odbywają karę.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 666 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zatrzymania żołnierza oraz w sprawie izb zatrzymań.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 664 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego oraz umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w wyniku łączenia i grupowania niektórych banków.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 663 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru zryczałtowanego podatku od towarów i usług od usług transportowych polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi za granicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 670 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 669 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 674 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 678 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 5/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 677 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 1999 r. sygn. akt U. 5/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 673 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie akcji przeciwlodowej na wodach morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 659 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o przekazywaniu przestępców i współpracy w wykonywaniu orzeczeń w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 19 kwietnia 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-08 poz. 4

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-25 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1049

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1497

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2002 r. w sprawie określenia struktury etatowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.