Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 907 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spełniania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłaconego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-01
Data wejscia w życie:1999-10-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 907 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr

80. poz. 907

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 1 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. Nr 108, poz. 685) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę (Dz.U. Nr 126, poz. 835 i Nr 139, poz. 899) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) w ust. 3 w pkt 4 dodaje się na końcu wyrazy „i oświadczenie studenta o kontynuowanych kierunkach studiów”, b) w ust. 5: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) oświadczenie studenta o aktualnej liczbie osób w rodzinie, o których mowa w § 5 ust. 1,”, - dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: „4) informację o wysokości renty lub emerytury członka rodziny studenta, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5, potwierdzone odcinkiem renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt,

5) zaświadczenie z miejsca zatrudnienia studenta o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1c pkt 2; zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem złożenia wniosku o pożyczkę lub kredyt.”;

2) w § 3: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

„3. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 2, upływa z dniem 15 listopada.”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Student ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach magisterskich uzupełniających bez konieczności ponownego składania wniosku w przypadku gdy przerwa między ukończeniem studiów zawodowych a rozpoczęciem studiów magisterskich uzupełniających wynika z organizacji studiów.”;

3) w § 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody:

1) studenta,

2) współmałżonka studenta, a także dzieci niepełnoletnich, dzieci uczących się do 25 roku życia i dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, będących na utrzymaniu studenta lub współmałżonka,

3) rodziców studenta i będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, dzieci uczących się do 25 roku życia i dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a, 1b, 1c, i 1d w brzmieniu: „1a. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli student spełnia warunki, o których mowa w ust. 1c. 1b. W przypadku gdy student spełnia warunki, o których mowa w ust. 1c, można przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględniać dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli student potwierdzi oświadczeniem prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 1c. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli spełnia łącznie warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3) jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu studenckiego, w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego. 1d. Do dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie wlicza się dochodów tego z rodziców, który wyrokiem sadu lub ugoda sądową zobowiązany został do alimentów na rzecz studenta.”, c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

„5. W przypadku przejścia na emeryturę, rentę lub utraty stałego źródła dochodu członka rodziny studenta w bieżącym roku, dochód ustala się na podstawie połowy dochodu z ostatniego roku dodatkowego i dwukrotności dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt.”;

4) w § 6 w ust. 1 dodaje się na końcu wyrazy „lub w okresach, o których mowa w § 5 ust. 5”;

5) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Umowy pożyczki i umowy kredytu podpisywane są do dnia 28 lutego .”;

6) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku ukończenia studiów przed terminem wynikającym z planu studiów, okresy wypłaty rat pożyczki lub kredytu, określone w ust. 1 i 2, nie ulegają skróceniu.”;

7) w § 9: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia banku o ukończeniu studiów.

”, b) w ust. 2: - w pkt 1 po wyrazach „wznowienie wypłat może nastąpić” skreśla się wyrazy „w następnym semestrze (roku akademickim)”, - w pkt 2 na końcu przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje wyrazy „studentowi nie są wypłacane raty kredytu za miesiące, w których nie przedłożył zaświadczenia”, c) w ust. 3 po wyrazach „przyczyn losowych” dodaje się przecinek i wyrazy „a także w związku ze studiami w uczelni zagranicznej”;

8) w § 11: a) w ust. 1 po wyrazach „w dniu 1 października” dodaje się wyrazy „lub, w przypadku gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, w dniu 1 kwietnia”, b) w ust. 2 dodaje się na końcu zdanie „W przypadku wystąpienia o spłatę kredytu w okresie studiów, kredytobiorca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie szkoły wyższej, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku,. o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2,. kredytobiorca rozpoczyna spłatę pożyczki lub kredytu, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin złożenia zaświadczenia, z uwzględnieniem postanowień § 12.”;

9) w § 13: a) w ust. 5 skreśla się ostatnie zdanie, b) w ust. 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „kształcenia na studiach doktoranckich i kontynuowania studiów na innym kierunku studiów rozpoczętym w trakcie pierwszych studiów.”,

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca spłaca odsetki w pełnej wysokości oprocentowania kredytu, bez dopłat z Funduszu. Wysokość oprocentowania określona jest w umowie kredytu.”;

10) w § 14 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Spłatę kredytu objętego poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511), umarza się w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego roszczeń z tytułu realizowanego poręczenia kredytu. Umorzeń dokonuje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

11) w § 15 skreśla się ust. 6 w brzmieniu: „6. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ze środków Funduszu na rachunek Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadku określonym w § 14 ust. 6a.”;

12) § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16.

1. Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu na rok akademicki 1999/2000 wynosi 400 zł.

2. Wysokość miesięcznej raty kredytu na rok akademicki 1999/2000 poręczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych wynosi 300 zł.”;

13) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1999 r. (poz. 907)

................................................

NAZWA SZKOŁY WYŻSZEJ adres szkoły wyższej numer telefonu, fax

‫ٱ‬

‫ٱٱٱ‬

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pan(i) .............................................................................................................

(imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

(miejsce i data urodzenia) (PESEL)

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

...................................... ‫ٱ‬

(system studiów)

.................................................. ‫ٱٱٱ‬

(kierunek studiów lub specjalność zawodowa) (numer kierunku studiów lub specjalności zawodowej)

(kod systemu studiów)

.......................................................................................................................................................

(rok studiów) (rok rozpoczęcia studiów) (planowany rok ukończenia studiów)

jest studentem(ką) i uzyskał(a) (nie uzyskała)* wpisu na ............... semestr (rok studiów)*, rok akademicki ................ Informacje uzupełniające:*

1. Okresem zaliczeniowym na studiach prowadzonych przez szkołę wyższą jest semestr (rok studiów)..

2. Niezaliczenie semestru lub roku studiów wynika z przyczyn zdrowotnych, ważnych przyczyn losowych, innych.*

3. Szkoła wyższa udzieliła studentowi urlopu od dnia ............................. do dnia ................... z przyczyn zdrowotnych, ważnych przyczyn losowych, w związku ze studiami w uczelni zagranicznej.*

4. Student został zawieszony w prawach studenta od dnia .......................... do dnia ..............*

5. Ostatni rok studiów trwa jeden semestr (dwa semestry).* ...........................................

(miejsce, data, miesiąc. rok)

........................................................

(podpis osoby upoważnionej w szkole wyższej do potwierdzenia danych w zaświadczeniu)

Nr rejestru ................. __________ * Niepotrzebne skreślić

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 907 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 916 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 1999 r. sygn. akt U. 4/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 914 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 906 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 910 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 905 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 909 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 915 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 września 1999 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego oraz utworzenia okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 904 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 912 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 913 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 908 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 911 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 903 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 902 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

  Art. 36. ust. 4 Ustawy o kredycie konsumenckim nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania (w czasie obowiązywania (...)

 • Maksymalna wysokość odsetek w umowie pożyczki

  Jak przepisy Kodeksu cywilnego określają maksymalną wysokość odsetek, jaką można określić w umowie pożyczki?

 • Odsetki od pożyczki a VAT

  Spółka z o.o. udzieliła innej polskiej spółce z o.o. pożyczki. W dniu 01-04-2011 wystawiła fakturę na odsetki od w/w pożyczki ze stawką zwolnioną. Odsetki na dzień (...)

 • Oprocentowanie pożyczki z ZFŚS

  Jakie powinno być oprocentowanie pożyczek udzielanych z funduszu socjalnego?

 • Informacja bankowa

  Nie spłaciłam zaciągniętego kredytu w wysokości 500zł w banku w terminie, czyli w roku 1997, spłaciłam go w marcu 1998, po konsultacjach w banku, który wyraził (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1322

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-13 poz. 1096

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-28 poz. 991

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-09 poz. 910

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.