Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 915 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 września 1999 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego oraz utworzenia okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-22
Data wejscia w życie:1999-10-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 915 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 915

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Na podstawie art. 36b ust. 3 oraz art. 36c ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia `996 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się jako siedziby okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego miasta: Gdynia, Słupsk,. Szczecin. § 2.

1. Terytorialny zakres działania:

1) okręgowego inspektowa rybołówstwa morskiego z siedziba w Gdyni obejmuje: morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną od wschodniej granicy Państwa do południka 17o 40” 30” długości geograficznej wschodniej, jak również morskie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach,

2) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Słupsku obejmuje: morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną od południka 17o 40” 30” długości geograficznej wschodniej do południka 15o 23” 24” długości geograficznej wschodniej, jak również morskie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach,

3) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedziba w Szczecinie: a) obejmuje wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączna strefę ekonomiczną od południka 15o 23” 24” długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy Państwa, jak również morskie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach, b) statki rybackie o polskiej przynależności państwowej wykonujące rybołówstwo morskie poza polskimi obszarami morskimi.

2. W zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego są również właściwi do podejmowania działań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778). §

3. Tworzy się następujące okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego:

1) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni,

2) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, 30 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.

01-03-01

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

§

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

01-03-01

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 915 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 916 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 1999 r. sygn. akt U. 4/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 914 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 907 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spełniania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłaconego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 906 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 910 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 905 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 909 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 904 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 912 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 913 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 908 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 911 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 903 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 902 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-25 poz. 259

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-18 poz. 560

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1042

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu dzialania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 486

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-01 poz. 159

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.