Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1212 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 21 września 2001 r. w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-21
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1212 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 113                — 8666 —                Poz. 1212


1212

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI z dnia 21 września 2001 r. w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych. Na podstawie art. 35 ust. 5a ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego, zwanej dalej „oceną”, dokonuje się w stosunku do dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych, zwanych dalej „pracownikami”, zatrudnionych na stanowiskach:

1) asystentów, adiunktów, bibliotekarzy dyplomowanych, dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej — po upływie kolejnych 3 lat zatrudnienia,

Dziennik Ustaw Nr 113                — 8667 —                Poz. 1212


2) docentów i profesorów — po upływie kolejnych 5 lat zatrudnienia.

2. Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej zawiesza bieg terminów określonych w ust. 1 na czas trwania:

1) urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,

2) czynnej służby wojskowej,

3) urlopu dla poratowania zdrowia,

4) urlopu udzielonego na podstawie art. 74 i 1741 Kodeksu pracy,

5) wyjazdu służbowego za granicę w celach naukowych lub zawodowych na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. § 2.

1. Rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej wyznacza zespół oceniający, zwany dalej „zespołem”.

2. W skład zespołu wchodzi co najmniej 3 członków rady naukowej wyłonionych w głosowaniu tajnym oraz bezpośredni zwierzchnik służbowy pracownika.

3. Zespół obraduje na posiedzeniach.

4. Pracami zespołu kieruje przewodniczący wyznaczony przez przewodniczącego rady naukowej.

5. Z posiedzenia zespołu jest sporządzany protokół, który podpisują członkowie zespołu obecni na posiedzeniu.

6. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu. § 3.

1. Zespół dokonuje oceny pracownika, uwzględniając w szczególności następujące kryteria:

1) szczególnie wartościowe elementy w dorobku naukowym i technicznym,

2) jakość i efektywność prowadzonej działalności naukowej i rozwojowej zmierzającej do realizacji celów i zadań jednostki badawczo-rozwojowej,

3) umiejętność pracy w zespole naukowo-badawczym lub umiejętność kierowania takim zespołem,

4) zdolność analityczną i kreatywność.

2. Rada naukowa może ustalić dodatkowe kryteria oceny pracowników, przedstawiając te kryteria w sposób zwyczajowo przyjęty w jednostce badawczo-rozwojowej, w terminie 30 dni przed przystąpieniem zespołu do oceny pracowników, biorąc pod uwagę:

1) zaangażowanie zawodowe pracownika, uczestnictwo w działaniach mających na celu rozwój jednostki badawczo-rozwojowej oraz udział w inicjowaniu tych działań,

2) aktywność pracownika w jego doskonaleniu zawodowym, w tym w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. § 4.

1. Zespół sporządza „Kartę oceny pracownika”, zawierającą w szczególności:

1) imię, nazwisko i rok urodzenia pracownika,

2) tytuł naukowy i stopień naukowy pracownika,

3) komórkę organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, stanowisko i wykonywaną specjalność,

4) rok podjęcia zatrudnienia w jednostce badawczo-rozwojowej,

5) okres objęty oceną,

6) skład zespołu,

7) ocenę, o której mowa w § 3,

8) uwagi ocenianego pracownika,

9) stanowisko rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej.

2. Wzór karty, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. § 5.

1. Zespół przedstawia ocenę pracownikowi, który przyjęcie jej do wiadomości potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. Pracownikowi, który nie zgadza się z oceną, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku do przewodniczącego rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej o ponowne ustalenie oceny i wyznaczenie recenzentów jego dorobku naukowego i technicznego, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu oceny.

3. Przewodniczący rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez zespół w terminie 14 dni od dnia złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w ust.

2.

4. Ponowną ocenę, uwzględniającą opinię recenzentów, o których mowa w ust. 2, zespół przedstawia pracownikowi w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania zespołowi sprawy do ponownego rozpatrzenia. § 6.

1. Zespół przedstawia ocenę radzie naukowej jednostki badawczo-rozwojowej, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Jeżeli w terminie przewidzianym w § 5 ust. 2 pracownik złoży wniosek o ponowne ustalenie oceny i wyznaczenie recenzentów jego dorobku naukowego i technicznego, zespół przedstawia radzie naukowej jednostki badawczo-rozwojowej ponowną ocenę.

3. Rada naukowa zajmuje stanowisko w sprawie oceny, o której mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od jej przedstawienia.

Dziennik Ustaw Nr 113                — 8668 —                Poz. 1212


§

7. Kartę oceny pracownika włącza się do jego akt osobowych. §

8. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do okresowych ocen dorobku badawczego i technicznego pracowników badawczo-technicznych, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, z tym że oceny ich dorobku badawczego i technicznego dokonuje się po upływie kolejnych 3 lat zatrudnienia.

§

9. Traci moc zarządzenie Ministra—Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego, badawczego i technicznego pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych jednostek badawczo-rozwojowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 252). §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Nauki: A. Wiszniewski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 21 września 2001 r. (poz. 1212)

WZÓR ............................................................

Nazwa jednostki badawczo-rozwojowej

KARTA OCENY PRACOWNIKA Imię, nazwisko i rok urodzenia ....................................................................................................................................... Tytuł naukowy .................................................................................................................................................................. Stopień naukowy ............................................................................................................................................................. Komórka organizacyjna ................................................................................................................................................... Stanowisko ....................................................................................................................................................................... Rok podjęcia zatrudnienia w jednostce badawczo-rozwojowej ................................................................................... Okres objęty oceną .......................................................................................................................................................... Wykonywana specjalność ............................................................................................................................................... Skład zespołu oceniającego: przewodniczący ....................................................................................... członkowie ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................

1. Ocena dorobku naukowego i technicznego: ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Podpisy członków zespołu oceniającego

................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................

Data i podpis przewodniczącego zespołu oceniającego

............................................................................................ ............................................................................................

Dziennik Ustaw Nr 113                — 8669 —                Poz. 1212


2. Uwagi ocenianego pracownika: ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

Data i podpis ocenianego pracownika

............................................................................................

3. Stanowisko rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej do oceny dorobku naukowego i technicznego: ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Data i podpis przewodniczącego rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej

............................................................................................ ............................................................................................

Data i podpis dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej

............................................................................................ ............................................................................................

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1212 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.