Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1213 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-26
Data wejscia w życie:2001-10-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1213 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 113                — 8669 —                Poz. 1213


1213

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776 , z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. Nr 43, poz. 483) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po wyrazie „ogłoszenia” skreśla się przecinek i wyrazy „z wyjątkiem lp. 51 załącznika do rozporządzenia, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”,

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem lp. 45 załącznika do rozporządzenia, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zakrzewska

Dziennik Ustaw Nr 113                — 8670 —                Poz. 1213


Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. (poz. 1213)

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 113                — 8671 —                Poz. 1213


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 113                — 8672 —                Poz. 1213


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 113                — 8673 —                Poz. 1213


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 113                — 8674 —                Poz. 1213


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1213 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1214 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1212 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 21 września 2001 r. w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1211 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1210 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1209 z 2001

  Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1208 z 2001

  Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1207 z 2001

  Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.