Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1214 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-25
Data wejscia w życie:2001-10-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1214 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 113                — 8674 —                Poz. 1214


1214

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. (poz. 1214)

REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁANIA STAŁYCH POLUBOWNYCH SĄDÓW KONSUMENCKICH DZIAŁ I Wewnętrzna organizacja i tryb funkcjonowania stałych polubownych sądów konsumenckich §

1. W skład stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej, zwanego dalej „sądem”, wchodzą:

1) przewodniczący,

2) stali arbitrzy. § 2.

1. Stałych arbitrów — w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego działania sądu — wyznaczają organizacje reprezentujące konsumentów i organizacje reprezentujące przedsiębiorców, będące stronami umowy o zorganizowaniu sądu, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, zwanej dalej „umową”, przy czym liczba stałych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące konsumentów powinna być równa liczbie stałych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców.

2. Co najmniej jedną trzecią liczby stałych arbitrów, o której mowa w ust. 1, powinny stanowić osoby mające wyższe wykształcenie prawnicze. § 3.

1. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej wpisuje stałych arbitrów na listę stałych arbitrów, zwaną dalej „listą”, i odbiera od nich ślubowanie.

2. Âlubowanie, o którym mowa w ust. 1, składa się według następującej roty: „Âlubuję uroczyście, że jako stały arbiter będę orzekać bezstronnie i zgodnie z prawem.” § 4.

1. Lista składa się z części A, na którą wpisuje się stałych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące konsumentów, i z części B, na którą wpisuje się stałych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców.

2. Listę przechowuje przewodniczący i udostępnia ją do wglądu stronom na ich żądanie. § 5.

1. Kadencja stałych arbitrów trwa cztery lata i liczy się od dnia wpisania na listę.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1214 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1213 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1212 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 21 września 2001 r. w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1210 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1211 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1209 z 2001

  Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1208 z 2001

  Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1207 z 2001

  Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2794

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1224

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-17 poz. 46

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-20 poz. 693

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów

 • Komunikat UE z 2009-07-09 nr 156 poz. 24

  Zaproszenie do składania kandydatur „Polityka konsumencka”


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.