Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1230 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-28
Data wejscia w życie:2001-10-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1230 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 115                — 8842 —                Poz. 1230


1230

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 września 2001 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych. Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja w sprawie niedotrzymania z winy operatora terminu zawarcia umowy o świadczenie usług powszechnych, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne, lub terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, a także w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania takich usług,

2) szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego. § 2.

1. Reklamację wnosi się w przypadku występowania z roszczeniem o odszkodowanie w sprawie:

1) niedotrzymania z winy operatora terminu zawarcia umowy o świadczenie usług powszechnych,

2) niedotrzymania z winy operatora terminu rozpoczęcia świadczenia usług powszechnych, określonego w umowie zawartej z użytkownikiem, który nie posiada dostępu do usług powszechnych z tytułu innej umowy z operatorem,

3) przerwy w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo, trwającej co najmniej dzień.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej. § 3.

1. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej powinna zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres użytkownika,

2) przedmiot reklamacji,

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

4) numer urządzenia końcowego użytkownika,

5) podpis użytkownika — w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

2. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1, reklamacja powinna ponadto zawierać:

1) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

1) udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej albo

2) informuje pisemnie użytkownika o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację; termin ten nie może przekroczyć 30 dni od dnia wniesienia reklamacji.

2) datę złożenia wniosku o zawarcie umowy — w przypadku reklamacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,

3) datę zawarcia umowy i datę rozpoczęcia świadczenia usługi powszechnej — w przypadku reklamacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt

2.

3. Zgłoszenie w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1, które nie zawiera roszczenia o odszkodowanie, lecz prawo do odszkodowania nie budzi wątpliwości, uważa się za reklamację. § 4.

1. Reklamacja, z zastrzeżeniem ust. 2, może być wniesiona w każdej jednostce organizacyjnej operatora.

2. W sprawach wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 reklamację wnosi się w jednostce organizacyjnej operatora, do której zadań należy obsługa użytkownika zgłaszającego reklamację. § 5.

1. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, sporządzonego przez jednostkę przyjmującą reklamację, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

2. W przypadku wniesienia reklamacji pisemnie, ustnie do protokołu w jednostce organizacyjnej operatora lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, jednostka ta jest obowiązana pisemnie potwierdzić jej przyjęcie.

3. W przypadku wniesienia reklamacji telefonicznie przyjmujący jest zobowiązany do podania zgłaszającemu reklamację swojego imienia i nazwiska oraz numeru służbowego, a następnie do pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia. §

6. Reklamacja w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1, może być wniesiona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana. § 7.

1. Jednostka organizacyjna operatora rozpatrująca reklamację, w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1230 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1232 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izoglukozy oraz sprawozdań z produkcji i obrotu cukrem buraczanym.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1233 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1231 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1229 z 2001

  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-28 poz. 898

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1972

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych.

 • Komunikat UE z 2010-01-16 nr 10 poz. 26

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5650 – T-Mobile/Orange) (1)

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-25 poz. 718

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-04 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.